Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Академія є недержавним вищим навчальним закладом. Вона заснована у 1993 р. Федерацією професійних спілок України. Навчальні програми, що реалізуються в Академії, дають можливість, з одного боку, приділити значну увагу індивідуальній роботі зі студентами, а з іншого, перетворити Академію на заклад освіти в якому втілюватимуться передові навчальні технології. Організація навчання в Академії відповідає кращим вітчизняним стандартам. Студенти мають можливість пройти практику в іноземних компаніях Польщі, Туреччини, Греції, Білорусі. За роки існування в Академії отримали вищу освіту понад 7000 фахівців. Робототодавці відзначають високий рівень підготовки випускників Академії. 

В Академії постійно приділяється увага вдосконаленню форм і методів самостійної роботи студентів та надання необхідної їм теоретичної і методичної допомоги, зокрема для вироблення раціональних прийомів роботи з літературою, умінь постійно поповнювати свої знання.

З цією метою методичне забезпечення навчального процесу становить 100%, а фонд бібліотеки Академії налічує близько 80 тис. примірників навчальної та наукової літератури.

Особливість Академії полягає у специфічному поєднанні фундаментальної фахової підготовки з технологічною, мовною та стилізацією навчальних планів для потреб соціально-трудової сфери. Студенти мають можливість поглиблено вивчати комп’ютерні технології та програмування, іноземні мови у сучасних аудиторіях, обладнаних лінгафонною системою Ні-Сlass.

Парк персональних комп'ютерів Академії налічує понад 140 одиниць. Сім комп’ютерних класів і три спеціалізовані навчальні лабораторії (маркетингу, фінансів, криміналістики) об’єднані у мережу і мають доступ до Інтернету, що дозволяє проводити навчальні заняття на рівні сучасних вимог. Студенти оволодівають навичками використання сучасних комп’ютерних технологій для використання їх у подальшій своїй практичній діяльності.

В Академії сформована модель науково-дослідної роботи. Її реалізація спрямована на:

 • підготовку кандидатів і докторів наук за науковими напрямами факультетів і кафедр;
 • проведення пошукових і науково-дослідних робіт з проблем соціально-трудових відносин у перехідний період економіки України, використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі тощо;
 • підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу через аспірантуру, докторантуру та стажування у провідних вузах України і зарубіжних наукових центрах;
 • постійне удосконалення форм і методів навчальної та науково-дослідної роботи;
 • організацію, проведення та участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах та колоквіумах з економічних, правових та соціальних проблем;
 • поширення співробітництва з вищими закладами освіти спорідненого профілю, установами та організаціями в межах України та за кордоном.

Наукова студентська робота здійснюється з метою задоволення потреб студентів у науковій творчості і є невід'ємною частиною наукової роботи кафедр та Академії у цілому. Вона складається з:

 • Організації роботи наукових студентських гуртків.
 • Організації та проведення студентських предметних олімпіад.
 • Індивідуальної наукової роботи студентів під керівництвом викладачів у проблемних групах.
 • Організації та проведення конкурсів наукових студентських робіт.
 • Організації та проведення наукових студентських міжнародних, всеукраїнських та академічних конференцій.

У студентів, аспірантів та викладачів Академії є можливість для публікації своїх наукових досліджень. Для цього в Академії видається фаховий науково-практичний збірник «Вісник Академії праці і соціальних відносин», зареєстрований Міністерством інформації України і має гриф ВАКу із спеціальностей: історія, соціологія, економіка, право, державне управління.

Булінг, мобінг, харасмент: пізнати та попередити