Кафедра цивільного, господарського та трудового права

Положення про кафедру

  Кафедра цивільного, трудового та господарського права є структурним підрозділом юридичного факультету Академії праці, соціальних відносин і туризму.

На сучасному етапі кафедра успішно виконує поставлені перед нею завдання з підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 081 «Право», забезпечує викладання циклу приватно-правових дисциплін, сприяє вихованню нової генерації майбутніх фахівців у галузі цивільного, трудового та господарського права і проводить науково-дослідну роботу.

Основним завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері приватно-правових відносин, зокрема щодо представництва працівників у відносинах соціального партнерства, захисту їх трудових прав та інтересів професійними спілками у відносинах з роботодавцями з метою розбудови і зміцнення соціального діалогу в Україні.

Тематика наукової діяльності педагогічного потенціалу кафедри цивільного, господарського та трудового права полягає у вдосконаленні механізмів впливу приватно-правових відносин на розвиток громадянського суспільства, підвищення ролі професійних спілок у сучасних умовах розвитку суспільних відносин.

Основні принципи роботи кафедри полягають у наступному:

  • розширення та актуалізація інноваційної та наукової складової навчального процесу;
  • розширення використання у навчальному процесі новітньої монографічної літератури, інших наукових видань вітчизняних та зарубіжних авторів;
  • наукова співпраця зі студентами на ґрунті прагнення до спільного вирішення актуальних питань у сфері приватно-правових відносин;
  • заохочення та підтримка студентів у їх прагненні до майбутньої науково-педагогічної та наукової діяльності.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує високоякісну фахову підготовку бакалаврів та магістрів. Викладання закріплених за кафедрою навчальних дисциплін передбачає не лише застосування сучасних методів та науково обґрунтованих підходів до подання студентам навчального матеріалу, а й використання власного багаторічного досвіду практичної діяльності викладачів кафедри у сфері права.

На кафедрі ведеться активна наукова робота студентів. Кафедрою періодично організовуються науково-комунікативні заходи, участь в яких дозволяє апробувати отримані дослідницькі досягнення, а з іншого боку – розшири  горизонт власних науково-практичних перспектив.


 

Навчальні дисципліни


Завідувач кафедри