Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ ЩОДО ПОДАННЯ РУКОПИСІВ ДО ЖУРНАЛУ

«ВІСНИК АКАДЕМІЇ ПРАЦІ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ»  

Тематика журналу

 • Журнал є фаховим науковим виданням з економіки і права. Виходить у трьох тематичних серіях: «Економіка», «Право», «Соціальна робота».
 • Проблематика журналу охоплює загальні і спеціалізовані економічні теми, результати досліджень у галузі юриспруденції, державного управління, соціальної роботи, соціології, історії. До тематики журналу належить також вивчення профспілкового руху та діяльності профспілок.

Журнал видається з 1998 року. Архів номерів

Загальна інформація щодо подання та друку рукописів

 • Ми приймаємо до розгляду оригінальні та цінні з наукової точки зору матеріали, що відповідають спрямованості журналу. Статті приймаються українською або англійською мовами.
 • Мінімальний обсяг статті (без анотацій та переліку літератури) – 20 тисяч знаків. Максимальний обсяг статті – 40 тисяч знаків. Редакція друкує й коротші матеріали – рецензії, відгуки, тези конференції, переклади іноземних документів, інформаційні повідомлення тощо.

Всі статті подаються разом із авторською декларацією.

 

 

Редакція дотримується принципів академічної доброчесності. Всі статті проходять перевірку на оригінальність (плагіат). Статті, що мають низький відсоток унікальності (для статей на юридичну тематику – не менше 50%, для статей іншого характеру – 70%), до друку не приймаються. Самоплагіат (використання своїх попередніх матеріалів без посилань на них) є неприйнятним.

Всі статті проходять анонімне рецензування (див. бланк анонімної рецензії для розуміння критеріїв оцінювання рукопису), яке організовує редакційна колегія. У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень стаття може бути відхилена чи повернута авторові на доопра- цювання.

Редакція залишає за собою право редагувати, скорочувати прийняті до опублікування матеріали (без викривлень позиції автора).

Публікація матеріалів здійснюється на платній основі. Оплата відбувається після рекомендації статті до друку. На теперішній час вартість – 30 грн за сторінку, включно з анотаціями та списком літератури/ Автори отримають реквізити на оплату після успішного проходження рецензування рукопису.

Редакція може приймати рішення стосовно друку статей на безоплатній основі. Це стосується насамперед інноваційних статей, підготовлених якісною англійською мовою.

Для викладачів, аспірантів та студентів АПСВТ друк статей на безоплатній основі (після проходження перевірки на унікальність та рецензування).

Автори мають право отримати у редакції один примірник журналу зі статтею (у разі, коли стаття має кількох авторів, вартість додаткового примірника оплачується згідно із тарифами). У разі потреби примірник може бути надіслано автору Новою поштою – за рахунок отримувача.

 • Статті надсилати на адресу: edit@socosvita.kiev.ua Довідки за телефоном: +38 050-444-90-86 (Тетяна Архипенко). 

Структура рукопису

Стаття повинна мати наступні структурні елементи:

 • УДК
 • Назва статті двома мовами (українською та англійською)
 • Інформація про авторів статті двома мовами (українською та англійською): ім’я та прізвище, науковий ступінь, посада, повна назва організації, в якій працює автор, електронна адреса, ідентифікатор науковця - ORCID1
 • Анотації (мінімум 1800 слів) українською та англійською мовою з ключовими словами: короткий виклад мети, методології та основних результатів роботиВступ: постановка проблеми у загальному вигляді
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій (тут має бути аналітичний виклад низки досліджень, бажано за останні 5 років, на які спирається автор рукопису, або які свідчать, у якому напрямі розвивалась наукова думка з обраного напряму; без «братських могил» і посилань на підручники).
 • Методологія роботи: мета дослідження; завдання, методи збору та обробки інформації тощо. За потреби – базові поняття, використані в роботі, класифікації, які використовує автор.
 • Результати роботи (бажано мати кілька підрозділів): аналіз чинного законодавства, випадків його застосування, економічні розрахунки та моделі, результати соціологічних опитувань, експерименту тощо.
 • Обговорення результатів: співставлення отриманих автором результатів з результатами інших досліджень, наявною міжнародною практикою, рекомендації щодо зміни законодавства, вдосконалення певної практики тощо.Висновки: лаконічні, пов’язані із поставленою метою дослідження, без цитат та нової інформації.
 • Перелік літератури та джерел інформації 

Технічні вимоги до рукопису

 • Вимоги до параметрів тексту: формат аркуша – А4 (210х297 мм), поля – 2 см, розмір символа (кегель) – 14, шрифт – Times New Roman, інтервал – 1,5.
 • Оформлення текстової частини, рисунків та таблиць повинно відповідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових публікацій. Таблиці та рисунки повинні бути пронумеровані. Табличні матеріали розміщують у тексті безпосередньо після першого згадування про них.
 • Не допускаються скановані та об’ємні таблиці, скановані або не згруповані рисунки. Таблиці не можуть займати більше однієї сторінки тексту.
 • Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з правого боку 

Вимоги до цитування та оформлення списку літератури

Всі посилання на нормативно-правові акти, статистичну інформацію тощо повинно супроводжуватись посиланням на відповідне джерело.

Розлогі цитати, зокрема, й законодавства, не прийнятні. Обсяг прямої цитати інших авторів не по- винен перевищувати 50 слів (у послідовному викладі).

Якщо автор використовує матеріали зі своїх попередніх робіт, то потрібне посилання на власні опубліковані праці (самоцитування).

Посилання на літературу в тексті слід подавати за таким зразком: [7, с.123], де 7– номер джерела за списком, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно робити таким чином: [1; 4; 8] або [2, с.32; 9, с.48; 11, с.257].

Перелік літературних джерел слід розташувати або мірою згадування у тексті, або за алфавітом після тексту статті з підзаголовком Перелік літератури і джерел інформації і подати мовою оригіналу. В переліку посилань необхідно зазначити загальну кількість сторінок (для книг) або номерів сторінок початку і кінця тексту джерела (для статей).

Офомлення посилань має відбуватись за стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання», який набув чинності у 2017 р.2 Приклади оформлення:

 • Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р. URL: http://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248740679 (дата звернення: 16.03.2019).
 • Степурко Т., Семигіна Т., Барська Ю., Тимошевська В. Поведінкові детермінанти здоров’я (результати національного репрезентативного дослідження «Індекс здоров’я. Україна») // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2019. № 1. С. 102-124.
 • Семигіна Т.В. Підхід, орієнтований на сильні сторони клієнтів соціальної роботи: наскільки він можливий в Україні? // Соціальна робота і сучасність: теорія та практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах (28 березня 2019 р., м. Київ) / Укл. Гавва О.В. та ін. Київ: Інтерсервіс, 2019. С. 177-179.
 • Cassidy T. Leisure, coping and health: The role of social, family, school and peer relationship factors // British Journal of Guidance and Counseling. 2005. Vol.33(1). P. 51–65. 

Приклади оформлення статей 

Українською мовою: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_1_2019--42-59.pdf

Англійською мовою: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_2_2018-28-38.pdf