Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Кафедра  соціології та  соціальної роботи є випускною і готує фахівців за  спеціальностями «Соціологія» та «Соціальна  робота».

По кожній  з дисциплін розроблені робочі  програми та навчально-методичні  комплекси, які  включають навчальну програму, плани семінарських, практичних або лабораторних занять, завдання  до самостійної роботи студентів, а  також тематику курсових робіт з дисциплін, передбачених навчальним планом.

Склад кафедри соціології та соціальної роботи ХФ АПСВТ


Завідувач кафедриШкребець Михайло Сергійович,

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри

 

 

 

 


Викладачі  кафедри:

 • Борисова Ольга Василівна – доктор історичних наук, професор;
 • Зеленов Євгеній Анатолійович – доктор  педагогічних наук, професор;
 • Тондій Леонід Дмитрович – доктор  медичних наук, професор;
 • Шкребець Михайло Сергійович – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри;
 • Нікітіна Віра Вікторівна – кандидат філософських наук, доцент;
 • Максимова Наталя Леонідівна – кандидат соціологічних наук, доцент;
 • Варго Олександра Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент;
 • Євдокимова Ірина Анатоліївна – кандидат соціологічних наук, доцент;
 • Москаленко Вікторія Василівна – кандидат психологічних наук, доцент;
 • Степанова Лариса Борисівна – старший викладач;
 • Бондаренко Валентина Миколаївна – старший викладач;
 • Дугіна Діана Олександрівна – старший викладач;
 • Завгородня Ірина Іванівна – старший викладач;
 • Старікова Наталія Миколаївна – асистент кафедри. 

Навчальні дисципліни


Соціальна робота

Соціологія

Нормативні  навчальні дисципліни


Цикл гуманітарної і соціально-економічної підготовки

 • Історія України
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Українська мова (за проф. спрямуванням)
 • Історія  української культури
 • Політологія
 • Фізичне виховання


Цикл фундаментальної, природничо-наукової підготовки

 • Соціоекологія
 • Інформатика
 • Соціальна і  демографічна  статистика
 • Загальна психологія та  педагогіка
 • Вікова  фізіологія
 • Вікова та  педагогічна психологія
 • Біологічні і  медико-соціальні основи здоров'я


Цикл професійної та  практичної підготовки

 • Вступ  до  спеціальності
 • Історія  соціальної роботи
 • Теорія  та  методи соціальної роботи
 • Гендерні  аспекти соціальної роботи
 • Деонтологія
 • Соціальна  політика  в  Україні
 • Галузеве  законодавство в  соціальній роботі
 • Соціологія  девіантної поведінки
 • Соціальне  інспектування та  соц. аудит
 • Основи реабілітології
 • Технології соціальної роботи
 • Технології соціальної роботи  в зарубіжних країнах
 • Менеджмент соціальної роботи
 • Професійне  документознавство
 • АРМ соціального працівника
 • Організаційно-кадрова робота  соціальних служб
 • Правове  регулювання соціальних конфліктів
 • Рекламно-інформаційні  технології в  соціальній роботі
 • Спеціалізовані  служби в  соціальній сфері
 • Основи психодіагностики, психоконсультації та  психокорекції
 • Риторика
 • Безпека життєдіяльності
 • Основи  охорони праці
 • Соціальна  психологія
 • Соціальна  педагогіка
 • Соціальна  робота з різними  групами клієнтів
 • Методи та  організація соціальних досліджень


Вибіркові навчальні дисципліни

 • Культурологія
 • Логіка
 • Правознавство
 • Економічні  основи соціальної роботи
 • Соціальна  філософія
 • Основи демографії
 • Конфліктологія та  соціальне  партнерство
 • Вступ  до  теорії ймовірності
 • Теорія, історія і  політика  профспілкового руху України
 • Міжнародний  профспілковий  рух
 • Громадські об'єднання в Україні
 • Міжнародний  захист прав людини
 • Методи комп'ютерної обробки та  аналіз соціальної інформації
 • Соціальна  робота в  сфері  зайнятості
 • Соціологія  міграції
 • Соціальний  захист та  соціальне забезпечення населення
 • Основи наукових досліджень
 • Прикладні  методики та  технології в  соціальній  роботі
 • Вища освіта  і  Болонській  процес
 • Всесвітня  історія
 • Етика, естетика
 • Соціологія
 • Релігієзнавство
 • Теорія ймовірності  та  математична  статистика
 • Основи  інформатики
 • Управлінське  консультування в соціальній  сфері
 • Тренінг психологічної підготовки соціальних працівників
 • Соціальна  геронтологія
 • Соціальні  стандарти Євросоюзу
 • Етика  соціальної роботи
 • Соціологія  управління
 • Інформаційно-комунікаційні технології в  соціальній роботі
 • Міжнародні  соціальні проекти та  програми
 • Культура  наукової мови

Нормативні  навчальні дисципліни


Цикл гуманітарної і соціально-економічної підготовки 

 • Історія України
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Українська мова (за проф. спрямуванням)
 • Історія  української культури
 • Політологія
 • Фізичне виховання


Цикл фундаментальної, природничо-наукової підготовки

 • Соціоекологія
 • Основи інформатики
 • Всесвітня історія
 • Вступ  до теорії ймовірності
 • Теорія  ймовірності  та  математична статистика
 • Соціальна  статистика
 • Соціологія  девіантної поведінки
 • Соціальна  психологія
 • Теорія  і  практика  менеджменту
 • Логіка  наукового  дослідження
 • Теорія  соціальної роботи


Цикл професійної та  практичної підготовки

 • Безпека життєдіяльності
 • Вступ  до спеціальності
 • Історія  соціології
 • Соціологічна  думка  в  Україні
 • Загальна соціологічна теорія
 • Сучасні  соціологічні  теорії
 • Соціологія  освіти, науки  і  права
 • Гендерні  дослідження
 • Соціологія  економіки
 • Соціологія  масових комунікацій
 • Соціологія  управління
 • Організація  роботи соціологічної служби
 • Етносоціологія
 • Соціологія  праці  і  організацій
 • Соціологія  сім'ї
 • Соціологія  політики
 • Соціальна структура  суспільства та  соціальна  стратифікація
 • Соціологія  культури
 • Математичні  методи  в  соціології
 • Методи збору  соціологічної інформації
 • Методологія  і  організація соціологічного дослідження
 • Методи аналізу соціологічної інформації
 • Методи комп'ютерної обробки інформації ОСА,SPSS
 • Метод сфокусованого групового інтерв'ю
 • Менеджмент соціальної сфери
 • Соціальне прогнозування та проектування
 • Управлінське консультування в соціальній сфері
 • Управління соціальними процесами
 • Соціальний маркетинг
 • Теорія, історія і політика профспілкового руху Україні
 • Міжнародний профспілковий рух
 • Система соціального забезпечення та захисту населення
 • Податкова система України та  діяльність пенсійних фондів
 • Міжнародний захист прав  людини


Вибіркові навчальні дисципліни

 • Правознавство
 • Економічна  теорія
 • Загальна  психологія
 • Педагогіка
 • Соціальна  філософія
 • Культурологія
 • Логіка
 • Етика, естетика
 • Релігієзнавство
 • Вища  освіта і  Болонський процес
 • Основи демографії
 • Основи  трудового права
 • Основи  адміністративного права
 • Основи  паблік  рілейшнз
 • Соціологія  конфлікту
 • Психодіагностика
 • Психологія груп та  тренінг спілкування
 • Соціологія  особистості
 • Інформаційне забезпечення соціальних процесів
 • Інформаційні технології в  соціології та  соціальній  роботі
 • Культура  наукової мови