Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

    24 жовтня 1945 року, після того, як більшість держав - засновників ратифікували договір про створення всесвітнього органа, була офіційно створена Організація Об’єднаних Націй. У 1971 році Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла резолюцію, в якій вона рекомендувала державам-членам відзначати цей день як державне свято. Традиційно в цей день у всьому світі проводяться зустрічі, дискусії та виставки, присвячені цілям Організації та її досягненням.

      За словами Генерального секретаря, в будь-якому куточку світу Організація Об’єднаних Націй є живим втіленням надії.

    Організація Об’єднаних Націй живе в серці і свідомості кожного громадянина як організація, здатна покласти край насильству і укоренити терпимість, сприяти розвитку і забезпечити рівність, захистити права людини і зменшити масштаби бідності. Працюючи на повну силу, Організація Об’єднаних Націй може сприяти здійсненню цих високих сподівань людства.

     Святкування Дня Організації Об’єднаних Націй є ствердженням нашої віри в ці сподівання людства.

    Традиційно в День Організації Об’єднаних Націй в залі Генеральної Асамблеї проводиться міжнародний концерт. Іноді влаштовуються спеціальні заходи, на яких Організація Об’єднаних Націй за допомогою електронних засобів комунікації зв’язується з різними містами світу.

 

 Права дитини: Від витоків до сьогодення [Текст]: Зб. текстів, метод. та інформ.матеріалів: Метод.вид./ Авт.-упор.Г.М.Лактіонова. – К.: Либідь, 2002. – 280 с.

    Крім текстів відомих педагогів і мислителів минулого й сучасності до збірника увійшли конкретні методичні напрацювання , що розкривають зміст Конвенції ООН про права дитини, інші документи й матеріали.

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ріяка В.О. Загальна декларація прав людини (витяги) [Текст]  / В.О Ріяка, К.О.Закоморна.  //  Конституційне законодавство зарубіжних країн: Хрестоматія. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – С.118 – 122

    Навчальний посібник містить тексти конституцій США, Франції, Італії та витяги з конституцій і законодавчих актів ряду держав  Європи, Азії та Америки.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Козак Ю.Г. Організація Об’єднаних Націй та міжнародне економічне співробітництво [Текст] / Ю.Г. Козак, В.В.Ковалевський // Міжнародні організації: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2003. – С. 63 – 87

    Висвітлюються питання загальних закономірностей діяльності та історії виникнення міжнародних організацій, дається характеристика глобальних організацій за галузевою ознакою, досліджуються регіональні та неурядові економічні організації, а також особливості діяльності України в міжнародних організаціях.

 

 

 

 

 

 

 Кучик О.С. Універсальні міжнародні організації. Організації «системи ООН» [Текст] / О. С. Кучик // Міжнародні організації : навч. посіб.- 2-ге вид., перероб.та доп. – К.: Знання, 2007. – С. 44 – 78

    Проаналізовано функціональну структуру та практичну діяльність маловивчених в українській науці міжнародних неурядових організацій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Циганкова Т.М. ООН та міжнародне економічне співробітництво [Текст] / Т.М.Циганкова, Т.Ф.Гордєєва // Міжнародні організації : навч. посіб.- 2-ге вид., перероб.і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – С.106 -147      

    Представлені неурядові і міждержавні організації, а також організації системи ООН те міжнародні організації з регулювання міжнародної торгівлі. Особлива увага приділяється системі міжнародних валютно-кредитних інституцій.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Буроменського М.В. Організація Об’єднаних Націй [Текст]  / М.В.Буроменського //  Міжнародне право: Навч.посіб. - К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 173 – 177

     Містить викладення основних тем з курсу навчальної дисципліни "Міжнародне право"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Іванов Ю.А. Організація Об’єднаних Націй [Текст]  / Ю.А. Іванов // Міжнародне право: Посіб.для підгот.до іспитів. – К.: Вид. Паливода А.В., 2004. – С.113 – 120

    Основне призначення посібника - допомогти у найкоротший термін пригадати та систематизувати знання з означеного курсу, зміст якого охоплює як загальну, так і особливу частини міжнародного права.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тимченко Л.Д. Організація Об’єднаних Націй: цілі, принципи, система органів [Текст] / Л.Д. Тимченко// Міжнародне право: Навч. посіб. – К.: Університет Україна, 2007. – С.111 – 122

     У підручнику  висвітлюються основні принципи, галузі й інститути сучасного міжнародного права, розкрито поняття його джерел, коло суб'єктів, розглянуто головні напрями розвитку міжнародного права, проаналізовано договірну практику України та її законодавство щодо відповідності нормам міжнародного права. Аналізується ряд справ, розглянутих Міжнародним Судом ООН, їхній вплив на розвиток відповідних галузей міжнародного права.

 

 

 

 

 

 

 

 Черкес М.Ю. Організація Об’єднаних Націй [Текст]  / М.Ю.Черкес // Міжнародне право: Підруч.- 5-е вид., випр.і доп.- (Вища освіта ХХІ століття). – К.: Знання, 2006. – С. 301 – 311

    На новій концептуальній основі висвітлюються структура, ключові поняття, категорії та особливості міжнародного права.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бруз В.С. Роль ООН у сучасних міжнародних відносинах [Текст]  / В.С. Бруз // Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980— 2000 роки) : підруч. для студ ВНЗ / Л.Ф.Гайдуков, В.Г.Кремень, Л.В.Губерський [та ін.]. - К.: Либідь, 2001. – С.235 – 265  

     Аналізуються кардинальні зміни міжнародного становища та геополітичної ситуації на земній кулі протягом останнього двадцятиліття: завершення епохи «холодної війни», зникнення біполярної структури світу, формування системи міжнародної безпеки та ін. Висвітлюється розвиток міжнародних відносин в основних, регіонах планети.

 

 

 

 

 

 

 

 Бруз В.С. Діяльність ООН в умовах «холодної війни» [Текст] /  В.С.Бруз // Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945—70-ті роки): підруч.для студ.ВНЗ / В.А.Манжова, М.М.Білоусов, В.С.Бруз [та ін.]. – К.: Либідь, 1999. – С.111 – 132 

    Аналізуються причини формування біполярної структури повоєнного світу, розгортання «холодної війни», розглядаються глобальні аспекти розрядки міжнародної напруженості. Висвітлюється розвиток міжнародних відносин в основних регіонах світу — Європі, Південній та Південно-Східній Азії, Далекому та Близькому Сході, Африці, Латинській Америці. Значна увага приділяється участі України в міжнародних подіях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аніщук Н.В. Рекомендації конвенційних органів ООН щодо запобігання гендерному насильству в Україні [Текст]/  Н.В. Аніщук // Гендерне насильство у правовому житті України: Моногр. – Одеса: Юридична література, 2007. – С. 198 – 210

    Досліджено проблему гендерного насильства у контексті нового напрямку юридичної науки - гендерного права, яке тільки починає зароджуватися в Україні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дженіс М. Організація Об’єднаних Націй [Текст]  / М. Дженіс // Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування: Посіб. – К.: АртЕк, 1997. – С .147 – 149

     В книзі ретельно проаналізовано не тільки відповідні положення Конвенції та інших джерел європейського права в галузі прав людини, а й практику їх застосування.  На конкретних прикладах показано, хто, куди і в якому порядку може звернутися за відновленням своїх порушених прав людини, а також як розглядаються і вирішуються такі заяви у Страсбурзі Європейською комісією та Європейським судом з прав людини, яку силу мають рішення цих органів для держав – членів Ради Європи, в яких було допущено порушення прав людини.

 

 

 

 

 

 

 

 Кондратюк Т.В. Складники прийнятої в системі ООН сімейної політики держави [Текст] / Т.В Кондратюк // Економіка і держава. – 2012 . – № 2. – С. 107 – 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Караман І. Рішення Міжнародного суду ООН у справі про делімітацію в Чорному морі [Текст] / І. Караман // Право України. – 2012 . – № 3-4. – С. 242 – 251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Качан Л. Національний план дій з реалізації Конвенції ООН про права дитини [Текст] / Лідія Качан // Соціальний захист. – 2012 . – № 6. – С. 8