Писаренко В’ячеслав Петрович

 

 

Писаренко В’ячеслав Петрович

  

професор кафедри публічного управління та публічної служби,

доктор наук з державного управління, професор

 

Освіта   

у 1972 р. закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут і отримав кваліфікацію інженера-будівельника по спеціальності - теплогазопостачання та вентиляція. Диплом Э № 044446 від 23.06.1972 р.;

 у 2013 р. закінчив факультет МІПК ВНЗ Укоопспілки ”Полтавський університет економіки і торгівлі” і отримав кваліфікацію спеціаліста з управління персоналом та економіки праці. Диплом 12 ДСК № 221494 від 31.10.2013 р

у 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Організація контролю за виконанням нормативно–правових актів в органах виконавчої влади”. Рішенням спеціалізованої вченої ради присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю – 25.00.02 механізми державного  управління. Диплом кандидата наук ДК № 043000. Перший  кандидат наук з державного управління у Полтавській області;

у 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Організаційно-правові засади електронного документування в діяльності органів публічної влади". Рішенням Атестаційної комісії від 25.04.2013 р. присуджено науковий ступінь доктора наук з державного управління за спеціальністю – 25.00.02 механізми державного  управління. Диплом доктора наук ДД  № 0011987;

у 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри управління персоналом і економіки праці. Атестат 12ДЦ № 037565;

у 2019 році присвоєно вчене звання професора кафедри публічного управління та адміністрування. Атестат АП № 001403.

 Досягнення

У 2015-2016 р.р. Консультант з розробки регіональної програми використання біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні в Полтавській області на 2016-2020 роки в рамках Проекту «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» (далі – Програма), що фінансується  Спільним проектом Програми розвитку ООН (ПРООН) та Глобального екологічного фонду (ГЕФ).

У 2015 – 2016 р.р. - Консультант проекту Міністерства закордонних справ Естонії та Агенства міжнародного співробітництва в галузі розвитку уряду Швеції (Sida) у Полтавсьій області. Основні цілі проекту: розвиток потенціалу Полтавської області по впровадженню ІКТ для підвищення прозорості управління та посилення місцевої демократії; створення прикладу для центральної влади щодо подальшого поширення найкращих практик в інші області України.

Професійний експерт з питань публічного управління та адміністрування в організації процесу реалізації науково-освітнього пілотного проекту «Є така професія – служити народу України» на Полтавщині.

З 2016 року участь у міжнародних договорах з Академічним співтовариством Міхала Балудянського (Словаччина) щодо стажувань науковців України в європейських університетах.

   Приймає активну участь у громадському житті міста, є експертом Громадської платформи Нова Полтава з питань електронного урядування.

  Розробник механізму організації контролю в органах виконавчої влади за станом виконання нормативно-правових актів запровадженого для поліпшення роботи місцевих органів виконавчої влади Полтавською облдержадміністрацією та всіх райдержадміністрацій області. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 12405 від 09.03.2005 р. «Система організації контролю для органів виконавчої влади за станом виконання актів законодавства, доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та власних рішень, до складу якої входить база даних щодо сукупності практичних механізмів контролю, форми звітності, нові схеми відпрацювання контрольних документів». Система впроваджена у роботі облдержадміністрації та 25 райдержадміністрацій. Завдяки цьому більше 20 років Полтавська облдержадміністрація на першому місці в Україні по питаннях виконавської дисципліни. Особистий внесок у виконання науково-дослідної роботи  полягав у розробці пропозицій щодо структурно-функціонального забезпечення здійснення державного контролю та вдосконалення технології контрольної діяльності в органах виконавчої влади, новому розв’язанню конкретного науково-прикладного завдання щодо обґрунтування теоретичних засад та опрацювання методичних положень і практичних заходів стосовно організації  контролю. Результати дослідження були включені як пропозиції до проекту Закону України „Про державний контроль”, реалізовані при розробці методичних матеріалів та навчальних програм, лекцій та семінарських занять з курсу „Контроль в органах виконавчої влади” для слухачів Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а також використані викладачами Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в підготовці та проведенні лекцій для слухачів магістерської підготовки.

 Запропонував принципово новий метод засвідчення особистості при підписанні електронних документів на основі біометричних засобів ідентифікації, заснований на фізіологічних характеристиках людини, тобто на унікальних характеристиках, даних від народження - малюнку папілярних ліній пальців. Біометрія дозволяє незаперечно ідентифікувати особистість, і цю інформацію неможливо підробити або виправити.

 Біометричні ідентифікатори забезпечують дуже високі показники: імовірність несанкціонованого доступу - 0,0001%, час ідентифікації - кілька секунд. Свідоцтво про реєстрацію авторського права від 13.04.2012 р № 43263 «Метод засвідчення особистості при підписанні електронних документів на основі біометричних засобі ідентифікації» та Патент №74068 від 10.10.2012 р. «Спосіб засвідчення особистості при підписанні електронних документів».

У 2006 р. за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України.

З 2017 р. член редакційної колегії науково-практичного журналу «Філософія публічного управління».

З 2018 р. член редакційної колегії електронного наукового фахового видання  “Державно-управлінські студії” – включеного до переліку наукових фахових видань України з державного управління.

З 2019 р. член редакційної колегії науково-практичного журналу «Економіка та держава» серія: Політологія

У 2019 р. обраний Академіком Сербської королівської академії наук та мистецтв.

З 2020 р. Академік – засновник ГО Академія публічного управління.

У 2020 р. обраний Президентом ГО Академія публічного управління.

У 2020 р. за багаторічну сумлінну наукову діяльність, високий професіоналізм та активну громадську позицію нагороджений Почесною Грамотою Полтавської обласної ради.

У 2021 р. експерт Національного фонду досліджень України.

У 2022 р. член оргкомітету ІІ-го Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни та повоєнного відновлення» з нагоди 25-річчя заснування інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Офісу аналітики та консультацій з питань сталого розвитку та Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення у співпраці з Програмою розвитку ООН в Україні в рамках проекту «Належна обачність щодо прав людини в глобальних ланцюгах постачання: впровадження Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини для справедливого відновлення» за підтримки Уряду Японії.  

 Має 175 публікації наукового характеру в міжнародних та всеукраїнських фахових виданнях, в т.ч.: 11 монографій, в т.ч. 2 одноосібні, крім того 1 патент та 2 свідоцтва про авторське право. Три публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та 1 в Index Copernicus.