Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Кафедра  економіки підприємства, менеджменту  та  туризму Харківської філії Академії праці, соціальних відносин і туризму є випускною і готує фахівців за  спеціальностями «Економіка підприємства» та «Туризм».

По кожній  з дисциплін розроблені робочі  програми та навчально-методичні  комплекси, які  включають навчальну програму, плани семінарських, практичних або лабораторних занять, завдання  до самостійної роботи студентів, а  також тематику курсових робіт з дисциплін, передбачених навчальним планом.

Склад кафедри економіки підприємства, менеджменту  та  туризму ХФ АПСВТ


Завідувач кафедри – Педенко Микола Миколайович,

кандидат економічних наук, доцент

 

 

 

 Викладачі  кафедри:

 • Педенко Микола Миколайович, кандидат економічних наук, доцент;
 • Чупир Олена Миколаївна – доктор економічних наук, професор;
 • Каревік Олександр Олександрович – кандидат технічних наук, доцент;
 • Петренко Роман Олександрович – кандидат економічних наук, доцент;
 • Синиця Юлія Сергіївна – кандидат економічних наук, старший викладач;
 • Отечко Сергій Анатолійович – кандидат географічних наук, старший викладач;
 • Конюшенко Юлія Анатоліївна – кандидат історичних наук, старший викладач;
 • Синиця Олександр Сергійович – старший викладач.

Навчальні дисципліни


Туризм

Економіка підприємства

Нормативні  навчальні дисципліни


Цикл соціально-гуманітарної підготовки


 • Історія української культури
 • Історія України
 • Психологія
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Друга іноземна мова
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Політологія
 • Фізичне виховання


Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

 • Вища та прикладна математика
 • Статистика
 • Інформаційні системи та технології
 • Економічна теорія
 • Географія туризму
 • Туристичне країнознавство
 • Екологія та екологічний туризм
 • Безпека життєдіяльності
 • Основи охорони праці


Цикл професійної та практичної підготовки

 • Рекреаційні комплекси світу
 • Організація туризму:
 • Основи туризмознавства
 • Організація туристичних подорожей
 • Організація екскурсійної діяльності
 • Організація анімаційної діяльності
 • Туроперейтинг
 • Організація готельного господарства
 • Організація ресторанного господарства
 • Правознавство
 • Правове регулювання туристичної діяльності
 • Маркетинг
 • Маркетинг у туризмі
 •  Менеджмент
 • Комунікативний менеджмент
 • Менеджмент організацій
 • Облік і аудит
 • Економіка підприємства

Вибіркові  навчальні дисципліни

 • Етика та естетика
 • Рекреологія
 • Діловий етикет та культура спілкування
 • Ділова іноземна мова
 • Друга ділова іноземна мова
 • Страхування у туризмі
 • Інформаційні системи та технології в туристичній індустрії
 • Історія світового та вітчизняного туризму
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Туристичне краєзнавство
 • Планування і організація туристичного бізнесу
 • Світова культура та мистецтво
 • Соціологія
 • Фізична та соціально-економічна географія світу
 • Світовий туризм та готельне господарство
 • Міжнародний захист прав людини
 • Спеціалізований туризм
 • Психологічний тренінг спілкування
 • Туристичні ресурси України
 • Туристична картографія
 • Стандартизація та сертифікація туристичних подорожей
 • Фінанси та фінанси підприємств
 • Ціноутворення в туризмі
 • Кулінарна етнологія
 • Теорія, історія і політика профспілкового руху в Україні
 • Міжнародний профспілковий рух
 • Вища освіта і Болонський процес

Нормативні  навчальні дисципліни


Цикл соціально-гуманітарної підготовки 

 

 • Історія  української культури
 • Іноземна  мова
 • Укр. мова( за  проф.спрямуванням)
 • Політологія
 • Філософія
 • Історія  України


Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

 • Мікроекономіка
 • Історія  економіки  та економічної думки
 • Теорія  ймовірності  та  математична  статистика
 • Економіко-математичні методи та  моделі:економетрика
 • Економіко-математичні методи та  моделі: оптимізаційні  методи  та  моделі


Цикл професійної та практичної підготовки

 • Економіка  підприємств
 • Економіка  праці  та соціально-трудові  відносини
 • Статистика
 • Гроші  і  кредит
 • Регіональна  економіка
 • Бухгалтерський облік
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Фінанси
 • Планування  і контроль на  підприємстві
 • Міжнародна економіка
 • Організація  виробництва
 • Потенціал і  розвиток  підприємства
 • Основа охорони  праці
 • Стратегія  підприємства
 • Економіка  та  організація інноваційної діяльності
 • Проектний аналіз
 • Обґрунтування господарських рішень і  оцінюваня ризиків
 • Управління  витратами
 • Управління  проектами
 • Стратегічне управління підприємством
 • Економіка та  організація об'єднань підприємств
 • Управління потенціалом  підприємства
 • Фінансовий  менеджмент
 • Цивільний захист
 • Охорона  праці  в  галузі
 • Економічна  діагностика


Вибіркові  навчальні дисципліни

 • Культурологія
 • Фізичне  виховання
 • Страхування
 • Екологія
 • Конфліктологія
 • Інформаційні  системи і  технології на  підприємстві
 • Системний аналіз в  економіці
 • Міжнародний профспілковий рух
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Економічна  статистика
 • Інвестування
 • Стандартизація, сертифікація та  оцінка  якості промислової продукції
 • Управління трудовими та  матеріальними ресурсами
 • Фінансовий  облік
 • Національна  економіка
 • Фінанси підприємств
 • Культура  наукової мови
 • Економічний  аналіз
 • Фінансовий  аналіз
 • Інтелектуальна  власність
 • Прогнозування соціально-економічних процесів
 • Збалансована система  показників підприємства
 • Організація і  планування  підприємницької діяльності
 • Управління розвитком персоналу
 • Етика  ділового спілкування
 • Фінансова  санація та  банкрутство підприємств
 • Основи наукових досліджень