Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Кафедру психології в Академії праці, соціальних відносин і туризму засновано у 2022 році. Завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців-психологів, які володіють сучасними теоретичними знаннями та прикладними навичками у галузі психології, спроможних ефективно й результативно здійснювати професійну діяльність, надавати психологічні послуги, сприяти інноваційним процесам державних та комерційних установ, організацій, підприємств на засадах оволодіння системою компетентностей у галузі психології.

Викладачами кафедри здійснюється навчання за спеціальністю 053 «Психологія» за освітньо-професійними програмами:

1. «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Основні дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Загальна психологія», «Практикум з загальної психології», «Експериментальна психологія», «Соціальна психологія», «Вікова психологія», «Клінічна психологія», «Педагогічна психологія», «Психодіагностика», «Диференціальна психологія», «Психологія праці», «Основи психотерапії», «Психологія сім’ї», «Патопсихологія», «Психологія управління» та ін. 

2. «Психологія бізнесу та управління» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Основні дисципліни: «Психологія організацій», «Психологія управління», «Психологія бізнесу», «Психологічне забезпечення організаційного розвитку», «Технології ефективного спілкування в організації», «Психологія конфлікту» «Психологічний коучінг», «Психологія переговорів», «Психологія бізнес-комунікації», «Теорія і практика бізнес-тренінгів», «Психологія іміджу та лідерства», «Проектний менеджмент» та ін

3. «Клінічна психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Основні дисципліни: «Психологія відхиляючої поведінки», «Напрями сучасної психотерапії», «Основи клініко-психологічної діагностики», «Психосоматика», «Методологія клінічної психології», «Дитяча патопсихологія та корекція», «Психіатрія з основами психофармакології», «Клінічна геронтологія», «Психологія особистості», «Психодіагностика», «Кризове консультування», «Вікова психологія» та ін

4. «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти - доктор філософії

Основні дисципліни:

Теоретико-методологічні засади психології особистості у сучасному вимірі», «Іноземна мова наукового та ділового спілкування», «Методологія та організація наукових досліджень», «Створення науково-психологічного тексту», «Математичні методи, моделювання та інформаційно-комунікаційні технології в психології» та ін.

Освітні програми (053 "Психологія")