Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

    8 жовтня в Україні відзначають день юриста -   професійне свято знавців права та служителів закону. Вчені припускають, що саме в цей день в 1016 році Ярослав Мудрий видав звід законів "Руська правда", що став згодом правовою основою для розвитку централізованої держави Київська Русь.
 Свято День юриста з'явилося в календарі України за указом президента Леоніда Кучми від 16 вересня 1997 року на підтримку ініціативи Міністерства юстиції України, Спілки юристів України та Спілки адвокатів України.

Порядок в державі і благополуччя його громадян невід’ємно пов’язано з максимальним дотриманням і повагою прав і свобод людини. Це важке завдання для молодої держави, але від її вирішення залежить життєздатність будь-якого цивілізованого суспільства. Юристи і правознавці, покликані суспільством для вирішення цього завдання, щоденно стикаючись з найрізноманітнішими проблемами, твердо стоять на позиціях підвищення правової культури українських громадян різних верств населення. Забезпечення правових гарантій на практиці вимагає не мало зусиль та ерудиції, гарної професійної кваліфікації та досвіду юридичної роботи.

  Конституція України [Текст]: Чинне законодавство станом на 10 жовтня 2011р. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 96 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чинне законодавство України [Текст] : за станом на 1 липня 2003 р / укл. Ю.П.Єлісовенко. – К.: Махаон, 2003. – 800 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія (основи юридичної діяльності) [Текст] : навч. посіб. / С.Д.Гусарєв, О.Д.Тихомиров . – 3-є вид., перероб.і доп. – К.: Знання, 2008. – 495 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гребеньков Г.В. Юридична етика [Текст] : навч.посіб. / Г.В.Гребеньков, Д.П.Фіолевський . – 3-є вид., стереот. – К.: Алерта, 2007. – 211c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Скакун О.Ф.Юридична деонтологія [Текст] : підруч. / О.Ф.Скакун; пер.з рос. – Х.: Еспада, 2008. – 400 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Юридична деонтологія [Текст] : підруч. / В.Д.Ткаченко, С.П.Погребняк, Д.В.Лук'янов [та ін.] ; за ред. В.Д.Ткаченка. – 2-ге вид. – Х.: Одіссей, 2008. – 256 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гусарєв С.Д.Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти [Текст] : монографія / С.Д.Гусарєв. – К.: Знання, 2005. – 375 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Молдован В.В. Юридична клініка [Текст] : навч. посіб. / В.В.Молдаван, Р.С.Кацавець. – К.: ЦУЛ, 2007. – 224 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Правознавство [Текст] : підруч./ Г.І.Балюк, В.І.Борисова, М.К.Галянтич [та ін.]; відп.ред. О.В.Дзера. – 10-е вид., перероб.і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 848 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Правознавство [Текст] : підручник / А.І.Берлач, С.С.Бичкова, Д.О.Карпенко [та ін.]. – К.: Правова єдність, 2008. – 792 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сміян Л.С. Нотаріат в Україні [Текст]: Навч.посіб./ За ред. Ю.В.Нікітіна. / Л.С.Сміян, Ю.В.Нікітін, П.Г.Хоменко. – К.: КНТ, 2007. – 680 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фурса С.Я. Адвокат у цивільному процесі [Текст]: Наук.- практ.посіб.- (Процесуальні науки). / С.Я.Фурса, Є.І.Фурса. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2008. – 452 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шеремет А.П. Криміналістика [Текст]: навч. посіб./А.П.Шеремет. - Чернівці: Наші книги, 2008. – 440 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сухонос В.В. Організація і діяльність прокуратури в Україні [Текст]: історія і сучасність: Моногр. – Суми: «Університетська книга», 2004. – 348 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оперативно-розшукова діяльність: правові основи (структурно-логічні схеми) [Текст]: Навч. посіб./ За ред. проф. Ю.М.Грошевого. – Х.: Арсіс, 2003. – 192 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Юридический словарь И.Дахно [Текст] : словарь законодательных и нормативных терминов / авт.-упоряд. И.И.Дахно . – 2-е изд., доп. – К.: А.С.К., 2001. – 1056 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словник законодавчих термінів [Текст]. – К.: Основа, 2000. – 608 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гаврилюк  Р. Проблеми філосовсько-методологічного самовизначення пострадянської теоретичної юриспруденції [Текст] / Р. Гаврилюк //Право України. –  2012. –  № 6. – С. 163 – 171  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Закурін М.К. Призначення судді господарського суду на посаду вперше: здобутки і  проблеми [Текст] / М.К.Закурін // Вісник господарського судочинства . – 2011. – № 6. – 172 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ященко Владислав. Правничі новини України [Текст] / Владислав Ященко// Юридичний журнал. – 2012 . – № 5. – С. 10 – 12