Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Наукова діяльність кафедри

Наукова діяльність кафедри спрямована на повне виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року щодо інтеграції навчальної та наукової діяльності професорсько-викладацького складу.

Комплексною темою наукових досліджень кафедри на сучасному етапі є

«Боротьба зі злочинністю, захист прав, свобод і соціально-економічних інтересів людини засобами кримінальної юстиції».

В межах цієї теми викладачі кафедри проводять індивідуальні наукові дослідження напрямами яких є:

Професор Глушков В.О.  –  кримінальне право та кримінальний процес, правове регулювання оперативно-розшукової діяльності, кримінологія, геополітика; кримінально-правовий захист здоров’я населення.

Професор Берзінь В.І. – медицина, медико-психологічні аспекти підвищення ефективності профілактики злочинів;

 Професор кафедри Тітов М.М. – кримінальне право; забезпечення законності в сфері захисту трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина;

Доцент Лановенко І.І. – кримінальне право та кримінологія, кримінальна психологія, кримінальна сексологія, соціально-психологічні аспекти профілактики правопорушної поведінки, науковий та практично орієнтований психологічний супровід юридичної підготовки в сфері кримінальної юстиції та правозахисної діяльності;

Доцент Завидняк В.І. – кримінальний процес, криміналістика, проблеми вдосконалення методики розслідування злочинів, питання підвищення ефективності розслідування злочинів у фінансовій сфері;

Доцент кафедри  Діордіца І.В. – кримінальне право, кримінальний процес, проблеми захисту національної безпеки України, проблеми реформування судової системи України;

Доцент кафедри Андрусів В.Г.   – кримінальне право, науково-практичні питання участі адвоката-захисника у кримінальному процесі;

Доцент кафедри Бегма А.П. – організація роботи в судах, правозахисна  діяльність;

Доцент кафедри Ховпун О.С. - кримінальне право, кримінальний процес, виконавче право, науково-практичні питання розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

За вказаними напрямами викладачами кафедри здійснюється активна дослідницька робота, результати якої відображено за останні роки у 1 монографії, 42 опублікованих статтях, з яких 37 у фахових виданнях; 9 наукових публікаціях у закордонних виданнях; участі у роботі 31 міжнародній та всеукраїнській науково-практичних конференціях з опублікуванням тез доповідей.

Студентська наукова робота

 У професійну викладацьку діяльність членів кафедри міцно інтегрована наукова співпраця зі студентством, залучення молоді до актуальних наукових пошуків відповідно спрямуванню роботи кафедри та вирішення комплексних правових проблем сучасного суспільства. Вибір теми студентських наукових досліджень передусім ґрунтується на студентській ініціативі отримуючи подальший розвиток в ході обговорення на засіданні «круглого столу», міжкафедральних засіданнях  та семінарах.

Так, наприклад, за ініціативою наукового студентського гуртка «Сфінкс» 23 жовтня 2013 р. відбувся круглий стіл, темою дискусії на якому став правовий та соціально-психологічний аналіз змісту фактичних шлюбних відносин, в ході якого були розглянуті кримінологічні аспекти  проблеми нетрадиційних форм шлюбних відносин із залученням до обговорення фахівців кафедри. 

Апробація результатів студентської наукової роботи передбачає також участь студентів у роботі всеукраїнських та міжнародних конференцій, симпозіумах, наукових форумах, опублікування тез доповідей.

Зокрема, за результатами студентської наукової роботи керівниками якої є викладачі кафедри для участі у Міжнародній науково-практичній конференції викладачів, аспірантів і студентів «Людський капітал в умовах трансформації суспільства», проведення якої планується 26–27 березня 2014 р. було подано 12 заявок. 

Важливу роль в організації студентської наукової роботи грає навчальна лабораторія криміналістики та працюючий на її основі науковий гурток.  

Науковий студентський гурток з криміналістики на кафедрі кримінального права, процесу та криміналістики працює на постійній основі. Метою роботи гуртка є, перш за все, поглиблене вивчення зацікавленими студентами криміналістичної науки. Заняття проводяться в спеціалізованому кабінеті криміналістики. Студенти мають можливість переглянути та обговорити спеціальні навчальні матеріали з тактики та методики розслідування злочинів, окремих криміналістичних дій, а саме: робота зі слідами рук, ніг, транспортних засобів, запаховими слідами (одорологія), слідами застосування вогнепальної зброї. На заняттях гуртка проводяться поглиблені практичні заняття: (збирання доказів, вивчення місця злочину, складання відповідних документів). Розглядаються складні проблемні питання розвитку сучасної криміналістики. Керівник гуртка – кандидат юридичних наук, доцент  Завидняк Володимир Іванович.