Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

       День початку навчального року в Україні та ряді інших країн, зокрема в країнах СНД, відзначається 1 вересня. Державним святом його було проголошено 1 вересня 1984 року Верховною Радою СРСР. Для першокласників це «Свято Першого дзвоника», для всіх інших — початок нового навчального року.

     41589 -  Конституція України: Чинне законодавство станом на 10 жовтня 2011р.[Текст]. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 96 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

    22088 - Збірник основних нормативних актів  про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів [Текст].  / За ред. проф. М.І. Панова. – Х.: Гриф, 2003. – 336 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

      38288 – Студент у законодавчому просторі вищої освіти [Текст]: Зб. нормативно-правових актів / Укл. В.Д. Шинкарук,Н.Б. Шуст, С.М. Романюк, А.І. Клименко, О.Г. Труханова; за заг. ред. І.О. Вакарчука. – К.: Знання України, 2008. – 410 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

       37395 – Вознюк  Н.М. Організація посилення педагогом соціального впливу на становлення моральної особистості в процесі навчально-виховної роботи [Текст] /Вознюк Н.М. // Етико-педагогічні основи формування особистості: навч. посіб. – К., 2005. – С.106 – 136 м

 

 

 

 

 

 

 

 

      40216 - Життєві плани випускників середніх шкіл та їх реалізація [Текст] : Наук.-метод. посібн./ За заг. ред. В.В. Олійника, Л. І.Даниленко. – К.: Міленіум, 2003. – 204 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1367 -  Левченко Т.І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах [Текст]  / Монографія/ Тетяна Іванівна Левченко. – 1-вид. – Вінниця: Нова Книга, 2002. – 512 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      5764 -  Ніколаєнко С.М. Освіта в інформаційному поступі суспільства [Текст] / Станісла Миколайович Ніколаєнко. – К.: Знання, 2006 . – 207 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      5908 – Любар О.О. Історія української школи і педагогіки [Текст] : Навч. посіб. / Олександр Опанасович Любар, Мирослав Гнатович Стельмахович, Дмитро Тимофійович Федоренко; за ред. О.О.Любара. – К.: Знання; КОО, 2003. – 450 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      39547 – Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи [Текст]: Навч.-метод. посібн./ Л.В. Артемова. – К.: Кондор, 2008. – 272 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      33730 -  Вітницька С.С. Основи педагогіки вищої школи [Текст]: Методичний посібник для студентів магістратури./ Світлана Сергіївна Вітницька – К.: ЦНЛ, 2003. – 316 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       38029 – Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи [Текст]: Навч. посіб./ Зінаїда Наумівна Курлянд, Раїса Іллівна Хмелюк, Алла Василівна Семенова [та ін.] ; за ред. З.Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 399 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      38126 – Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу [Текст]: матеріали Першої Всеукраїнської наук.-практ. конф., 20-21 лют. 2004 р. / Ред. кол.: І.І. Тимошенко  та ін. – К.: Європ. ун-ту, 2004. – 197 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Вища школа України і Болонський процес [Текст]: Бібліографічний покажчик / Упоряд. : проф. Б.І. Корольов, проф. З.І. Тимошенко, Г.П. Ущапівська. – К.: Європ. ун-ту, 2006. – 144 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       41569 – День знаний в Университете: 1 сентября 2010 года [Текст]: Вып. 16. – СПб.: СПбГУП, 2010. – 120 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        33960 – Філософський енциклопедичний словник [Текст] / За ред. М.Т. Максименко [та ін.]. – К.: Абрис. 2002. – 742 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         40925   – Шадських Ю.Г., Піча В.М. Психологія [Текст]: Короткий навчальний словник: терміни і поняття. – Л.: Магнолія 2006, 2008.  – 276 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Подолянчук Станіслав. Наукова складова у світових рейтингах університетів[Текст] / Станіслав Подолянчук  // Вища школа. – 2012. –  № 5. – С. 7 – 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Богута Наталія. Рейтинг вищих навчальних закладів 2012 [Текст] / Наталія Богута // Вища школа. – 2012. –  № 5. – С. 21 – 31   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Який ВНЗ – найкращий? // Освіта в Україні. – 2012. – 25 черв. (№ 26). – С.8 – 9