Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

    20 лютого — Всесвітній день соціальної справедливості. Це свято було встановлено для того, щоб звернути увагу всього людства на необхідність прагнення до соціальної справедливості.

   Справедливість — це основа демократичного суспільства, яке забезпечує всім своїм членам рівні права і можливості. Соціальна справедливість декларує повагу до кожної людини, нації і держави.

   Поява Всесвітнього дня соціальної справедливості пов'язана з рішенням Генеральної асамблеї ООН, яка 26 листопада 2007 оголосила про появу цього міжнародного свята. Ця ініціатива була підтримана Президентом України Віктором Януковичем. 4 листопада 2011 року Президент України підписав Указ, згідно з яким в Україні щороку 20 лютого проводитиметься День соціальної справедливості.

 

—  Конституція України [Текст] : чинне законодавство станом на 10 жовтня 2011р.: відповідає офіц. текстові. — К.: Алерта; ЦУЛ, 2011.  — 96 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про День соціальної справедливості [Текст] / указ Президента України від 4 листопада 2011 р. № 1021/ 2011 // Урядовий кур’єр. —  2011. — 9 листопада

 

 

 

 

 

Справедливий правопорядок. Антикорупційний контроль [Текст]  / Модернізація України — наш стратегічний вибір : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. — К.: НІСД, 2011.  — С. 39 — 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Забезпечення прав людини та справедливий суд [Текст]  / Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. — К.: НІСД, 2012.  — С. 144 — 148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Соціально-філосовські стратегії свободи [Текст]  / В.В. Лях, В.С. Пазенок, К.Ю. Райда, [та ін.]  // Свобода : сучасні виміри та альтернативи. — К.: Український Центр духовної культури, 2004. —  С. 279 — 302

 

 

 

 

 

 

 

 

—  Яблонський В. Українська партія солідарності та соціальної справедливості [Текст]  / Василь Яблонський, Ярослав Латко // Сучасні політичні партії України. — К.: «Альтерпрес», 1999. — С. 76 — 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Ведєрніков Ю. А. Поняття та основні принципи законності [Текст]  / Ю.А. Ведєрніков, А.В. Папірна // Теорія держави і права: навч. посіб. — К.: Знання, 2008. — С. 204 — 206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Котюк І. Рівність громадян [Текст] / І. Котюк, О. Котюк // Курс правознавства. Частина І: Основи теорії держави і права: навч.посіб. — К.: Версія, 2003. — С. 81 —  82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Желюк Т. Л. Принципи, цілі та функції державної служби [Текст]  / Т. Л. Желюк // Державна служба: навч. посіб. — К.: ВД « Професіонал», 2005. — С.30 — 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Лазор О.Д. Принципи організації та функціонування державної служби в Україні [Текст] / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор // Державна служба в Україні: навч. посіб. — К.: Дакор, КНТ, 2006. — С.42 — 53

 

 

 

 

 

 

 

 

— Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні [Текст] / Н.Б.Болотіна. —  К.: Знання, 2005. — 381с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Пилипенко П.Д. Право соціального забезпечення [Текст]: підруч. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Буряк, С.М. Синчук та ін. / за ред. П.Д. Пилипенко. — К.: Ін Юре, 2008. — 504 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Тупиця О.Л. Профспілки в політичній системі сучасного суспільства: виміри функціонування [Текст] : моногр. — Д.: Дніпропетр. нац.. ун-ту, 2008. — 352 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Краткий философский словарь [Текст] / А.П. Алексеев, Г.Г. Васильев [и др.]; под ред. А.П. Алексеева.— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. — 496 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—  Соціологія: словник термінів і понять [Текст] / за заг. ред. Є.А. Біленького, М.А. Козловця.  — К.: Кондор, 2006. —  372 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

— Франчук К. Боротьба за соціальну справедливість — доленосне завдання незалежної України [Текст] / К.   Франчук // Соціальний захист. — 2011.— № 3. — С. 50 — 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—  2012-й — Рік соціальної справедливості [Текст] // Соціальний захист. — 2012.— № 1. — С. 13 — 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Спецвипуск: День соціальної справедливості [Текст] // Профспілкові вісті.— 2012. — 16 лютого (625). — С. 4 — 11