Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

У першу неділю листопада в Україні, згідно з Указом Президента України від 13.04.1999 № 374/99 відзначають День працівника соціальної сфери.

Це свято є свідченням високої оцінки державою ролі працівників, які щодня забезпечують реалізацію державної політики з питань соціального захисту, зайнятості, організації оплати і безпеки праці, трудових відносин.

В 2012 році День працівника соціальної сфери України припадає на 4 листопада

 

Сидоров В.Н. Профессиональная деятельность социального работника [Текст]: Ролевой подход: Учеб.пособ.для студ.вузов. – Винница: Глобус-пресс, 2006. – 408 c.

Данное учебное пособие посвящается наиболее существенным аспектам ролевого подхода к профессиональной деятельности социального работника/социального педагога; содержит вопросы и задания для самостоятельной подготовки.

 

 

 

 

 

 

 

Медведева Г.П. Этика социальной работы [Текст] : учеб. пособ.для студ.вузов / Г.П.Медведева. – М.: Владос, 2002. – 208 c.

      Данная книга является первым отечественным пособием, посвященным исследованию проблемы этических основ социальной работы как специфического вида профессиональной деятельности. В нем рассматриваются основные вопросы происхождения, становления, сущности и содержания этики социальной работы, ее институциализации в виде профессионального этического кодекса; раскрыты как теоретические, так и практические аспекты деятельности социального работника с точки зрения профессиональной этики и морали, сущность и содержание его профессионального долга.

 

 

 

 

 

 

Что такое социальная работа [Текст] / Пер.с англ.- (Социальная работа). – К.: Киев, 1996. – 30 c.

В основе данного сборника лежат материалы докладов, сделанных четырьмя авторами, которые ведут преподавательскую  и исследовательскую работу в сфере социальной работы:профессор Филлайда Парслоу, доктор Шуламит Рамон, госпожа Фернанда Родригес, господин Стивен Шардлоу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна робота в Україні [Текст]: Навч. посіб./ За ред. І.Д.Звєрєвої, Г.М.Лактіонової. - К.: Науковий світ, 2003. – 233 c.

Представлено теоретичні засади, зміст та організацію соціальної роботи; запропоновано форми і методи соціальної роботи з різними категоріями клієнтів; розкрито функції та сфери діяльності соціального працівника, подано його особистісно професійну характеристику; представлено етичні принципи діяльності та етичні норми поведінки соціального працівника.

 

 

 

 

 

 

 

Капська А.Й. Соціальна робота [Текст]: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 c.

Посібник розрахований на студентів 3-4 р.а. - майбутніх працівників соціальних служб для молоді, соціальних педагогів, організаторів виховної роботи у сфері освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введення у соціальну роботу [Текст]: Навч. посіб./ Кер.авт.кол. Семигіна Т.В. – К.: Фенікс, 2001. – 288 c.

Навчальний посібник має на меті допомогти соціальним працівникам з надомного обслуговування, працівникам установ і закладів соціальної сфери, а також студентам розширити знання про новий в Україні напрям практичної і наукової діяльності - соціальну роботу.

 

 

 

 

 

 

 

Тюптя Л.Т. Соціальна робота: теорія і практика [Текст]: Навч.посіб. – 2-ге вид., перероб.і доп. / Л.Т.Тюптя, І.Б.Іванова. - К.: Знання, 2008. – 574 c.

Відображено актуальні питання теорії і практики соціальної роботи, її основні принципи та методи, висвітлюються теми, що вперше включені до навчального курсу. Посібник дає уявлення про соціальну роботу як науку, навчальну дисципліну і професію.

 

 

 

 

 

 

 

Холостова Е.И. Социальная работа [Текст]: Учебное пособие.- 6-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К*", 2009. – 860 c.

      Учебное пособие содержит изложение основных вопросов и проблем по истории, теории, технологии, менеджменту социальной работы.

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна робота [Текст] / Кер.авт.кол. Андрущенко В.П. –Кн.2: Навч. посіб. – К.: ДЦССМ, 2002. – 440 c.

Навчальний посібник побудований за класичною логікою написання подібних видань: від з'ясування предмета, завдання та структури курсу соціальної роботи, розкриття генези соціальної роботи у вітчизняній теорії та практиці, пояснення природи, сутності, форм, методів та напрямів соціальної роботи як системи, а також місця соціальної роботи в здійсненні гуманітарної політики України. Характерним для викладення матеріалу є постійний порівняльний аналіз вітчизняних та зарубіжних напрацювань з теорії і практики соціальної роботи.

 

 

 

 

 

Горілий А.Г. Історія соціальної роботи [Текст]: Навч.посіб. – Тернопіль: Астон, 2004. – 174 c.

Навчальний посібник з історії охоплює історію розвитку і створення такої важливої сфери діяльності людства від стародавніх часів і до кінця XX-го століття.

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна робота в Україні [Текст]: Перші кроки/ Під ред.В.Полтавця. – К.: Академія, 2000. – 236 с.

Книга підготовлена колективом українських та британських авторів. Статті, вміщені в ній, віддзеркалюють досвід, набутий працівниками Школи соціальної роботи НаУКМА та їхніми закордонними колегами за чотири роки викладання і практичної діяльності. Це теоретичні роботи і практичні поради, опис досвіду проведення досліджень та аналіз поточної ситуації в Україні тощо.

   Представлені в книзі матеріали можуть бути корисними як для практичних працівників, так і при викладанні соціальної роботи та соціальної політики у підготовці фахівців різних рівнів.

 

 

 

 

 

Теорії і методи соціальної роботи [Текст]: Підруч.для студ. ВНЗ/ За ред.Т.В.Семигіної, Миговича І.І. – К.: Академвидав, 2005. – 328 с.

      Розкрито роль теорій соціальної роботи в діяльності соціальних служб і їх фахівців, її соціологічні, психологічні, комплексні моделі, різноманітні техніки, що використовуються у їх реалізації, обмеження, які необхідно враховувати у повсякденній практиці. Висвітлено особливості індивідуальної, групової соціальної роботи, роботи в громаді, зокрема ведення випадку, індивідуального консультування, представництва інтересів клієнта, вуличної соціальної роботи тощо, досвід їх використання вітчизняними і зарубіжними соціальними службами.

 

 

 

 

 

 

Фирсов М.В. Технология социальной работы [Текст]: Учеб.пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2007. – 432 с.

Учебное пособие посвящено технологиям социальной работы, которые имеют место в современной практике, рассматриваются важнейшие подходы, которые сложились в Росси и за рубежом.

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахрай В.М. Технології соціальної роботи [Текст]: Навч.посіб. – К.: ЦУЛ, 2006. – 464 с .

Розкриваються теоретико-методологічні основи технологій соціальної роботи, дається характеристика загальних, міждисциплінарних та найважливіших конкретних технологій соціальної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

Лукашевич М.П. Менеджмент соціальної роботи [Текст] : Теорія і практика [Текст]: навч. посіб. /М.П.Лукашевич, М.В.Туленков. – К.: Каравела, 2007. – 296 с.

Подано системне бачення менеджменту соціальної роботи як вирішального організаційного чинника незахищених верств населення.

 

 

 

 

 

 

 

Шендеровський К. Менеджмент у соціальній роботі [Текст]: Посіб.- (Бібліотечка соціального працівника). – К.: Главник, 2007. – 207 с.

       Представлено технологію менеджмента у соціальній роботі, як науки про людські можливості, за допомогою яких лідери досягають цілей.

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильєв В.В. Формування професійного потенціалу керівника районного управління праці та соціального захисту населення [Текст]. – PRZEMYSL: NAUKA I STUDIA, 2008. – 152 с.

Наведені не дуже складні професійні та популярні психологічні тести. Призначений для того, щоб надавати методичну допомогу перш за все начальникам з критичною самооцінкою та у випадку необхідності доцілного корегування стилю своєї управлінської діяльності з урахуванням конкретних умов та ситуацій.

 

 

 

 

 

 

 

Социальная работа [Текст]: Словарь- справочник/ Под ред.В.И.Филоненко. – М.: "Контур", 1998. – 480 с.

 В словаре-справочнике, подготовленном учеными и преподавателями вузов и научных учреждений России, США и Польши.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціолого-педагогічний словник [Текст] / За ред.В.В.Радула. – К.: ЕксОб, 2004. – 304 с.

Необхідність даного видання обумовлена тим, що в сучасних умовах для дослідження значної кількості педагогічних явищ і процесів потрібне застосування різноманітного соціологічного інструментарію.

   У цьому словникові вміщена значна кількість соціологічних та педагогічних понять, термінів, що використовуються й іншими соціальними науками.

 

 

 

 

 

 

Маркевич І. Є така професія – любити людей [Текст] / І.Маркевич, Р. Златова, А. Старцева, Н. Звягінцева // Соціальний захист. – 2012 . – № 4. – С. 40 – 44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрович В.С.  Особливості професійної підготовки соціальних педагогів / працівників до діяльності зі сприяння здоров`ю дітей та молоді [Текст]   / В.С. Петрович // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012 . – № 2. – С. 85 – 94