Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

    21 лютого представники всіх націй і народностей відзначають Міжнародний день рідної мови.  Це свято було проголошене на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня — 17 листопада 1999 р. у Парижі.

     В Україні Міжнародний день рідної мови відзначається з 2002 р., коли з метою зміцнення державотворчої функції української мови, сприяння вільному розвитку і використанню російської, інших мов національних меншин України Президент України підписав відповідне розпорядження про відзначення цього свята.

    Головна декларована мета Міжнародного дня рідної мови — сприяння мовній різноманітності світу і стимулювання вивчення іноземних мов населенням різних країн. Крім того, ЮНЕСКО виступило за зближення культур і їх активну взаємодію, зокрема, в мовних питаннях, оскільки саме мови вважаються важливим інструментом розвитку духовної спадщини планети.

 

—  Конституція України [Текст] : чинне законодавство станом на  10 жовтня 2011р.: відповідає офіц. текстові. — К.: Алерта; ЦУЛ, 2011.  — 96 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

— Гуць М.В. Українська мова у професійному спілкуванні [Текст]: навч. посіб. / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. — К.: Міжнарод.агенція «BeeZone», 2004. — 336 с.  — Мацюк З. Українська мова професійного спілкування [Текст]: навч. посіб. / З.Мацюк, Н.Станкевич. — К.: Каравела, 2005. — 352 с.

 

 

 

 

 

 

 

— Мацюк З. Українська мова професійного спілкування [Текст]: навч. посіб. / З.Мацюк, Н.Станкевич. — К.: Каравела, 2005. — 352 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Мозговий В.І. Українська мова професійного спілкування. Модульний курс [Текст]: навч. посіб. / В.І. Мозговий. — К.: ЦНЛ, 2006. — 592 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова [Текст] / М.Г. Зубков. — 8-ме вид., випр. — Х.: СПД ФО Співак Т.К., 2006. — 448 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Шевчук С.В. Українське ділове мовлення [Текст]: навч. посіб. / С.В. Шевчук. — 6-те вид., випр. і допов. — К. : Алерта, 2008. — 301 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Мацько Л.І. Культура української фахової мови [Текст]: навч.  посіб. / Л.І.Мацько, Л.В.Кравець. — К.: ВЦ "Академія", 2007. — 360 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

— Васенко Л.А. Фахова українська мова [Текст]: навч. посіб. / Л.А.Васенко, В.В. Дубічинський, О.М. Кримець. — К.: ЦУЛ, 2008. — 272 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

— Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів [Текст] : навч. посіб. / Г.О. Козачук. — 8-ме вид., допов. і переробл. — К.: Вища шк., 2007. — 303 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

— Кацавець Р.С. Мова у професії юриста [Текст] : підруч. / Р.С. Кацавець. — К.: ЦУЛ, 2007. — 304 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

— Дудка О.О. Українська мова [Текст]: комплексний довідник / О.О. Дудка, Л.А. Шевелєва; за ред.. А.О. Свашенко. — 4-те вид., доп. — Х.: Ранок,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови [Текст]: навч. посіб. / Г.С. Онуфрієнко. — К.: ЦНЛ, 2006. — 312 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Єгорова Т. Д. Практичний курс української мови [Текст]: навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2007. — 160 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення [Текст]: навч. посіб. — К.: Атіка, 2007. — 160 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст] / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. — К.: Перун, 2004. — 1440 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

— Словник синонімів української мови [Текст] : в 2 т. / А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук та ін. — К.: Наук. думка, 2001. — 1026 с.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Український орфографічний словник [Текст] / Уклад. О.А.Леонова. — Д.: Сталкер, 1999. — 480 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Сучасний словник-мінімум іншомовних слів [Текст]: близько 6000 слів / за ред. Г.Г. Германенко. — 2-е вид., випр. і доп. — К.: Довіра, 2002. — 445 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Бібліотечка голови профспілкового комітету: Пильнуймо мову —спілкування основу [Текст]  / ФПУ. — 2009. — Жовтень (№10). —   48 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—  Тараненко О.О. Українська мова і сучасна мовна ситуація в Україні [Текст] / О.О. Тараненко   // Мовознавство. — 2001. —№ 4.   — С. 3 — 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—  Ажнюк Б. Українська мова (енциклопедія) [Текст] / Б. Ажнюк // Мовознавство. — 2001. — № 5. — С. 96 — 100