Система оцінювання

В Академії діє система оцінювання знань та умінь студентів, яка використовує три взаємозв’язані шкали оцінювання: - традиційна національна чотирибальна шкала для екзаменів та диференційованих заліків (оцінки «відмінно», «добре», «задовільно» та «незадовільно») двохбальна шкала для заліків (оцінки «зараховано», «не зараховано»). - європейська шкала «ECTS» (оцінки «А», «В», «С», «D», «E», «FX», «F»); - внутрішня 100-бальна шкала: Таблиця відповідності оцінок за вказаними шкалами подана у вкладеному файлі.