Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Організація працевлаштування студентів.

Організація працевлаштування студентів.

Організація працевлаштування студентів.

Організація працевлаштування студентів.

За сприянням викладачів кафедри талановиті студенти - випускники, також можуть отримати рекомендації на вакантні посади державних та недержавних юридичних організацій та установ. Зокрема велика кількість випускників сьогодні працює у судах, правоохоронних органах, мають власну юридичну практику, обіймають адміністративні посади та навіть займаються політичною діяльністю. Крім того працевлаштуванню сприяє постійне проведення на юридичному факультеті «Ярмарки вакансій» із зустрічами з потенційними працедавцями.

Викладачі кафедри та керівництво Академії також постійно сприяють у фаховому самовизначенню спеціаліста. Так, колишні випускники юридичного факультету та магістратури, які виявили хист до наукової діяльності були запрошені на кафедру кримінального права, процесу та криміналістики у якості асистентів а потім викладачів кафедри (Симоненко (Дідок) Ірина Валеріївна, Головко Тетяна Миколаївна, Катеринчук Катерина Володимирівна), завідуючого навчальної лабораторії криміналістики – Верченко Вадим Петрович. Кожен з них визначився з напрямом своєї наукової діяльності плідно працюючи над дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня  кандидата юридичних наук з спеціальностей 12.00.09 -  Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність і 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.  Головко Тетяна Миколаївна та Катеринчук Катерина Володимирівна успішно захистили дисертаційні дослідження.

Практична підготовка

Практична підготовка студентів за напрямком діяльності кафедри здійснюється як в ході аудиторної навчальної роботи, так і підчас проходження навчальної, виробничої та переддипломної практики. 

 

Модель залу судових засідань

Елементи проведення судового засідання відпрацьовуються у спеціально підготовленої аудиторії 520 де кожний студент може спробувати себе в ролі судді, прокурора, адвоката, секретаря судового засідання. Студенти самостійно обирають, затверджують зразок фабули справи та відтворюють її у встановленому процесуальному порядку. Це дає  змогу ознайомитися з порядком судового засідання на практиці, перевірити свої ораторські та дискусійні можливості, оцінити, кваліфікувати на законодавчому рівні злочин чи інше порушення законодавства.

 Навчальна лабораторія криміналістики

З метою отримання практичних навичок розслідування злочинів при кафедрі була створена і успішно працює навчальна лабораторія криміналістики яка оснащена усім необхідним для отримання навичок фіксування слідів злочинів, фіксації та роботи з відбитками пальців, техніко-криміналістичного дослідження документів, створення фотороботу тощо.

Слід зазначити, що навчальна дисципліна «Криміналістика», як прикладна юридична наука, не може бути ґрунтовно засвоєна студентами без проведення  практичних,  у тому числі, й лабораторних занять.  Відповідно, самостійне оволодіння студентами предметом криміналістики без демонстрації їм  наочних навчальних джерел, зокрема: без проведення виявлення, фіксації та вилучення матеріальних слідів злочину на імітованому місці події: виявлення дактилоскопічних, трасологічних, балістичних, одорологічних слідів; без перегляду  тематичних, навчальних фільмів за галузями криміналістики; без практичної самостійної апробації науково-технічного оснащення, що використовується у практичній криміналістиці і частково є у арсеналі навчальної лабораторії криміналістики АПСВ – не можливе, адже це створює цілісність і системність сприйняття цієї навчальної дисципліни студентами і все це повинно проводитися безпосередньо у лабораторних умовах. 

Крім того, враховуючи спорідненість таких дисциплін як кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика, юридична (судова) психологія, у створеному в межах лабораторії навчальному кабінеті слідчого відпрацьовуються навички проведення ряду процесуальних дій, наприклад, допиту підозрюваного, потерпілого, свідка тощо.

 Навчальна та виробнича практика

З метою закріплення отриманих теоретичних знань та адаптації до сучасних реалій юридичної діяльності студенти під  керівництвом викладачів   кафедри обов’язково проходять навчальну та виробничу практику

У процесі проходження практики вирішуються наступні завдання:

  1. Ознайомлення з системою, структурою і організацією прокурорської та адвокатської діяльності, діяльністю судів різної інстанції,  юридичних відділів державних та приватних організацій та установ, правозахисних центрів.
  2. Вивчення нормативних документів, на основі яких функціонує установа і практики їх застосування у практичній діяльності.
  3. Набуття навичок самостійного складання відповідних процесуальних (кримінально-процесуальних) документів, проведення аналізу судової практики, застосування відповідних правових норм.

Для ефективного вирішення цих завдань місцями проходження ознайомчої та виробничої практики обрані районні суди м. Києва, Міжнародний правозахисний центр «Ластрада-Україна», юридична компанія «Верум», інші фахові установи та організації.

По закінченню практики студенти подають на кафедру звіти та щоденники практики з обов’язковою характеристикою роботи практиканта від керівника практики на підприємстві, на основі яких проводився  її захист. Результати практики виставляються в окрему відомість та в залікові книжки студентів.                                                                                                                   

 Переддипломна практика

Переддипломна  практика  студентів V курсу спеціальності  «Правознавство» є  логічним продовженням  виробничої практики. Це — заключний  етап  підготовки  студентів  до  виконання  кваліфікаційної (дипломної) роботи за програмою навчання «спеціаліст».

Переддипломна  практика  має  на  меті  поглиблення  студентами здобутих професійних знань, а також збирання матеріалів для написання дипломної роботи. Ця мета досягається завдяки:

-   поглибленню теоретичних знань, здобутих у процесі навчання, і опрацювання  спеціальної  юридичної  літератури,  пов’язаної  з проблематикою  дипломної  роботи;

-   узагальненню  матеріалів  судової  та  організаційно-правової практики, аналізу законодавства , що регулює відповідну сферу, пов’язану з темою дипломної роботи;

-   закріпленню  знань  і  навичок  з  юридичного  оформлення  документів, що регламентують господарську діяльність суб’єктів підприємництва;

-   виконанню  індивідуального завдання з  науково-дослідної тематики  кафедри.

Під час проходження практики дипломант повинен:

  1. Опрацювати методичну базу дослідження.
  2. Зібрати необхідні для написання кваліфікаційної роботи теоретичні та нормативно-правові матеріали (скласти бібліографію, здійснити огляд теоретичних положень за темою, скласти перелік нормативно-правових матеріалів на аналізі яких ґрунтується робота);.
  3. Зібрати необхідні для написання кваліфікаційної роботи матеріали судової практики, здійснивши їх попереднє узагальнення;
  4. Надати розгорнутий план-проспект дипломної роботи з визначенням основного змісту кожного розділу.

Особлива увага при написанні дипломної роботи повинна бути приділена, поряд з аналізом сучасного стану теорії та практики українського законодавства, тенденціям його розвитку в контексті обраної теми. Для цього бажано проаналізувати не тільки фундаментальну юридичну літературу, а й останні публікації у періодичних виданнях, збірках матеріалів, симпозіумів, конференцій тощо.

Під час проходження переддипломної практики дипломанти повинні навчитись  опрацьовувати  нормативно-правові акти,  зокрема  усвідомити основоположні правила  (правові норми) поведінки суб’єктів правовідносин в різних сферах. На підставі цих документів забезпечуються конкретизація та інтерпретація  правових норм з урахуванням специфіки діяльності конкретних суб’єктів.

Студенти, як проходять переддипломну практику, повинні вести щоденник з практики встановленого зразка, в якому висвітлюються етапи роботи, їх зміст, який додається до письмового звіту з практики. Керівник практики від Академії систематично здійснює контроль відвідування студентами баз практики. 

За результатами практики дипломанти захищають звіт з практики у комісії, що призначається завідувачем кафедри.

Після закінчення практики студенти зобов’язані подати на кафедру в папці наступні документи: належно оформлений звіт про проходження практики; щоденник практики, завірений керівником за місцем практики; матеріали по виконанню індивідуального завдання; характеристику-відгук керівника, завірену печаткою установи, де проходив практику; додатки до звіту (у разі необхідності).

 Звіт про переддипломну практику повинен містити:

титульну сторінку; зміст, де зазначаються назви всіх розділів і торінки, на яких вони розміщуються; мету і зміст проходження практики; основну  частину; висновки; додатки.

Загальний обсяг звіту не повинен перевищувати 12 сторінок друкованого тексту (шрифт - Time New Roman Cyr, розмір - 14, інтервал - 1,5. Поля: верхнє - 2 см., нижнє - 2 см., ліве - 2,5 см., праве – 1 см.).

В останній день практики письмовий звіт разом із заповненим щоденником практики та відгуком керівника подають на кафедру.

Після  своєчасного  подання  матеріалів  переддипломної  практики студент захищає звіт про проходження практики у призначений кафедрою час.

Звіт про проходження практики студенти захищають перед комісією, що призначається завідуючим кафедрою.

За  результатами  захисту  виставляється оцінка, яка фіксується на титульній сторінці звіту, у заліково-екзаменаційній відомості та заліковій книжці студента.