Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: серія КВ № 21787-1168ПР  від 21.12.2015 р. 

Фахове видання з економічних наук (затверджено наказом МОН України №1222 від 07.10.2016 р.) та з юридичних наук (затверджено наказом МОН України від 22.12.2016 №1604)

Умови публікації

 • Ми приймаємо до розгляду оригінальні та цінні з наукової точки зору матеріали, що відповідають концепції журналу і тематичній спрямованості.
 • Всі статті проходять рецензування та перевірку на оригінальність (плагіат). У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень стаття може бути відхилена чи повернута авторові на доопрацювання (див. документ Рецензійна форма з параметрами оцінки).
 • Редакція залишає за собою право редагувати, скорочувати прийняті до опублікування матеріали (без викривлень позиції автора).
 • Публікація матеріалів здійснюється на платній основі. Оплата відбувається після рекомендації статті до друку. На теперішній час вартість – 30 грн за сторінку, включно з анотаціями та списком літератури/ Автори отримають реквізити на оплату після успішного проходження рецензування рукопису.
 • Для викладачів, аспірантів та студентів АПСВТ – пільгові умови публікації.
 • Редакція може приймати рішення стосовно друку статей на безоплатній основі. Це стосується насамперед інноваційних статей, підготовлених якісною англійською мовою.
 • Автори мають право отримати у редакції один примірник журналу зі статтею (у разі, коли стаття має кількох авторів, вартість додаткового примірника оплачується згідно із тарифами). У разі потреби примірник може бути надіслано автору Новою поштою – за рахунок отримувача.

 

Структура статей

 • Редколегія Вісника рекомендує наступні розділи статті: постановка проблеми; аналіз досліджень і публікацій; мета дослідження; виклад основного матеріалу; висновки. Назви цих розділів просимо виділяти напівжирним шрифтом.
 • Статті приймаються однією з трьох мов – українською, російською, англійською.
 • У статті обов’язковими є посилання на використані чи цитовані джерела (зокрема, цифри).

Анотації статті

 • Стаття повинна мати анотацію українською (якщо текст російською мовою – то анотація подається російською) до 600 знаків зі стислим викладом, ключових результатів дослідження. Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті анотації. Рекомендовано будувати більшість речень за зразком: «Виявлено …», «Встановлено …», «З’ясовано …», «Оцінено вплив …», «Охарактеризовано закономірності …»  або таким чином, щоб були віддзеркалені саме результати дослідження.
 • Анотація англійською мовою (2000-4000 тисячі знаків) повинна містити назву роботи, інформацію про автора, виклад методології та результатів дослідження.
 • Кожна анотація повинна супроводжуватися ключовими словами (5-7 слів), жодне з яких не має дублювати слова з назви статті.
 • Просимо не подавати англомовних анотацій зроблених за допомогою комп’ютерних програм. Редколегія може – за домовленістю з автором і за додаткову оплату – здійснити фаховий переклад анотації.
 

Вимоги до оформлення цитувань та списку літератури

 • Посилання на літературу в тексті слід подавати за таким зразком: [7, с.123], де 7– номер джерела за списком, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно робити таким чином: [1; 4; 8] або [2, с.32; 9, с.48; 11, с.257].
 • Перелік літературних джерел слід розташувати за алфавітом після тексту статті з підзаголовком Перелік літератури і джерел інформації і подати мовою оригіналу. В переліку посилань необхідно зазначити загальну кількість сторінок (для книг) або номерів сторінок початку і кінця тексту джерела (для статей).
 • Офомлення посилань за стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання», який набув чинності у 2017 р. 
 • Список літератури повинен включати не менше 10 посилань, бажано, щоб частина їх була видана не раніше як 5 років тому.
 • Якщо автор використовує матеріали зі своїх попередніх робіт, то потрібне посилання на власні опубліковані праці (самоцитування).
 • Редакція власними силами здійснює транслітерацію списку джерел (це зумовлене потенційним включенням журналу до міжнародних бібліографічно-реферативних баз даних). Транслітерований список друкується безоплатно. 
 

Авторська декларація 

 • Всі рукописи мають супроводжуватись авторською декларацію, яку подає кожен з (спів)авторів статті (в ній зазначають прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання; посада, основне місце роботи; електронна адреса, телефон автора). Авторська декларація подана в окремому файлі.
 • У декларації надається згода на розміщення статті у відкритому доступі у різниз базах даних.
 • Також подається зручна для Вас адреса Нової пошти Вашого міста для отримання Вісника та дійсний мобільний номер телефону, на який прийде смс стосовно надходження вантажу.

Технічні вимоги

 • Статтю оформлюють як окремий документ в текстовому редакторі MS Word (Файл статті називають за прізвищем першого автора та після нижнього підкреслення зазначають рубрику, до якої подають статтю:«Іванов_Економіка.doc» (або docx). 

 •  Вимоги до параметрів тексту: формат аркуша – А4 (210х297 мм), поля – 2 см, розмір символа (кегель) – 14, шрифт – Times New Roman, інтервал – 1,5. 

 •  До статті наводиться УДК (у лівому верхньому куті).  Таблиці та рисунки повинні бути пронумеровані. Статистична та інша деталізація наводяться під таблицею у примітках. Табличні матеріали розміщують у тексті безпосередньо після першого згадування про них. Рисунки нумерують у порядку їх обговорення в тексті. 

 •  Усі елементи тексту у зображеннях (графіках, діаграмах, схемах), якщо це можливо, повинні мати гарнітуру Тimes New Roman.

 • Усі графічні матеріали мають бути якісно і чітко відображені у чорно-білому варіанті. Прохання не використовувати графічні матеріали скановані або взяті з Інтернету і вставлені в документи Word, а також графічні матеріали з робіт інших авторів. У статті не може бути більше чотирьох графічних матеріалів. 

 • Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним об’єктом. Для рисунків, зроблених в програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel. 

 • Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з правого боку.

 • Таблиці не можуть займати більше однієї сторінки тексту. У статті рекомендується мати не більше чотирьох таблиць. Якщо автор використовує малюнки та таблиці, то кількість таких елементів не може бути більшою, як шість. 

 • Статті надсилаються на адресу: edit@socosvita.kiev.ua  Довідки за телефоном: +38 050-444-90-86 (Тетяна Архипенко)