Правила подачі статей

Стаття повинна розкривати зміст однієї з рубрик збірника:

Державне управління:

 • Теорія та історія державного управління
 • Механізми державного управління
 • Державна служба
 • Місцеве самоврядування

Юридичні науки:

 • Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 • Конституційне право; муніципальне право
 • Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
 • Господарське право, господарсько-процесуальне право
 • Трудове право; право соціального забезпечення
 • Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
 • Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 • Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
 • Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
 • Судоустрій; прокуратура та адвокатура
 • Міжнародне право
 • Філософія права

Наукові рецензії

Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, за належність останнього йому особисто.

До статті додаються:

 1. УДК. 
 2. Прізвище та ініціали автора (рів), назва статті, анотація, ключові слова (укр., рос., англ. мовами). 
 3. Дві рецензії: одна з них може бути затверджена кафедрою або науково-дослідним відділом, де працює автор; друга — зовнішня. 
 4. Відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, повністю звання, посада, контактні телефони. 

Наприклад:
Іванов Іван Іванович, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Академії праці і соціальних відносин ФПУ.
Телефон: 526–15–45; е-mail: edit@socosvita.kiev.ua

Обсяг статті — від 6 до 12 сторінок машинопису.

Стаття повинна вміщувати такі елементи:

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими чи практичними завданнями. 
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. 
 • Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання). 
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів. 
 • Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 

(витяг з постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України». - Бюлетень ВАК України. - 2003. - № 1).

Автор підписується на звороті останньої сторінки.

Текст статті друкується на папері стандартного формату (А 4) через 1,5 інтервала з дотриманням таких розмірів полів: верхнього, нижнього і лівого — 2 см, правого — 1 см.

Весь текст повинен бути набраний шрифтом Times New Roman 14 pt в одну колонку без застосування будь-якого форматування.

Посилання на літературу розміщується наприкінці тексту.

Разом із друкованою статтею подається електронний варіант. 

До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди авторів.

До рубрики «Наукові рецензії» подаються матеріали українською мовою (обсягом від 3 до 6 стор.) у двох варіантах:

 • роздрукований за підписом автора рецензії і печаткою; 
 • електронний на дискеті 3,5 дюйма. 

Після подання матеріалу редколегія журналу в місячний термін розглядає доцільність розміщення рецензії, а науковий редактор вносить правки редакційного характеру (якщо це потрібно) та письмово погоджує їх з автором рецензованої роботи, або рецензентом. Поданий матеріал відображає точку зору рецензента, яка може не збігатися з позицією редколегії журналу.
Роздруковані матеріали і дискета авторові не повертаються.