Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

У даному розділі містяться публікації, видані до 2017 року. З 2017 року наукові роботи співробітників Академії праці, соціальних відносин і туризму представлені в пошуковій системі Google Scholar з афіліацією Academy of Labour, Social Relations and Tourism.

АВТОРЕФЕРАТИ

Формат файлів: PDF/Adobe Acrobat

Cемигіна Т. В. Політика охорони громадського здоров’я в Україні у контексті процесів глокалізації (політологічний аналіз): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Київ, 2013.

Галагуз І.В. Етнонаціональна мобілізація українців та етнічних меншин Центрального Полісся (1990-ті – 2012 рр.): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.05 – етнологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013.

Сокол Т.Г. Педагогічні умови навчально-методичного забезпечення професійної підготовки менеджерів туристичної індустрії: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – „Теорія і методика професійної освіти”. – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Київ, 2012.

Пожидаєва О. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до консультативної діяльності у процесі вивчення фахових дисциплін: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ, 2011.

Коваль Д.О. Система заходів процесуального примусу у фінансовому праві: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. –  Київ, 2011.

Губанова О. В. Організаційно-правове регулювання усиновлення в Україні: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право. – Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. – Київ, 2011.

Демянчук Ю. Г. Організаційно-правові засади уникнення міжнародного подвійного оподаткування в Україні: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07: адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - Київ, 2011.

Острович С.Е. Правове регулювання матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування в Україні: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011.

Мельник О.М. Адміністративно-правовий статус працівника митної служби: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011.

Хитра І.Я. Адміністративно-правове забезпечення діяльності банків в Україні:  автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Академія праці та соціальних відносин Федерації професійних спілок України. – Київ, 2011.

Черних Д.С. Правове регулювання оподаткування прибутку підприємств:  автореферат дисертації   на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011.

Клименко О.М. Попередній договір в цивільних відносинах: теорія і практикаавтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010.

Робота виконана на кафедрі цивільно-правових дисциплін Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України.

Коробенко Н.П. Пенсійне забезпечення по інвалідності в солідарній пенсійній системі України: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2010.

Робота виконана на кафедрі цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.

Лютий В.П. Соціально-педагогічне забезпечення діяльності кримінально-виконавчої інспекції з ресоціалізації неповнолітніх, звільнених від відбування покарання з випробуванням: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2010.

Гуляєва Л. П. Банки в системі розширеного відтворення ВВП: автореферат дисертації  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки. – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – Київ, 2008.

Робота виконана на кафедрі економічної теорії Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України, м. Київ.

Добровольська Г.О. Професійні спілки України (1997-2002 рр.): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Донецький національний університет. – Донецьк, 2008.

Роботу виконано на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін та профспілкового руху  Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, м. Київ.

Майданник О. О.  Теоретичні проблеми контрольної функції парламенту України: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02. - конституційне право. – Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2007.

Журавель Я.В. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Інститут законодавства Верховної Ради України – Київ, 2007.

Робота виконана на кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права юридичного факультету Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України.

Бабенко В.В. Доказування в господарському процесі: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько - процесуальне право.- Науково дослідний інститут приватного права та підприємництва Академії правових наук України, Київ, 2007.

Робота виконана на кафедрі цивільно-правових дисциплін Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.

Чорнодід І.С. Забезпечення економічної безпеки держави в транзитивній економіці: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.01.01 - економічна теорія. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

Лазько Г.З. Правова природа представництва в цивільному процесі: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. –Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006.

Робота виконана на кафедрі цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.

Мотлях О.І. Питання методики розслідування злочинів у сфері інформаційних комп’ютерних технологій: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, Київ, 2005.

Карагодіна О.Г. Психопатологічний та соціокультуральний аналіз феномену цілителів-екстрасенсів: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.16 – психіатрія. – Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ, 2003.

Грищенко А.В. Правовой закон: вопросы теории и практики в Украине: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю - 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень. - Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2002.

Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.


АРХІВ ПУБЛІКАЦІЙ

 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА, СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГІЯ

2016

Дворяк С. В., Карагодіна О. Г., Морозова О. С., Пикало І. І., Думчев К. В. Інтегроване лікування хворих на опіоїдну залежність в умовах центрів первинної медико-санітарної допомоги: навчально-методичний посібник

Семигіна Т.В. Військовий конфлікт в Україні: виклики та можливості для соціальної роботи

І.Лановенко. Адаптація та самореалізація як психологічне підгрунтя взаємодії людини і суспільства

Лановенко І.І. Матвієнко О.В. Системне бачення психологічного супроводу та психологічної допомоги особам, які беруть участь в АТО

 

2015

Т. В. Семигіна. Соціальна робота у моделі паліативної допомоги: функції та виклики

Семигіна Т. В., Лиховид Д. О. Колективне наснаження і самоорганізація територіальної громади

Семигіна Т.В., Гусак Н.Є., Трухан С.О. СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Семигіна Т. В. Лиховид Д. О. Як перетворити населення на спільноту? (Соціально-технологічні аспекти розвитку територіальної громади)

Пожидаєва О.В. Професійна соціалізація майбутніх соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу

 

2014

О.Г. Карагодіна. О.О. Байдарова. ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУПЕРВІЗІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ: БАР’ЄРИ ТА РЕСУРСИ

Лановенко И. И. Матвиенко О.В. Поведение молодежи в условиях модернизации общества (концептуальный подход к исследованию)

Лановенко І.І. Екопсихологічний підхід у розробці сучасної стратегії профілактики делінквентної поведінки молоді 

Семигіна Т.В. УЧАСТЬ ГРОМАД ВОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я: ПОРІВНЯННЯ СВІТОВОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ДОСВІДУ

Семигіна Т.В. ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У ПРИКЛАДНИХ ПОЛІТОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІНАХ

Семигіна Т. В. Нова парадигма охорона здоров’я – виклик для України чи можливість для політичної модернізації?

Скрипка І. В. Семигіна Т. В. Практика колективного представництва інтересів в Україні (на прикладі людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом)

Лютий В.П. Коломієць К.С. Залежність від соціальних мереж як проблема сучасних студентів

Пожидаєва О. В. Складові професійної характеристики соціального педагога 

 

2013

Гончар Л.К. Дмитрук Н.А. До питання про основні тенденції благодійності в Україні на сучасному етапі

Лановенко І.І. Психологічна підготовка у сфері ювенальної юстиції

Лютий В.П. Нехімічні адикції як предмет соціальної роботи

 

 

2012

Лютий В.П. Профілактика правопорушень неповнолітніх як напрям соціальної роботи

В.П. Лютий. Профілактика соціально-прийнятних видів адиктивної поведінки підлітків та молоді

Пожидаєва О. В. Зміст навчальних програм фахових дисциплін у контексті підготовки майбутніх соціальних педагогів до консультативної діяльності

Пожидаєва О. В. Сутність та види консультування в соціально-педагогічній діяльності

Пожидаєва О. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до консультативної діяльності

 

2011

Пожидаєва О. В. Особливості практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах України

 

2000-2010

Т.В. Семигіна. Н.Є. Гусак. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ НАСИЛЬСТВА В СІМ'Ї

Т. Семигіна. ГЛОБАЛЬНІ СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ

Семигіна Т. В. ВИКОРИСТАННЯ ДИСКУРС-АНАЛІЗУ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

В.П. Лютий. Теоретичні підходи до проблеми попередження протиправної поведінки у підлітковому віці

Лютий В.П. Ресоціалізація неповнолітніх, звільнених від відбування покарання з випробуванням

Карагодіна О.Г. Никонова І.Ю. Порушення взаємовідносин між батьками та їх дітьми підліткового віку: підхід до оцінювання та корекції за умов шкільної соціально-психологічної служби

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, ФІНАНСИ

2016

Гуляева Л. Жук Л. Стартап-движение в Украине как инновационная модель для устойчивого развития бизнеса


2015

Гуляева Л. Жук Л. Повышение финансовой грамотности как один из приоритетов устойчивого развития общества в условиях глобальных трансформаций

 

2014

Гуляєва Л.П. Державне регулювання банківських бонусів в рамках підвищення соціальної відповідальності фінансового сектора економіки

Гуляєва Л.П. Еволюція податку Тобіна як інструмента регулювання фінансових ринків

Гуляева Л.П. Мировой опыт налогообложения финансовых операций для обеспечения социально-ориентированного развития финансового сектора экономики

Гуляева Л.П. Регулирование финансовых рынков и налог Тобина: социально-экономические последствия 

Ткаченко Я.С. Фінансування в рамках державно-приватного партнерства: методологічні підходи визначення сутності та основних елементів інфраструктури

Чорнодід І. С. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ

 

2013

Гуляєва Л.П. Ефективність функціонування банків в сучасних умовах: міжнародні порівняння

Гуляєва Л.П. Сучасні підходи до трактування ролі фінансового капіталу у забезпеченні сталого розвитку

Ткаченко Я.С. Світовий досвід реалізації проектів у межах проектного фінансування

М.Г. Лобас, С.В. Шолудченко. СЕЛО ТА ЙОГО ВИРОБНИЧА СФЕРА: ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

М.Ю.Коденська. А.В.Єрємєєва. Державна підтримка розвитку аграрного сектору економіки

Чорнодід І. С. Соціальний конкурентний статус країни та засоби його підтримання

Чорнодід І. С. Методологія аналізу соціальної конкурентоспроможності країни

Чорнодід І. С. Місце України в рейтингах національної соціальної конкурентоспроможності національної економіки

Язлюк Б.О. Питель С.В. Шумський А.В. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА З ВРАХУВАННЯМ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ

 

2012

Л.П. Гуляєва. Альтернативні джерела забезпечення інвестиційної діяльності сучасних підприємств

Гуляева Л.П. Исламские банки как пример функционирования социально ответственного банковского бизнеса

Гуляева Л.П. Экономическая эффективность банков и факторы ее формирования в нынешней обстановке

Чорнодід І. С. Теоретичні засади сутності конкурентоспроможності національної економіки

 

2011

Гуляєва Л.П. Активізація інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств через механізм проектного фінансування

Гуляєва Л.П. Роль Принципів екватора у забезпеченні соціальної відповідальності фінансових інститутів

Листопад В.В. Реалізація методу Жордана-Гауса з допомогою Ms Excel

 

2000-2010

Р.А. Дудник. Вопросы оценки экономической эффективности инвестиционных CRM-проектов

Куценко В.І. Коваленко С.М. Місце і роль економіки знань у розвитку громадянського суспільства в Україні

Коваленко С.М. Інтернет-спільноти у корпоративній політиці маркетингових комунікацій

Гуляєва Л.П. Впровадження принципів сталого розвитку у банківському секторі економіки України

Гуляєва Л.П. Роль банків у впровадженні міжнародних стандартів ведення бізнесу серед підприємств України

Гуляєва Л.П. Банківське проектне фінансування інвестиційних проектів у забезпеченні розвитку національної економіки

Гуляєва Л.П. Застосування концепції управління проектами у проектному фінансуванні

Гуляєва Л.П. Роль банків у системі розширеного відтворення ВВП

Гуляєва Л.П. Універсалізація діяльності банків: проблеми та перспективи

Гуляєва Л.П. Ніколенко Ю.В. Економічна ефективність діяльності банків в Україні

Гуляєва Л.П. Сучасні підходи до визначення економічної сутності банку

Ніколенко Ю.В. Гуляєва Л.П. Суспільна ефективність банківських інститутів як основа соціальної відповідальності банківського бізнесу (Особистий внесок здобувача – теоретичне обґрунтування суспільної ефективності банків)


ТУРИЗМ

2015

Донцов О. Надійність карт і планів у забезпеченні туристично-екскурсійної діяльності

Сокол Т.Г. Становлення і зміст професійної підготовки кадрів для сфери туризму в Польщі

Сокол Т.Г. Принципи та критерії добору та структурування змісту підручника

Сокол Т.Г. Проблеми професійної підготовки кадрів екскурсоводів і гідів-перекладачів для сфери туризму України

 

2000-2010

О.О. Донцов. М.О. Трюхан. ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГЕОГРАФІЧНУ ТА КАРТОГРАФІЧНУ ОСВІТУ

Сапєлкіна З.П. Музей народної архітектури і побуту України як осередок релігієзнавчого туризму

 

 

ПРАВО

2015

Діордіца І.В. ІНФОРМАЦІЙНІ ІНТЕРВЕНЦІЇ ЯК ЗАГРОЗА КІБЕРНЕТИЧНІЙ БЕЗПЕЦІ

В. І. Завидняк. ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ У ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ІЗ ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ

Лановенко І.І. Кримінологічна складова підготовки фахівців у галузі безпеки підприємництва

Лановенко І.І. Суспільно-небезпечна девіантна поведінка та соціально-психологічні завдання її корекції

Майданник О. Конституційно-правовий імунітет народного депутата України: проблеми та перспективи

 

2014

В. І. Завидняк. Роль судового прецеденту в романо-германській системі права

В.О. Шамрай. Е.Ф. Демський. О.М. Мельник. До питання запровадження юридичної відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення

Шамрай В.О. Демський Е.Ф. Тітов М. М. Гуманізація юридичної відповідальності та її механізми і наслідки

Майданник О.О. Руденко Н.В. Громадські об'єднання в Україні: характерні ознаки, класифікація, конституційно-правове регулювання

О. О. Майданник. Перспективи розвитку контрольної функціїукраїнського парламенту

 

2013

Діордіца І.В. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСУДНОСТІ СПОРІВ АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДАМ: ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ СЬОГОДЕННЯ

Майданник О.О. РОЛЬ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ ЛЮДИНИ

Е.ДЕМСЬКИЙ, В.ШАМРАЙ. Щодо умов перегляду постанови по справі про адміністративне правопорушення у разі встановлення міжнародною судовою установою порушення Україною міжнародних зобов’язань

Литвинов Є.П. ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНТЕРНЕТ-ПРАВО»

І.В. Римаренко. Шлюбний договір в Україні: за і проти

Циганчук Н.А. Компетенція профспілкових органів по забезпеченню охорони праці

 

2012

І.О. Ткаліч. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО СТАТУСУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

 

2011

О. О. Майданник. Конституційне право України. Навчальний посібник.

О.О. Мураховська. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО–ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

І.Г.Богатюк. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ОЗДОРОВЧО-ЛІКУВАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

В.О.Шамрай. О.М.Понамарчук. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ.

 

2000-2010

О.О. Майданник. Інститут омбудсмана у механізмі забезпечення прав людини в Україні

С.В. Кудін. Дослідження історії вітчизняного кримінального права ХІ–ХVІІІ ст. у працях А.І. Яковліва

Третяк С.М. Формування поняття “громадянське суспільство” в західній та українській політико-правовій думці

Третяк С.М. Профспілки як інститут громадянського суспільства

Журавель Я. Особливості правового закріплення вимог до кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови

 

СОЦІОЛОГІЯ, ПОЛІТОЛОГІЯ, СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ, ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

2015

Тетерук С.П. Матеріали VІ  Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, студентів та курсантів «Комунікативні стратегії інформаційного суспільства: лінгвістика, право, інформаційна безпека»

Юрженко Л.В. Вплив глобалізаційних процесів на еволюцію соціокультурного середовища

 

2013

І. Довгаль. ГАЛУЗЕВІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

Л.А. Дітковська. Організаційно-педагогічні умови формування ікт-компетентності майбутніх соціальних працівників

Дітковська Л.А. Місце інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності соціальних працівників

Самчук О.О. Становлення феномену наративної ідентичності особистоті в історико-філософських парадигмах

П.В. Спасенко. РЕЛІГІЙНА ЛІНГВІСТИКА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

В.М. Співак. Профспілки: проблеми трансформаційних змін в умовах глобалізації

В.М. Співак. Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення в умовах глобальних трансфомацій

В.М. Співак. Україна в процесі сталого розвитку: політологічний аспект

В.М. Співак. Соціальна держава в процесі соціалізації глобалізації: політологічний аспект

Юрженко Л.В. Прогнозування соціокультури: можливості та обмеження методів в позиції синергетичного підходу

 

2012

В.В. Буяшенко. Концепт соціального піклування: від морального обов'язку до правового визнання

В. Буяшенко. Філософсько-правовий аспект ідеї соціального піклування

Буяшенко В.В. Громадянське суспільство і соціальне піклування

Буяшенко В.В. Соціальна проблема як предметне поле діяльності соціального піклування

Бондарь С.И. Когнитивные стили личности в процессе переработки информации иноязычного текста

 

2011

В.В. Буяшенко. Соціальне піклування і динаміка соціокультурного простору

 

2000-2010

Буяшенко В.В. Національна самосвідомість українців: проблема самоідентифікації

Буяшенко В.В. Цивілізаційний поступ в умовах глобалізації: спроба теоретико-методологічного аналізу

Буяшенко В.В. Соціальна допомога в контексті повсякденності

Бондар С.І. Переклад як один із показників розуміння тексту при визначенні впливу когнітивного стилю на процес переробки інформації

Бондар С.І. Когнітивний стиль як індивідуальна стратегія переробки інформації особистістю

Бондар С.І. Психологічна характеристика тексту з іноземної мови як об’єкта отримання інформації

Гавриленко І.М. Соціогрупова структура громадянського суспільства

Л.А. Дітковська. Інформаційно-комунікаційні технології в освітньо-реабілітаційній роботі

Дітковська Л.А. Значення інформаційних технологій у соціальній реабілітації інвалідів

Коваленко С.М. Профспілкова освіта за умов формування інформаційного суспільства

Л.ЮрженкоЮ.Шепіло. Конструювання моделі соціальної держави

 

 

Публікації викладачів Академії у 2004 та 2005 роках. Монографії, посібники, підручники.