Склад кафедри психології

Викладачі кафедри:

 

  Image previewБЕГЕЗА ЛЮДМИЛА ЄВГЕНІВНА

   (Liudmila Beheza)

   Посада: завідувач кафедри психології та соціальної роботи АПСВТ

   Науковий ступінь та звання: доктор психологічних наук, професор

   Контактна інформація: l_begeza@ukr.net

Дисципліни: «Методика викладання психології», «Професійний розвиток особистості», «Професіогенез особистості» та ін.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5361-4677  

Профіль у Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8P5Oe1kAAAAJ&hl=ru

Публікації: автор понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед яких 3 статті у журналах, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science, 5 статей у міжнародних фахових та міжнародних мультидисциплінарних журналах; є співавтором 5 монографій.

Освіта: закінчила Черкаський педагогічний університет імені Б. Хмельницького; навчалась в аспірантурі в Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України; пройшла міжнародне стажування у Вищій Школі Міжнародного Бізнесу в Пряшеві, Словаччина.

Практична, громадська та експертна діяльність: Автор-розробник та тренер тренінгів «Кар’єрний радник»: «Особливості роботи реєстратора базових центрів зайнятості», «Особливості роботи фахівців центрів зайнятості, які виконують функції кар’єрних радників» (2018-2019 рр.), та впровадження Інституту «Консультант роботодавця» (2019 р) у рамках реалізації Проекту Міністерство соціальної політики України «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні» за підтримки Уряду Данії.

Автор-розробник та тренер тренінгу: «Методика організації та проведення соціально-психологічного тренінгу» (2021 р). Співавтор-розробник та тренер тренінгу: «Архітектоніка наукового тексту», що відповідає першому (бакалаврському), другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) рівням вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності (2021 р).

З 2020 року – Відповідальний секретар спеціалізованої вченої ради з присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 «Психологія».

З 2020 року – рецензент 6 дисертацій з присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 «Психологія».

З 2021 року – гарант освітньо-професійної програми «Клінічна психологія» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». 

 

   

Image preview

 КАРАГОДІНА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА

   (Olena Karagodina)

   Посада: професор кафедри психології та соціальної роботи АПСВТ

   Науковий ступінь та звання: доктор медичних наук, професор

   ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7412-5178

Профіль у Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=bet3y9gAAAAJ

Публікації: авторка понад 120 наукових праць та навчально-методичних розробок, член редколегії кількох українських наукових журналів.

Освіта: закінчила Дніпропетровський медичний інститут (за фахом «Лікувальна справа»), інтернатуру (за спеціальністю «Психіатрія»), курс «Методика викладання соціальної роботи та соціальної політики» (ШСР Національного університету «Києво-Могилянська академія»). Підвищувала кваліфікацію в Інституті Альберта Елліса (Нью-Йорк, США), Швейцарському Тропічному інституті (Лугано, Аскона, Швейцарія).

Практична, громадська та експертна діяльність: має значний стаж лікувальної та консультативної роботи, учасниця дослідницьких та практично-орієнтованих проектів допомоги різним вразливим групам населення. Працювала у складі науково-методичної комісії МОН України зі спеціальності «Соціальна робота», була експерткою програм з громадського здоров’я міжнародного фонду «Відродження» (Київ). Наразі є членом правління БО «Український інститут політики громадського здоров’я», працює у складі Комісії з питань етики Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика. З 2019 р. – експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

 

 

  Image preview ПРІБ ГЛІБ АНАТОЛІЙОВИЧ

   (Hlib Prib)

   Посада: професор кафедри психології та соціальної роботи АПСВТ

   Науковий ступінь та звання: доктор медичних наук, професор

   Контактна інформація: glebk60@gmail.com

Дисципліни: «Патопсихологія», «Психологія травмуючих ситуацій», «Психосоматика» та ін.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1163-5469

Профіль у Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=kLThYfwAAAAJ

Публікації: автор понад 200 наукових та науково-методичних праць, серед яких 5 у журналах, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science, 7 статей у міжнародних фахових та міжнародних мультидисциплінарних журналах; є автором 1 навчального посібника, 1 монографії, співавтором 5 монографій.

Освіта. У 1998 році закінчив Запорізький державний медичний університет за кваліфікацією «Лікар». У 2009 присуджено науковий ступінь доктор медичних наук зі спеціальності «Психіатрія». В 2015 присвоєно вчене звання професора.

Практична, громадська та експертна діяльність: Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених, Лауреат премії Президента України для молодих вчених.

2008-2010 рр. керівник проекту в Україні «Моделювання факторів ризику радіаційних аварій» Університет штату Колорадо, Інститут поведінкової науки.

2019-2022 рр. – керівник міжнародної сертифікаційної програми «Психологічне консультування: когнітивно-поведінкові основи» (Кризова Служба Середньої Франконії (м. Нюренберг, Німеччина).

2021 – керівник освітньої сертифікаційної програми «Теорія  психоаналізу та навички психоаналітичної психотерапії» (Дивізіон «Психоаналітична психологія і психотерапія» ГС  «Національна  психологічна асоціація» (м. Київ, Україна).

З 2020-2021 року – голова спеціалізованих вчених рад з присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 «Психологія».

Науковий керівник 3 кандидатських дисертацій, 4 дисертації ступеня доктора філософії, 1 докторської дисертації.

З 2021 року засновник наукової школи «Інтегративна психологія».

Рішенням Вченої ради Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України у складі творчого колективу номінований науковою працею «Психологія особистості та суспільства в умовах трансформації ринку праці України до вимог Європейського Союзу» на Державну премію України в галузі науки і техніки у 2021 р.

2015-2022 рр. - науковий консультант, експерт Державної служби зайнятості України.

Член Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України, член Всеукраїнської асоціації дослідників аддикцій. Член редколегії наукових фахових видань України «Економіка та держава» та «Психосоматична медицина та загальна практика».

 

 

 Image preview  МІЛЮТІНА КАТЕРИНА ЛЕОНІДІВНА

   (Katerina Milutina)

   Посада: професор кафедри психології та соціальної роботи АПСВТ

   Науковий ступінь та звання: доктор психологічних наук, професор

   Контактна інформація: katerinamilutina1963@gmail.com

Дисципліни: «Дитяча патопсихологія та корекція», «Клінічна психодіагностика», «Основи психотерапії дітей, підлітків та їх сімей» та ін.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0013-2989

Профіль у Гугл Академії: https://scholar.google.com/citations?user=GxJxPNUAAAAJ&hl=ru

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194229731

Публікації: автор понад 140 наукових та науково-методичних праць, серед яких тих, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science, статей у міжнародних фахових та міжнародних мультидисциплінарних журналах; є автором 30 навчально-методичних праць, 2 авторських патентів, автором та співавтором монографій.

Освіта. У 1998 році закінчив Запорізький державний медичний університет за кваліфікацією «Лікар». У 2013 присуджено науковий ступінь доктор психологічних наук зі спеціальності «Загальна психологія, історія психології», у 2020 присвоєно вчене звання професора.

Практична, громадська та експертна діяльність:

Провідний тренер Київського інституту раціонально-інтуїтивної психотерапії «Я».

Має досвід роботи у психіатрії, судовій експертизі, наркології, викладанні, сімейній та індивідуальній психотерапії, навчанні студентів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Міжрегіональній академії запалення персоналом, Інституті підготовки кадрів служби зайнятості.

Протягом останніх 10 років проводить та розробляє тренінги особистісного зростання, навчальні тренінги-семінари для психологів, програми для навчання HR-фахівців, викладання, сімейної та індивідуальної психотерапії, навчання.

Сфера наукових інтересів - психологія розвитку особистості.

Наукові публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus:

   Miliutina K., Andrii TROFIMOV; Iuliia BONDAR; Daria TROFIMOVA; Iaroslav RIABCHYCH Organizational commitment factors: role of employee work engagement (Factores de compromiso organizacional: papel del compromiso de trabajo de los empleados)// http://www.revistaespacios.com/a17v38n24/17382418.html, Recibido: 10/04/16 • Aprobado: 20/04/2016

   Miliutina, K., Trofimov A, Bulatevych, N., Nevidoma, Y., Bilous, O. Job satisfaction and self-realization of bookmakers//Journal of Advanced Research in Law and Economics; Craiova Том 8, Изд. 4(26), (Summer 2017): 1356-1360. DOI:10.14505/jarle.v8.4(26).3

   Miliutina, K., Trofimov, A., Paschenko, S., Vakulenko, O., Romanova, I., Rohal, N. The use of projective methods in working with staff//Astra Salvensis - review of history and culture, year VI, no. 1 (11), 2018 

 

 

   Image previewРАЄВСЬКА ЯНА МИКОЛАЇВНА

   (Yana Raievska)

   Посада: професор кафедри психології та соціальної роботи АПСВТ

   Науковий ступінь та звання: Доктор психологічних наук, професор

   Профіль у Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=bsfNHk0AAAAJ&hl=uk

Освіта: Закінчила Чернівецький вищий педагогічний навчальний заклад ім. О. Маковея (1997), Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича (2000), Кам’янець-Подільський державний аграрно-технічний університет (2008), аспірантуру при Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України (2012), докторантуру при Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України (2020).

В 2012 році захистила дисертацію на тему: «Особливості емоційної сфери підлітків з дистантних сімей» за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи та здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук.

В 2020 році захистила дисертацію на тему: «Психологічне забезпечення міжпрофесійної взаємодії фахівців соціальної сфери» за спеціальністю Соціальна психологія; психологія соціальної роботи та здобула науковий ступінь доктора психологічних наук.

Практична, громадська та експертна діяльність:

Член редколегії науково-практичного журналу «Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія» (фаховий), включений до Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу МОН України № 1017 від 27 вересня 2021 року.

Член редколегії журналу «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія» (фаховий), включений до Переліку наукових фахових видань України відповідно до  Наказу МОН України № 1017 від 27 вересня 2021 року.

Дійсний член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва» (Свідоцтво № 121430 від 2021 р.).

Публікації: автор понад 20 наукових та науково-методичних праць, статті у журналах, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science, є співавтором 5 монографій.

 

   

Image preview

   ЛОСІЄВСЬКА ОЛЬГА ГЕННАДІЇВНА

   (Olga Losievska)

   Посада: професор кафедри психології та соціальної роботи АПСВТ

   Науковий ступінь та звання: доктор психологічних наук, професор

   Контактна інформація: infinity88lug@gmail.com

Дисципліни: «Методологія індивідуального та командного коучингу», «Психологія управління», «Диференціальна психологія» та ін.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6113-7997

Профіль у Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=xPRA3yQAAAAJ&hl=uk

Публікації: автор понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед яких тих, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science, статей у міжнародних фахових та міжнародних мультидисциплінарних журналах; є автором та співавтором 10 навчально-методичних праць та монографій.

Освіта. Доктор психологічних наук зі спеціальності, професор.

Практична, громадська та експертна діяльність: стаж роботи – 20 років.

Член ГО "Фундація "Жіноча ініціатива" м. Сєвєродонецьк, Координатор волонтерського загону студентів спеціальності Психологія на базі Луганського ОБД№2 (м. Сєвєродонецьк).

1. Тренінгова програма у рамках проекту «Сприяння сталому розвитку та згуртуванню громад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі» за фінансової підтримки Уряду Японії» м. Сєвєродонецьк, 2019р. (Сертифікат учасника тренінгової програми Міжнародної організації з міграції та Агенства ООН з питань міграції);

2. Тренінгова програма у рамках проекту «Мінімальні стандарти захисту дітей у гуманітарних діях» м. Сєвєродонецьк, 2019р. (Сертифікат учасника тренінгової програми відокремленого підрозділу Фонду «Terre des Hommes» в Україні.

Центр ННС і примирення «Простір гідності» у співпраці з міжнародною миротворчою організацією ПАКС, Нідерланди за фінансовою підтримкою ФМ закордонних справ Німеччини, травень 2021р.)

4. Проведення тренінгів у міжнародному проекті «Норвегія - Україна». Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NUPASS) для ветеранів АТО/ООС та членів їхніх сімей, державних службовців, представників органів місцевого самоврядування, які мають статус учасника АТО/ООС або ветерана АТО/ООС.(2021р.)

5. Проведення тренінгів у проекті «Адаптація військовослужбовців до умов мирного життя та навчання»,  який реалізується за програмою ім. Фулбрайта в Україні на базі «Ветеранського простору» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

6. Проведення тренінгів «Гендерна рівність як гендерна культура» в рамках  проекту «Програма ООН із відновлення та  розбудови миру», яку реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Сфера наукових інтересів - вивчення розвитку комунікативних компетенцій, комунікативних складових, які реалізуються в певних комунікативних ситуаціях професійного спілкування; професійний стрес та подолання його наслідків; процес професіоналізації студенів у вищій школі.

Наукові публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus:

1. Olga Losiyevska. Three Managerial Solutions for E-learning Technologies Related to the Covid-19 Pandemic / Valery Okulich-Kazarin, Olga Losiyevska, Oksana Fesenko, Anatolii Zhurba, Yuliia Bondarchuk // International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies. 2022. – № 13 (4), –  Chhattisgarh, India – P. 1-10. http://TUENGR.COM/V13/13A4L.pdf DOI: 10.14456/ITJEMAST.2022.75

2. Olga Losiyevska. Time Synthesis in Organization of Sensorimotor Action. / Plokhikh, V., Popovych, I., Zavatska, N., Losiyevska, O., Zinchenko, S., Nosov, P., & Aleksieieva, M. (2021). // BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(4), 164-188. https://doi.org/10.18662/brain/12.4/243

3. Olga Losiyevska. Research of achievement motivation’s impact on the career orientations of future managers of organization /  Ihor Popovych, Igor Zhigarenko,Olga Losiyevska, Svitlana Dovbenko, Yevheniia Kashyrin, Rosina Shevchenko, Liybomyra Piletska // Research of Achievement Motivation’s Impact on the Career Orientations of Future Managers of Organization. – 2020 - № 7. - Pág. 247 - 263. 

4. Olga Losiyevska. Three Scientific Facts about Ukrainian and Polish Law-students: Verification of statistical hypotheses about their Preferences of Learning at Lectures / Valery Okulich-Kazarin, Mykola Zhurba, Yuliia Bokhonkova, Olga Losiyevska // European of Contemporary Education, 2019. – № 8 (3). –  Published in the Slovak Republic. – P. 562-573. 

 

 

Image preview   СЕМИГІНА ТЕТЯНА ВАЛЕРЇІВНА

   (Tetyana Semigina)

    Посада: професор кафедри психології та соціальної роботи АПСВТ

    Науковий ступінь та звання: доктор політичних наук, професор

    Контактна інформація: semigina.tv@socosvita.kiev.ua

ІІІ рівень ВО: «Актуальні проблеми сучасної соціальної роботи»

І-ІІ рівень ВО: «Досвід міжнародної соціальної роботи», «Професійні стандарти соціальної роботи», «Основи соціального маркетингу», «Якісні методи дослідження у соціальній роботі» тощо.

ORCID ID: https://orcid.ofg/0000-0001-5677-1785

Профіль у Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=6ZQYa24AAAAJ

Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35776697500

Публікації: авторка понад 550 наукових праць, зокрема у виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science; член редколегії українських та закордонних наукових журналів.

Освіта: закінчила магістратуру (спеціальність «Соціальна робота») та докторантуру (спеціальність «Політичні інститути та процеси») Національного університету «Києво-Могилянська академія». Проходила стажування у США, Великобританії, Нідерландах.

Практична, громадська та експертна діяльність: була членом громадської ради Міністерства охорони здоров’я України та членом експертної ради Міністерства праці та соціальної політики України. Працювала консультантом проектів Європейського Союзу, Програми розвитку ООН, Світового Банку, USAID, Міжнародної організації міграції тощо, брала участь у міжнародних дослідницьких проектах.

У 2010-2018 рр. – членкиня Ради директорів Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи (МАШСР), зараз – довічна членкиня МАШСР. Членкиня Європейської соціологічної асоціації.

З 2020 р. – членкиня галузевої експертної ради 231 «Соціальна робота» Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

З 2019 р. – членкиня Національного агентства кваліфікацій (з 2020 р. працює в Агентстві на постійній основі).

 

 

Image preview

   ЄЗЕРСЬКА НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

   (Nataliia Yezerska)

   Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи АПСВТ

   Науковий ступінь та звання: кандидат психологічних наук, доктор філософії

   Контактна інформація: n.v.yezerska@gmail.com

Дисципліни: «Вікова психологія», «Психодіагностика», «Експерементальна психологія», «Основи психотерапії», «Арттерапія» та ін.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7311-3845

Освіта: У 1994 році закінчила Олександрійське Училище Культури, за спеціальністю «Культурно-освітня робота та самодіяльна творчість, з кваліфікацією «керівник оркестру народних інструментів».

У 2001 році закінчила Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки. За спеціальністю – «Психологія», з кваліфікацією – «Психолог».

У 2017 році присуджено науковий ступень «Кандидат психологічних наук, доктор філософії», за спеціальністю – «Педагогічна та вікова психологія».

Публікації: автор 23 публікації в наукових спеціалізованих журналах.

Практична, громадська та експертна діяльність: виконавець НДР кафедри психології та соціальної роботи «Психосоціальні детермінанти життєдіяльності особистості в умовах трансформації суспільства», фрагмент «Психологічні чинники суб'єктивного благополуччя підлітків в стресових умовах», (12.2021-12.2026 рр.).

 

 

Image preview

   БОНДАР СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА

   (Svitlana Bondar)

   Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи АПСВТ

   Науковий ступінь та звання: доктор філософії у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія».

   Контактна інформація: bondar.svetlana30@gmail.com

Дисципліни: «Психологічні технології індивідуального та групового консультування в державних та комерційних організаціях», «Психологічні практики бізнес-тренінг»у, «Психологія Паблік Рілейшенз та маркетингу» та ін.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9842-0470

Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217389019

Освіта. У 2002 р. Харківська національна академія міського господарства.  У 2021 присуджено науковий ступінь доктор філософії у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія».

Практична, громадська та експертна діяльність: Виконавець НДР кафедри психології та соціальної роботи «Психосоціальні детермінанти життєдіяльності особистості в умовах трансформації суспільства», фрагмент «Психологічні особливості сімейного консультування в умовах війни», (12. 2021-12.2026 рр.).

Публікації: автор 12 наукових та науково-методичних праць, серед яких 1 у журналах, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science, 5 статей у міжнародних фахових та міжнародних мультидисциплінарних журналах; є співавтором 2 монографій.

1. Пріб Г.А., Бондар С.С. Психологічні та психоемоційні проблеми порушення життєдіяльності сім’ї при різних стилях сімейної взаємодії. Психологічні перспективи. 2019.  №34. С. 206–218. URL : https:doi.org/10.29038/2227-1376-2019-34-206-218.

2. Бондар С.С. Емоційні проблеми та невротичні стани при порушені життєдіяльності сім’ї. Психологічні перспективи. 2020. №35. С. 24–42. URL: https://doi.org/https://doi.org/10.29038/2227-1376-2020-35-24-42

3. Бондар С.С. Стан подружньої взаємодії в родинах з порушенням життєдіяльності сім’ї внаслідок адюльтеру. Проблеми сучасної психології. 2020. № 1 (17). С. 9–21. URL: https://www.journalsofznu.zp.ua/index.php/psych/article/view/1494.

4. Бондар С.С. Оцінка ефективності комплексної системи сімейного консультування (психокорекції) порушень життєдіяльності родини при адюльтері. Проблеми сучасної психології. 2020. № 2 (18). С. 133–141. URL: https://www.journalsofznu.zp.ua/index.php/psych/article/view/2049.

5. Prib H. A., Bondar S. S. The сommunication вarriers in a ukrainian family: aultery and socio-psychological aspects. Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment. 2021. V. 9, № 1. Р. 71–81. (Scopus). URL : https://www.lifescienceglobal.com/pms/index.php/jiddt/article/view/7212.

6. Бондар С. С. Методологічні засади та зміст комплексної системи сімейного консультування (психокорекції) порушень життєдіяльності родини при адюльтері. Психологія особистості на сучасному ринку праці : монографія / за заг. ред. Г. А. Пріба, Є. М. Калюжної. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. С. 262–279. URL : https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Psykholohiia-osobystosti-2020.pdf.

7. Пріб Г. А., Бондар С. С. Індивідуально-психологічні особливості чоловіків та жінок при порушенні життєдіяльності родини / Особистість у сучасному соціо-психологічному вимірі: монографія / за заг. ред. Г. А. Пріба, Є. М. Калюжної; колектив авторів. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2022. – С.303 с.

Підвищення кваліфікації:  2023 р. Академія праці, соціальних відносин і туризму, тренінг-курс «Soft skills та навички медіації», 16-17 лютого 2023 р., 1 ЄКТС, 30 годин, сертифікат № 14-SС-PSSMS, ALSRT-DPSW-PRC, 17 лютого 2023 року.

2023 р. Міжнародна науково-практична конференція «Ринок праці: досягнення, виклики та перспективи у національному та європейському просторі», сертифікат 18 травня, 05 ЄКТС, 15 годин.

 


Image preview

   БОРЕЦЬ ОЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА

   (Olesia Borets)

   Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи АПСВТ

   Науковий ступінь та звання: Доктор філософії у галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" за спеціальністю 053 "Психологія"/

Контактна інформація: boretsborets2@gmail.com

Дисципліни: «Психологія супервізорства», «Психосоматика», «Інтерактивні методи і форми роботи», «Анатомія та еволюція нервової системи людини», «Сучасні техніки медіації», «Психологія тімбілдінгу», «Техніки соціально - психологічного тренінгу», «Психологія ортобіозу людини»

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1739-3723

Профіль у  Гугл Академії:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=2mWqq6EAAAAJ&hl=uk

Освіта: У 2007 закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова та література».

У 2015 - Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність «Соціальна педагогіка. Практична психологія».

У 2020 – присуджено ступінь доктора філософії у галузі знань «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність «Психологія».

2023 р. Академія праці, соціальних відносин і туризму, тренінг-курс «Soft skills та навички медіації», 16-17 лютого 2023 р.

2023 р. Міжнародна науково-практична конференція «Ринок праці: досягнення, виклики та перспективи у національному та європейському просторі».

Публікації: автор понад 10 публікацій в наукових спеціалізованих журналах.

 


Image preview

   ЖИТИНСЬКА МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

   (Mariia Zhytynska)

   Посада: доцент кафедри психології  та соціальної роботи АПСВТ

   Науковий ступінь та звання: кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформація: mariazhitinskaa@gmail.com 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3118-790X

Профіль у Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=MhqkYvAAAAAJ&hl=uk

Дисципліни: «Історія соціальної роботи», «Теорія соціальної роботи», «Психологічна підтримка клієнтів», «Методика групової соціальної роботи», «Соціальна педагогіка», «Педагогіка та методика викладання фахових  навчальних дисциплін».

Освіта: 2008р. закінчила  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Соціальна робота» та здобула кваліфікацію магістр соціальної роботи; практичний психолог.

Практична, громадська та експертна діяльність: Науковий консультант Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області ( 2018-2020рр); КУ «Інклюзивно-ресурсний центр Боярської міської ради 2021-2023рр).

Публікації: автор понад 50 наукових та науково-методичних праць, серед яких тих, що індексуються наукометричними базами Scopus Web on Science, міжнародних фахових та міжнародних мультидисциплінарних журналах; є автором 7 науково-методичних праць.

Підвищення кваліфікації: 2023р. Міжнародна зимова школа «Соціальні виміри європейських студій» / International Winter School «Social Dimensions Of European Studies», 17-28 січня 2023 р. (Сертифікат Міжнародної зимової школи «Соціальні виміри європейських студій» (180 год., 6 кредити) від 28.01.2023 р. Сertificate № 2023WS-0000238; Вища Лінгвістична Школа в Інституті суспільних наук (м. Ченстохова, Польща) за програмою «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European  Educational Practice». Сertificate  №КРК 22/23/53 від 13.01.2023 (180 год., 6 кредитів)

Практична, громадська та експертна діяльність: виконавець НДР кафедри психології та соціальної роботи «Психосоціальні детермінанти життєдіяльності особистості в умовах трансформації суспільства», фрагмент «Соціально-педагогічна підтримка осіб похилого віку в ситуації невизначеності», (12.2021-12.2026 рр.).

 

 

Image preview

  ТЕТЕРУК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

  (Svitlana Teteruk)

   Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи

   Науковий ступінь та вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент.

   Контактна інформація: stet2016@ukr.net

Дисципліни: “Іноземна мова (англійська)”, “Іноземна мова професійного спрямування (англійська)”, «Друга іноземна мова (іспанська)»

Освіта: Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, філологіч­ний факультет, відділення «Іноземні мови» 1994. Після закінчення інституту присвоєно кваліфікацію вчи­теля англійської та іспанської мов. В 2007 році захищено дисертацію на тему: “Формування механізмів саморегуляції студентів при вивченні іноземної мови”. В листопаді 2010 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов (12ДЦ № 024069).

Публікації: автор 68 наукових праць, серед яких 12 у фахових виданнях України, 10 робіт навчально-методичного характеру, тези за участю у наукових  міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Працює: в Академії праці соціальних відносин і туризму з вересня 1994 року.

Розробник навчальних програм навчальних дисциплін:

«Іноземна мова (англійська)» для  студентів 1-2 курсів усіх спеціальностей;

«Іноземна мова професійного спрямування» для студентів  3-4 курсів усіх спеціальностей, для студентів магістратури усіх спеціальностей,

«English Academic Writing» - для аспірантів АПСВТ.

 

 

  Image preview  ЛАПІНСЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

   (Tatiana Lapinska)

   Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи АПСВТ

   Науковий ступінь та звання: доктор філософії у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія».

Контактна інформація: lawh@ukr.net

Дисципліни: «Клінічна психологія», «Психологія ортобіозу людини», «Клінічна геронтологія» та ін.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8963-2087

Профіль у Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=lT_qPZoAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate 

Освіта. У 1998 році закінчив Запорізький державний медичний університет за кваліфікацією «Лікар». У 2021 присуджено науковий ступінь доктор філософії у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія».

Практична, громадська та експертна діяльність.

Виконавець НДР кафедри психології та соціальної роботи «Психосоціальні детермінанти життєдіяльності особистості в умовах трансформації суспільства», фрагмент «Психологічні чинники професійного вигорання персоналу в умовах підвищеної стресогенності» (12. 2021-12.2026 рр.).

Публікації: автор 12 наукових та науково-методичних праць, серед яких 1 у журналах, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science, 5 статей у міжнародних фахових та міжнародних мультидисциплінарних журналах; є співавтором 2 монографій.

1. Пріб Г., Лапінська Т. Подолання розладів адаптації як чинник успішного професійного розвитку та кар’єрного зростання в осіб, які працюють в умовах підвищеної стресогенності. Психологічний часопис, 2019. Т. 11, вип. 5. С. 237–252 с. URL: https://doi.org/10.31108/1.2019.5.11 237-252

2. Лапінська Т.В. Задоволеність функціонуванням та соціальна фрустрованість середнього медичного персоналу, який працює в умовах підвищеної стресогенності (з ветеранами АТО/ООС). Проблеми сучасної психології, Запорізький національний університет, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, 2020. № 2 (18). 35–42 с. DOI https://doi.org/10.26661/2310–4368/2020–2–4

3. Лапінська Т.В. Емоційний складник професійного вигорання в осіб, які працюють за умов підвищеної професійної стресогенності. Проблеми сучасної психології, Запорізький національний університет, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, 2020. № 1 (17). 32–44 с. DOI https://doi.org/10.26661/2310–4368/2020–1–3

4. Лапінська Т.В. Психоемоційний стан середнього медичного персоналу, які працюють в умовах підвищеної стресогенності (з ветеранами АТО/ООС). International Journal of Innovative Technologies in Social Science. 2021, 2 (30). 1-11 с.  https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30062021/7568

5. Prib H., Beheza L., Markova M., Raievska Y., Lapinska T., Markov А. Psycho-emotional burnout of the personality in the conditions of war // Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment – 2023. – V. 11, № 1. – Р. 36–46. https://doi.org/10.6000/2292-2598.2023.11.01.5 (https://www.scopus.com/sourceid/21100784273)

6. Лапінська Т.В. Індивідуально–психологічні особливості середнього медичного персоналу, який працює в умовах підвищеного емоційного вигорання (з ветеранами АТО/ООС). Психологія особистості на сучасному ринку праці : монографія / за заг. ред. Г. А. Пріба, Є. М. Калюжної; колектив авторів. – Херсон : ОЛДІ–ПЛЮС, 2020. – 380 с., 160–168 с. ISВN 978–966–289–459–2.

7. Пріб Г. А., Лапінська Т. В. Психологічні детермінанти професійного вигорання особистості в умовах підвищеної стресогенності у роботі з ветеранами Особистість у сучасному соціо-психологічному вимірі: монографія / за заг. ред. Г. А. Пріба, Є. М. Калюжної; колектив авторів. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2022. – С.303 с.

Підвищення кваліфікації: 2023 р. Академія праці, соціальних відносин і туризму, тренінг-курс «Soft skills та навички медіації», 16-17 лютого 2023 р., 1 ЄКТС, 30 годин, сертифікат № 13-SС-PSSMS, ALSRT-DPSW-PRC, 17 лютого 2023 року.

2023 р. Міжнародна науково-практична конференція «Ринок праці: досягнення, виклики та перспективи у національному та європейському просторі», сертифікат 18 травня, 05 ЄКТС, 15 годин.