Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Комплексна наукова тема Академії праці, соціальних відносин і туризму

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ПРАЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Реєстраційний номер: 0116U004347

Термін виконання: 09.2016-09.2021

Комплексні наукові теми кафедр  

Затверджені рішенням Вченої Ради АПСВТ від 20 жовтня 2016 р., Протокол № 2

Юридичний факультет 

Кафедра цивільного та трудового права 

Вдосконалення механізмів впливу приватно-правових відносин на розвиток громадянського суспільств

Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики

Боротьба зі злочинністю, захист прав, свобод і соціально-економічних інтересів людини засобами кримінальної юстиці

Кафедра конституційного, адміністративного та господарського права
Правові засади соціальної політики держави в умовах розбудови громадянського суспільства в Україні 

Кафедра іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій

Психологічні та педагогічні аспекти вивчення іноземних мов та інформаційно-комунікаційних дисциплін в умовах глобалізаційних процесів сьогодення

Факультет економіки, соціальних технологій та туризму

Кафедра фінансів

Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку держави

Кафедра маркетингу

Маркетингові стратегії розвитку підприємництва в умовах глобалізаційних трансформацій

Кафедра економіки підприємств та менеджменту

Забезпечення економічної безпеки підприємництва в умовах реалій соціальних дисбалансів

Кафедра соціальної роботи та практичної психології 

Розширення спектру послуг у галузі соціальної роботи як складова трансформації соціальної політики в Україні

Кафедра соціології та суспільних наук

Вплив глобальних процесів на соціально-економічні основи праці.

Кафедра спеціальних туристичних дисциплін
Зміни парадигми професійної підготовки фахівців туристичної сфери України в умовах трансформацій ринку праці в сучасному туризмі