Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

   Це свято було встановлено указом президента України в 1997 році і відзначається щороку на честь українського літописця Нестора - послідовника творців слов’янської писемності Кирила та Мефодія. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-літописця і починається писемна українська мова.

Історія української культури [Текст] / За заг. ред. І.Крип'якевича. – 3-тє вид., стереотип. – К.: Либідь, 2000. – 656 c.

Автори книги подають основні відомості про розвиток українського письменництва, образотворчого мистецтва, театру та музики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попович М.В. Нарис історії культури України [Текст]: Посіб.- (Освіта ХХІ століття)/ М.В. Попович. – К.: АртЕк, 1999. – 728 с.

Книга являє собою нарис історії культури України як комплексу характерних матеріальних і духовних здобутків суспільства; до духовної культури включаються при цьому не тільки література, філософія та різні мистецтва, а й спосіб життя, система цінностей, традицій та вірувань.

 

 

 

 

 

 

Шейко В.М. Історія української культури [Текст]: Навч.посіб./ Наук.ред. В.М.Шейко. / В.М.Шейко, Л.Г.Тишевська. – К.: Кондор, 2006. – 264 с.

Розкриваються процеси історичного розвитку української культури. Значна увага приділяється огляду джерел та літератури з питань формування та еколюції української культури.

 

 

 

 

 

 

 

Юрій М.Ф. Соціокультурний світ України [Текст]: Моногр.- 2-ге вид./ М.Ф.Юрій. - К.: Кондор, 2004. – 738 с.

Присвячена місії України й українського народу у світовому співтоваристві на рубежі Західної та Східної цивілізації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення [Текст]: Навч. посіб. для студ. аграрних ВНЗ / Т.Б.Гриценко – К.: ЦНЛ, 2003. – 536 с.

Подано матеріал про українську мову, її значення в житті суспільства, функції мови, а також про традиційні і сучасні теорії щодо походження української мови.    Розглянуто функціональні стилі української мови, особливу увагу звернено на науковий стиль, яким мають досконало оволодіти студенти.

 

 

 

 

 

 

 

Мацько Л.І. Культура української фахової мови [Текст]: Навч. посіб. / Л.І.Мацько, Л.В.Кравець. - К.: ВЦ "Академія", 2007. – 360 с.

Навчальний посібник створенно відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням і зорієнтовано на формування у студентів мовнокомунікативних компетенцій.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сучасна українська мова [Текст]: Підруч./ За ред. О. Д. Пономарева. – К.: Либідь, 1997. – 400 с.

Розглядаються питання фонетики, вимови, графіки, лексикології, фразеології, лексикографії, словотвору та морфології сучасної української літературної мови. Подаються відомості з діалектології та загального мовознавства.

 

 

 

 

 

 

 

 

Васенко Л.А. Фахова українська мова [Текст]:  Навч.посіб. / Л.А.Васенко, В.В. Дубічинський, О.М.Кримець. – К.: ЦУЛ, 2008. – 272 с.

Надано теоретичний матеріал з основних тем курсу та наведено систему вправ для самостійної роботи студентів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Мацюк З. Українська мова професійного спілкування [Текст]: Навч. посіб. / З.Мацюк, Н.Станкевич. – К.: Каравела, 2005. – 352 с.  

Містить загальнотеоретичні відомості про мову і мовлення, основні функції мови, конкретизує зміст понять українська національна і літературна мова, мова професійного спілкування з позиції теорії стилів та культури мовлення.

   Докладно описано особливості усного та писемного ділового мовлення, види та форми їх реалізації, а також орфоепічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні норми мови професійного спілкування.

 

 

 

 

 

Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови [Текст]: Навч.посіб. / Г.С. Онуфрієнко. – К.: ЦНЛ, 2006. – 312 с.

      В основу навчального посібника покладено науково обгрунтовану та методично апробовану ідею навчання української наукової мови  в контексті прогресивної концепції діяльнісного підходу та в умовах Болонського процесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення [Текст]: Навч. посіб./ Н.Я. Потелло – К.: МАУП, 2002. – 256 с.

Цей навчальний посібник розрахований на всіх, хто прагне поглибити знання з теорії української мови, удосконалити свою грамотність, опанувати ділове мовлення.

 

 

 

 

 

 

 

Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови [Текст]:  Навч. посіб./ Н.В. Ботвина.  –  К.: АртЕк, 1999. – 264 с.

Теоретичний матеріал ґрунтується на усталених в українській філології відомостях про особливості наукового та офіційно-ділового стилів.

   Практичні завдання згруповані в такій послідовності, щоб сприяти розвитку вмінь та навичок роботи з текстами наукового та офіційно-ділового стилів, а також активізову-вати знання з лексики й граматики, орфографії та пунктуації.

 

 

 

 

 

 

Глущик С.В. Сучасні ділові папери[Текст]: Навч.посіб.- 5-е вид., перероб.і доп. / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. – К.: Атіка, 2005. – 544с.

Розглянуто основні ознаки офіційно-ділового стилю, подано писемну форму його реалізації - ділові папери. Наведено зразки документів, правила їх оформлення, запропоновано завдання різного ступеня складності. Виклад основного матеріалу доповнюють словник ділової людини, правила орфографії та пунктуації в таблицях.

 

 

 

 

 

 

 

Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування [Текст] / А.П.Загнітко, І.Г.Данилюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2007. – 480 с.

Видання пропонує зразки оформлення основних типів документів, рекомендації щодо етики й культури ділового спілкування тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кацавець Г.М. Мова ділових паперів[Текст]: Підруч.- 3-тє вид., перероб.і доп. / Г.М.Кацавець, Л.М.Паламар. - К.: Алерта, 2006. – 328 с.

У підручнику представлено теоретичний і практичний матеріал з ділової мови - усної та писемної.

   Подається опис синтаксичних особливостей побудови словосполучень і речень, формування текстових одиниць. Наголос зроблено на текстове оформлення ділових паперів, наводяться їх зразки (інформаційні, виконавчі, статутні, розпорядчі). Розглядаються питання етики професійного спілкування.

   Висвітлюються питання фонетики, орфоепії, лексикології, фразеології, морфологіїта пунктограми сучасної української літературної мови.

 

 

 

 

Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення: Навч.посіб. – 2-е вид., випр.і доп. – К.: Ліра -К, 2007. – 240 с.

Здійснено спробу систематизувати теоретичний матеріал з проблем формування культури і техніки мовлення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кушнаренко Н.М.  Наукова обробка документів: Підруч.- 2-ге вид., випр.і доп.- (Вища освіта ХХІ століття). / Н.М.Кушнаренко, В.К.Удалова. - К.: Знання, 2004. – 331 с.

      Структура і зміст підручника відповідають програмі курсу "Аналітико-синтетична обробка документів" для вищих навчальних закладів. Це єдиний в Україні підручник, у якому весь комплекс теоретичних, методичних та організаційно-практичних проблем наукової обробки документів розглянуто як єдине ціле. Висвітлено теорію, історію і методику складання бібліографічних описів, індексування, предметизації, систематизації, реферування та анотування документів. Розкрито особливості основних інформаційних продуктів як результатів наукової обробки документів: бібліографічних, реферативних, оглядових та аналітичних.

 

 

 

 

 

Українсько-російсько-англійсько-німецький тлумачний та перекладний словник термінів ринкової економіки: Понад 2 000 термінів/ Під ред. Т.Р.Кияка.- (Б-ка Держ.фонду фундамент.дослідж.). - К.: Обереги, 2001. – 621 с.  

За критерій вибору чи побудови українського терміна слугували оцінки його вмотивованості та поширеність його форми в інших мовах.

 

 

 

 

 

 

Український орфографічний словник / Уклад. О.А.Леонова. – Д.: Сталкер, 1999. – 480 с.

«Український орфографічний словник» розраховано на широке коло користувачів, в першу чергу на учнів середніх шкіл, технікумів та студентів вищих навчальних закладів.

   До словника вміщено понад 52 000 слів. Це загальновживана, наукова та термінологічна лексика. Написання слів, наголошення їх і відмінювання узгоджено з новим українським правописом.

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотечка голови профспілкового комітету: Пильнуймо мову - спілкування основу/ ФПУ. – №10. – К: "ПРОФІНФОРМ" ФПУ. – 2009, жовтень. –   48 с.

Присвячена питанням культури нашої мови, насамперед ділового стилю мовлення.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тараненко О.О. Українська мова і сучасна мовна ситуація в Україні // Мовознавство. – № 4. – К.: Видавничий дім "Академперіодика".  – 2001  – С. 3 – 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажнюк Б. Українська мова (енциклопедія) // Мовознавство. – № 5. – К.: Видавничий дім "Академперіодика".  –  2001. – С. 96 – 100