Лахижа Микола Іванович

Лахижа Микола Іванович

доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та публічної служби.

 

 

https://orcid.org/0000-0001-8676-4578

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GXZ-6054-2022

Skopus: Mykola Lakhyzha

 

 

 

 Народився 24 травня 1956 року в с. Круподеринці Оржицького району Полтавської області.

 Закінчив Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка, 1977 році де потім і працював проректором з виховної роботи з 1986-1992 роки.

  У 1985 році отримав кандидата  історичних наук.  Від 1998-2015 роки був на державній службі на державній службі: перший заступник начальника Управління внутрішньої політики Полтавської ОДА, перший заступник начальника Головного управління державної служби ГДСУ в Полтавській області) .Водночас вів викладацьку діяльність з  1998-2008 рр. у Полтавському торгівельно- економічному університеті.

 

З 2001 року займав посаду завідувача кафедри державного управління і права у Національному університеті « Полтавська політехніка»  ім. Юрія Кондратюка.  А також з 2011 по 2015 роки займав посаду завідувача  кафедри державного управління та права ПНТУ ім. Ю.В. Кондратюка м. Полтава.  Досвід роботи викладача вищого навчального закладу з 1977 року (43 роки. Досвід викладання дисциплін кафедри публічного управління та адміністрування з 2004 року.

 Проводив наукові дослідження у сферах:  теорія та історія державного управління, європейські інтеграції.

 Приймав участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорії», а саме : участь у науковому семінарі: «Сталий розвиток 2030: економічна, соціальна, екологічна та політична складові» в рамках міжнародної міждисциплінарної конференції (Грузія, Тбілісі, Україна, Львів.); участь у науковому семінарі: Сталий розвиток 2030: правова, економічна, соціальна, екологічна та політична складові» Міжнародна міждисциплінарна конференція (Будапешт, Угорщина). 2017р.; участь у науковому семінарі та стажування у Франції (Університети Сорбонна, Монпельє)за програмою: “Архетипіка соціальних та політико-правових інститутів”, 2021р.

 Працював у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН, а саме: приймав участь у рецензування програми «публічне управління та  адміністрування» та  у роботі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН. Мав членство  у спеціалізованої вченої ради Д 26.891.02 в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України (2018-2021 роки) також членство у  спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 в Харкiвському регiональному iнституті державного управлiння НАДУ (2012-2021 роки). Був членом спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 в Дніпропетровському регiональному iнституті державного управлiння НАДУ (до 2020 року). Та був опонентом 32 здобувачів наукового ступеня.

 До 2020 року був членом редакційної колегії наукового фахового видання «Економіка і держава. Серія державне управління» та членом редакційної колегії електронного наукового фахового видання «Державно-управлінські студії» З 2020 року член редколегії наукового журналу «Администрация, управление и икономика» (Болгарія, Варна).

 Має  наявні видання навчально-методичних посібники :

 Українська державна та полтавська обласна символіка: історія, сучасність етикет застосування. - Лахижа М.І., Черчатий О.І., Клименко І.В. – Полтава: 2018.- 23 с.

  1.  8.Актуальні питання посилення правової спроможності територіальних громад в Україні. –Посібник. - Укладачі:  Лахижа М.І.,  Черчатий О.І., Клименко І.В. –  Полтава: Полтавський літератор, 2018. –  40    с.
  2. 9.Етика та етикет публічного службовця: правове регулювання Методичний посібник. / Уклад. М. І. Лахижа, О.І. Черчатий, 2020. – 39 с.
  3.  10.Електронне врядування:правові та організаційні аспекти. Посібник для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / Уклад. М. І. Лахижа, О.І. Черчатий, І.О. Кульчій, В.П. Антоненко. Полтава, 2020. –35 с.
  4. 11.Лозинська Т. М., Лахижа М. І., Черчатий О.  Організація надання правової допомоги  органами місцевого самоврядування. Методичний посібник. Полтава, 2020. – 39 с.

 

Видав науково-популярні , консультаційні та дискусійні публікації з професійної та наукової тематики :

 Лахижа М.І. Диджиталізація в Україні: поняття, проблеми, перспективи та завдання публічного управління. Науковий вісник: Державне управління №2(4) 2020 С.202-213

 Vorona P., LakhizhaM. MAINCAUSESOFCORRUPTIONINUKRAINE: POINTOFVIEWOFSTATEOFFICERSПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ. МАТЕРИАЛЫ XXXIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21.03.2020).Тбилиси: Международное издательство “Прогресс”, 2020. – 88 с. (c.55-56)

 Лахижа М.І. Геополітичний вимір європейської інтеграції України: проблема національної ідентифікації та відповідальності.  Політологія, №2 (2), 2020. С. 18-21

 Svitlana Yehorycheva, Tetiana Hudz, Mykola Lakhyzha - MODERNIZATION OF THE MECHANISM FOR FINANCING RURAL DEVELOPMENT IN UKRAINE.ANNUAL INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 13 – 15 MAY 2020, JELGAVA

 Лахижа М.І. Безоплатна правова допомога в Україна: аналіз джерел та літератури. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. №2 (8)- квітень 2020.  с. 77-85URL: http://maup.com.ua/assets/files/expert/8/7.pdf

 Лахижа М.І., Черчатий О.І. Інституційне забезпечення захисту прав громадян в Україні: проблеми розвитку. Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу. Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн конференції, м. Полтава, 25 – 26 березня 2020 року. Полтава. 2020. 325-328

 Лахижа М.І. Актуальні проблеми теорії та практики публічного управління в Україні. Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації: збірн. матер. доповідей та тез ІІІ-ої Всеукраїнської інтернетконференції, Київ, 15 квітня 2020 року / за заг. наук. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2020. 464 с (с. 15-18)http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/Konf-tsiia-15.04.-2020.pdf

 Лахижа М.І. Електронна демократія в Україні: специфіка становлення, стан та перспективи. Державно-управлінські студії № 4(15), 2019 URL: http://studio.ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Lakhyzha.pdf

 Лахижа М.І. Геополітичний вимір європейської інтеграції України: проблема національної ідентифікації та відповідальності. Економіка та держава. Політологія. №2. 2020. С. 26-29.  http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/Politolohiia-12-2020.pdf

 Лахижа М. І. Актуальні проблеми удосконалення публічного управління в Україні: зміни, реформування, модернізація, оптимізація, децентралізація, реструктуризація, перезавантаження Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць. №1(57). Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2020. – № 1 (57). – 328 с. (с. 18-28)

 Лахижа М.І. Теоретичні аспекти модернізації публічної адміністрації: реформування, оптимізація, перезавантаження.  Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні : Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції за міжнародною участю, 18 червня 2020 р. – Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 204 с (с. 51-54)

 Лахижа М.І. Кризове управління: теоретичні підходи та механізми реалізації в Республіці Польща. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія «Державне управління». Збірник наукових праць. Випуск 1 (12). 2020.  С. 525-537

 Лахижа М.І. Диджиталізація: досвід та підходи Європейського Союзу. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матеріали 17-ї рег. Наук.-практ. Конф. 14 трав. 2020 р., м. Дніпро/ за заг. ред. Л.Л. Прокопенка.- Д.: ДРІДУ НАДУ, 2020. – 392 с. (с. 37- 38).

 Лахижа М.І. Ринок праці в умовах посткомуністичної трансформації: польська історіографія. Державно-управлінські студії, №12, 2019. URL: http://studio.ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/Lakhyzha-DUS-12.pdf

 Лахижа М. «Децентралізація» та «перезавантаження» як поняття і політика. Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: матеріали доповідей та тез круглого столу, Київ, 15 квітня 2020 року / за заг. наук. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2020. 123 с.  С. 73-77.

 

 Робота на державній службі (1998-2015 роки): перший заступник начальника Управління внутрішньої політики Полтавської ОДА, перший заступник начальника Головного управління державної служби ГДСУ в Полтавській області)

 Перший заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області (2015-2018 роки)

 Досвід роботи викладача вищого навчального закладу з 1977 року (43 роки)

 Досвід викладання дисциплін кафедри публічного управління та адміністрування з 2004 року

 Приймає участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю, а саме є членом Асоціації докторів наук з державного управління та член Української асоціації європейських студій.

 Також приймає та приймав участь у науковому консультуванні Полтавської облдержадміністрації та обласної ради (з 1998 року до 2018 року), також брав участь у наукових проектах Головного управління державної служби України (2004-2015 роки), а на даний момент з 2015 року до сьогодення веде наукове консультування центрів системи безоплатної правової допомоги.