Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

   День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій — щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада (В 2012 році – 24 листопада)

    Традиційно, в День пам'яті жертв голодоморів перші особи держави відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні.

    До 2008 року церемонія відбувалася перед пам'ятним знаком на Михайлівський площі, однак, після відкриття Національного меморіалу пам'яті жертв голодоморів в Україні, була перенесена туди.

   Запроваджений згідно з указом Президента України Леоніда Кучми № 1310/98 від 26 листопада 1998 року як «День пам'яті жертв голодоморів». Указом Кучми № 1181/2000 від 31 жовтня 2000 року встановлювалася назва «День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій». Указом Кучми № 797/2004 від 15 липня 2004 року встановлювалася назва «День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій».

Указом президента Віктора Ющенка № 431/2007 від 21 травня 2007 називається «День пам'яті жертв голодоморів».

Рабінович П.М. Права людини і громадянина [Текст] : навчальний посібник / П.М.Рабінович, М.І.Хавронюк. - К.: Атіка, 2004. – 464 c.

 Книга відображає основні положення сучасної української доктрини щодо прав та свобод людини і громадянина та їх гарантій, характеристика яких подається крізь призму відповідних світових і європейських стандартів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Алексєєв Ю.М. Зміцнення сталінського тоталітарного режиму в Україні у 30-х роках [Текст] / Ю.М. Алексєєв, А.Г.Вертегел, В.М.Даниленко //  Історія України: навч. посіб. – К.: Каравела, 2004. – С. 176 – 178

Мета книги, яка містить виклад основних положень нової програми курсу історії, контрольно-тренувальні питання, коротку хронологію історії, а також методичні поради тим, хто готується до екзамену або тестування - допомогти абітурієнтам і студентській молоді в підготовці до іспиту з історії. Матеріал подається стисло і лаконічно, завдяки чому за короткий час читачі мають змогу відновити і систематизувати знання з історії. Насичена новим фактичним матеріалом книга буде корисною всім, хто цікавиться історією.

 

 

 

 

 

 

Петровський В.В. Примусова колективізація та голодомор [Текст] / В.В. Петровський, Л.О. Радченко, В.І. Семененко // Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. – 2-ге вид., випр. та доп. – Х.: Школа, 2008. – С. 373 – 381

Книга обіймає весь період появи та розвитку людських спільнот на території сучасної України

 

 

 

 

 

 

 

 

Виживання в умовах голоду [Текст]  / Нариси історії професійних спілок України : наук.вид. / АПСВ; Гол.ред. О.М.Стоян, кер.авт.кол. О.П.Реєнт. – К.: АПСВ, 2002. – С. 292 – 295.

Це видання є першим підсумком великої роботи, здійснюваної українськими істориками впродовж останніх років, з пошуку нових архівних матеріалів та документів, що висвітлюють історію професійних спілок України від часу їх заснування в Російській та Австро- Угорській імперіях і до наших днів.

 

 

 

 

 

 

 

Бойко О.Д. Колективізація сільського господарства. Голод 1932 – 1933 рр [Текст] / О.Д Бойко // Історія України : навч. посіб. – 3-тє вид.,доп.- (Альма-матер). – К.: Академвидав, 2007. – С. 390 – 399

У процесі підготовки цього видання уточнено деякі формулювання, розширено, конкретизовано висвітлення окремих подій і фактів.

 

 

 

 

 

 

 

Верстюк В.Ф. Голод 1921 – 1923 рр. [Текст] / В.Ф. Верстюк, О.В. Гарань, О.І. Гуржій // Історія України: Нове бачення : навч.посіб. –  2-е вид., доп.й перероб. – К.: Альтернативи, 2000. – С. 292 – 295

Подається короткий огляд вітчизняної історії в загальному контексті світової цивілізації.Узагальнюються кращі здобутки історіографії, а також нові факти, запозичені в таємних архівах після іх відкриття 1991 року.

 

 

 

 

 

 

Воронянський О.В. Голодомор 1932 – 1933 рр. [Текст] / О.В.Воронянський // Історія України: навч. посіб.для студ.ВНЗ. – Х.: Парус, 2005. – С. 398 – 400

Наведений фактичний матеріал висвітлює період від виникнення людської цивілізації на території України до сьогодення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Греченко В.А. Примусова колективізація сільського господарства в Україні. Голодомор 1932 – 1933 рр. / В.А. Греченко // Історія України: Стародавня і середньовічна історія. Нова історія. Новітня історія: модульний курс: навч. посіб. для ВНЗ.- (Переходимо до Болонської системи). – Х.: Торсінг плюс, 2009. – С. 274 – 284

Посібник написаний на матеріалі лекцій, які читалися автором у кількох навчальних закладах України. Науково-методичний апарат, складений до кожного з модулів окремо, включає перелік знань та вмінь, висновки, контрольні запитання, фонд тестових завдань і рекомендовану літературу.

 

 

 

 

 

 

 

Голод в Україні 1946-1947: Документи і матеріали [Текст] / Упор. Веселова О.М. – (Пам`ятки історії України. Серія 5: Джерела новітньої історії). – К.: Ньо-Йорк, 1996. – 375 с.

Висвітлюються  причини, хід та наслідки скоєного через репресивну хлібозаготовельну і податкову політику й замовчуваного тоталітарною державою голоду 1946-1947 рр. Для істориків, викладачів і студентів вузів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться  історією народу України.

 

 

 

 

 

 

Терор і голод [Текст] // Історія України / Кер.авт.кол. Зайцев Ю. – Львів: Світ, 1996. – С.266 – 269

Висвітлюються події і явища  ХХ ст., зокрема його другої половини. Видання позбавлене як стереотипів застійних часів, так і новітніх "патріотичних міфів", послідовно і всебічно висвітлюється історія українського народу, його перетворення у сучасну націю.

 

 

 

 

 

 

 

Кормич Л.І. Голодомор в Україні 1932-1933 рр. – організований владою злочин проти українського народу [Текст] / Л.І. Кормич, В.В.Багацький.   //  Історія України: підруч. – 2-ге вид., перероб.і доп.. – К.: Алерта, 2006. – С.328 – 329

Розглянуті основні періоди формування території, суспільства і держави України та політичні, економічні, соціальні і духовні проблеми її розвитку.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кульчицький С.В. Масові репресії [Текст] / С.В. Кульчицький // Україна крізь віки: В 15-ти т.- Т.11: Україна між двома війнами (1921 -1939 рр.) – К.: Альтернативи, 1999. – С.233 – 239

Одинадцятий том 15-томного видання «Україна крізь віки» висвітлює роки мирного розвитку України між двома світовими війнами.

 

 

 

 

 

 

 

Відбудова, реакція, голод [Текст] / Б.Д. Лановик, P.M. Матейко, З.М. Матисякевич. // Історія України: навч. посіб./ За ред. Б.Д. Лановика. – 3-тє вид., випр.- (Вища освіта ХХІ століття). – К.: Знання, 2000. – С.420 – 425   

Даний навчальний посібник написаний на сучасній концептуальній основі з урахуванням нових досягнень вітчизняної та зарубіжної історичної науки. У книзі відтворена широка панорама минулого України, його героїчні та трагічні сторінки, яскраві історичні постаті. Високий науковий рівень видання поєднується з доступним викладом фактичного матеріалу. Посібник повністю відповідає програмі курсу «Історія України» для вищих навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

Лазарович М.В. Українські землі в умовах насадження комуністичного режиму та втягнення до складу СРСР [Текст]/ М.В. Лазарович //  Історія України : навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – С.391 - 400

На основі кращих здобутків історіографії висвітлюється історія України з найдавніших часів до сьогодення. Високий науковий рівень видання поєднується з доступним викладом фактичного матеріалу та оригінальною формою його подання.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остафійчук В.Ф. Утвердження тоталітарного режиму в Україні. Його суть та механізми реалізації [Текст] / В.Ф. Остафійчук // Історія України: Сучасне бачення: навч. посіб.- 3-тє вид., перероб.і доп. – К.: Знання, 2006. – С. 258 – 266

Пропонований посібник — одна із вдалих спроб осмислення історичного поступу українського народу з прадавніх часів до сьогодення без міфів і фальсифікацій. Спираючись на нову методологічну основу, досягнення вітчизняної та зарубіжної історичної науки, архівні та інші матеріали, автор висвітлює найважливіші періоди, події і факти історії України, які не знайшли правдивого відображення в радянській історіографії. Відтворено незаслужено забуті яскраві історичні постаті, котрі відіграли помітну роль у долі нації.

 

 

 

 

 

 

Пасічник М.С. Україна в складі СРСР. Ознаки державної самостійності та імператорської залежності від Москви [Текст] / М.С. Пасічник// Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – С.503 – 560

Подано загальну характеристику історії України від найдавніших часів до сьогодення. Висвітлено питання становлення української державності, політичні та релігійні засади формування нації, розвиток культури, в тому числі ремесел та ужиткового мистецтва.

 

 

 

 

 

 

 

Перший «радянський» голод [Текст] // Історія України ХХ - початку ХХІ століття: навч. посіб. / За заг.ред. В.А.Смолія. – (Вища освіта). – К.: Знання, 2004. – С.65 – 68

В контексті нових підходів висвітлюється історія України від початку ХХст. до наших днів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слюсаренко А.Г. Голод 1921 – 1923 рр. [Текст] / А.Г.Слюсаренко, В.І.Гусєв, В.М.Литвин // Новітня історія України (1900-2000): підруч. для студ. істор. спец. ВНЗ. – 2-ге вид., перероб.і доп. – К.: Вища школа, 2002. – С.266 – 268.

 Висвітлено питання формування української національної ідеї. Розглянуто утворення національних політичних партій

 

 

 

 

 

 

 

 

Перша спроба використання голоду з політичною метою [Текст] // Політична історія України: посіб.для студ. ВНЗ / Ред.Танцюра В.І. – (Альма-матер). – К.: Академія, 2001. – С.251 – 252

Це одне з перших навчальних видань, що охоплює політичну історію України від її початків до сьогодення. У ньому простежено розвиток ідеї української державності, непоодинокі спроби утвердити її на різних етапах вітчизняної історії до проголошення України незалежною державою

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кульчицький С.В. «Розстріляне відродження» 1930-х років [Текст] / С.В. Кульчицький // Політична історія України. XX століття: У 6 т.-Т. 3: Утвердження радянського ладу в Україні (1921-1938). – К.: Генеза, 2003. – С.202 – 221

Третій том «Політичної історії України. XX століття» охоплює події 1921-1938 рр. Результати 17 років міжвоєнного періоду виявилися для українського народу не менш трагічними, ніж попередня доба революцій і війн: два голодомори, майже безперервні масові репресії, пік яких припадав на 1933 і 1937 рр., депортації десятків тисяч громадян України за соціальними і національними ознаками. Створення радянського соціально-економічного ладу як підґрунтя тоталітарного політичного режиму відбувалося в обстановці масового політичного терору. Разом з тим були досягнуті істотні успіхи в модернізації народного господарства і в культурному будівництві.

 

 

 

 

 

 

 

Стоян Т.А. «Цензурна репресія»: інтелектуальна та фізична ізоляція учених-істориків [Текст] / Т.А. Стоян // Система політичної цензури в УРСР у 1920-1930 р.р.: монографія. – К.: АПСВ ФПУ, 2010. – С.444 – 472

Висвітлюється історія становлення та функціонування політичної цензури в УРСР у 1920-1930 р.р., виникнення та діяльність її партійно-радянських органів, призначення номенклатури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зімон Гергард. Чи був голодомор 1932 -1933 інструментом «ліквідації» українського націоналізму ? [Текст] / Зімон Гергард// Український історичний журнал, № 2. – К.: УІЖ, – 2005. – С.118 – 131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граціозі Андреа. Голод у СРСР 1931- 1933 рр. та український голодомор: чи можлива нова інтерпретація? [Текст] /Граціозі Андреа // Український історичний журнал, № 3. – К.: Редакція УІЖ, – 2005. – С.120 – 132  

Нікольський  В.М. Обвинувачення репресованих в Україні періоду «Великої чистки» 1937 – 1938 рр. [Текст] / В.М. Нікольський // Український історичний журнал, № 2. – К.: УІЖ, - 2008. – С.54 – 64