Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Пріб Гліб Анатолійович — проректор з наукової роботи, доктор медичних наук, професор.

Закінчив Запорізький державний медичний університет. У 2009 році присуджено науковий ступінь доктор медичних наук зі спеціальності «Психіатрія», у 2015 році присвоєно вчене звання професора.

Науковий керівник 3 кандидатських дисертацій, 4 дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії, 1 докторської дисертації.

Автор понад 200 наукових та науково-методичних праць, серед яких 5 у журналах, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science, 7 статей у міжнародних фахових та міжнародних мультидисциплінарних журналах; є автором 1 навчального посібника, 1 монографії, співавтором 5 монографій. Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених, Лауреат премії Президента України для молодих вчених.

Голова спеціалізованих вчених рад з присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 «Психологія».

Номінант наукової праці «Психологія особистості та суспільства в умовах трансформації ринку праці України до вимог Європейського Союзу» на Державну премію України в галузі науки і техніки у 2021 р.