Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

    В грудні 2002 року Президент України підписав Указ № 1121/2002 про встановлення в Україні професійного свята — Дня адвокатури, який відзначається щорічно 19 грудня.

     Відповідно до Закону України «Про адвокатуру», який був введений в дію постановою Верховної Ради від 19 грудня 1992 року, Адвокатура України — це добровільне професійне громадське об’єднання, покликане сприяти захисту прав, свобод і представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу.

    Свято встановлено, щоб відзначити велике суспільне значення цього правозахисного інституту в Україні. Ефективність діяльності адвокатури є показником рівня демократії в державі, його політичної та економічної стабільності.

 

   Конституція України [Текст]: чинне законодавство станом на 10 жовтня 2011р. — К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. — 96 c.


   Варфоломеєва Т.В. Науково-практичний коментар до Закону України "Про адвокатуру". Законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність [Текст]: зб. норм. актів / Академія адвокатури України / Т.В.Варфоломеєва, С.В.Гончаренко.  —  К.: ЮрінКом, 2003. – 432 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Адвокатура України: правове регулювання і судова практика [Текст]: прак. посіб. для адвоката / За ред. С.Ф.Сафулька та ін. — К.: ІнЮре, 2003. —  768 с.

   Смирнова Е.М. Адвокатура [Текст]: учеб. пособ./ Е.М.Смирнова.  — С-Пб.: Михайлова В.А., 2002. —   267 с.


   Пикар Эдмонд Об адвокате [Текст] / Эдмонд Пикар. — (От истории к современности).  — М.: Городець, 2000. — 64 с.

     Фурса С.Я. Адвокат у цивільному процесі [Текст]: наук.-практ. посіб. —  (Процесуальні науки). / С.Я.Фурса, Є.І.Фурса. — К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2008. — 452 с.  


   Фіолевський Д.П. Адвокатура [Текст]: підруч./ Д.П. Фіолевський.  — К.: Алерта, 2006. — 486 с.


   Адвокатура України [Текст]: навч.посіб.: У 2-х кн./ За ред. д.ю.н., проф. С. Я.Фурси. — Кн.1. — (Процесуальні науки). — К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2007. — 940 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Адвокатура України [Текст]: навч. посіб.: У 2-х кн./ За ред. проф. С. Я. Фурси. — Кн.2. — (Процесуальні науки).  — К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2007. — 316 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Яновська О.Г. Адвокатура України [Текст]: навч. посіб./ О.Г.Яновська. —  К.: ЮрінКом, 2007.  — 280 с.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Адвокатская деятельность [Текст]: учеб.-прак. пособ./ Под общ. ред. к.ю.н. В.Н.Буробина. —  М.: МНЭПУ, 2001.  — 536 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Большой юридический словарь [Текст] / Под ред.Сухарева А. Я., Зорькина В. Д., Крутских В. Е. — (Библиотека словарей "ИНФРА-М"). — М.: ИНФРА-М, 1998. — 790 с.


 

 

 

 

 

 

 

   Словник законодавчих термінів [Текст]. — К.: Основа, 2000. — 608 с.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Дахно И. Юридический словарь [Текст]: словарь законодат.и нормат.терминов. — 2-е изд., доп. — (Экономика. Финансы. Право) / И. Дахно. — К.: А.С.К., 2001. — 1056 с.


 

 

 

 

 

 

 

 

   Жуковська О.Л. Сучасні тенденції захисту ліберального статусу адвокатської професії на Європейському адвокатському загалі [Текст] / О.Л.Жуковська // Адвокат, №6. — К.: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат"". — 2006.  — С. 27 — 28


 

 

 

 

 

 

   Святоцька В. Адвокатура в Україні крізь призму загальних принципів організації та діяльності адвокатури у державах ЄС [Текст] / В.Святоцька // Право України.— 2012. — №1 —2. — С. 375 — 380


 

 

 

 

 

 

 

 

   Відбувся і щорічний Форум з кримінального права [Текст] // Юридичний журнал. — 2012. — № 1. — С.132 — 134