Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

День Конститу́ції Украї́ни — державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь прийняття Конституції України у 1996 р. День Конституції України — єдине державне свято, закріплене в самій Конституції:

        Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним святом — Днем Конституції України.

      Депутати працювали над проектом, залишаючись у сесійній залі всю ніч з 27 на 28 червня. Парламентарії врахували зауваження Президента України, а також підтримали всі спірні статті проекту - про державні символи України, про державну українську мову, про право приватної власності в Україні.

    Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність. Прийняття Конституції було найважливішим кроком у забезпеченні прав людини і громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені.

     Ця конституція діє і сьогодні.

 

 — Конституція України [Текст] : чинне законодавство станом на 10 жовтня 2011р. : відповідає офіц. текстові. — К. : Алерта; ЦУЛ, 2011.  — 96 с.6001.jpg. — Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення). Кн.1 [Текст] : збірник нормативних актів: у 2-х кн. / С.В.Лінецький, М.І.Мельник, А.М.Ришелюк . — 2-ге вид., перероб.і доп. — К. : Атіка, 2004. — 488 с. — Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення). Кн.2 [Текст] : збірник нормативних актів: у 2-х кн. / С.В. Лінецький, М.І. Мельник, А.М. Ришелюк. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Атіка, 2004. — 840 с. — Конституція України : офіційний текст: коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина [Текст] : навчальний посібник / авт.-упоряд. М.І. Хавронюк. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К. : А.С.К., 2003. — 384 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  — Конституційно-правові засади становлення української державності [Текст] : монографія / В.Я. Тацій, О.Г. Тодика, О.Г. Данильян [та ін.]; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Тодики. — Х. : Право, 2003. — 328 с.
 — Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації [Текст] : зб. наук. праць / за заг. ред. В.М. Кампа, М.В. Савчина. — К., 2008. — 270 с.

 — Рудик П.А. Конституційна реформа в Україні: проблеми та перспективи [Текст] : наукове видання / П.А. Рудик. — К. : Атіка, 2006. — 256 с.
 — Колодій А.М. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні [Текст] : підруч. / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. — К. : Правова єдність, 2008. — 350 с.
 — Левченко К.Б. Людина. Свобода. Демократія [Текст] : наукове видання / К.Б. Левченко. — К. : Юрисконсульт, 2006. — 621 с.
 — Кравченко В. В. Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. / В.В. Кравченко. — 6-е вид., випр. і доп. —  К. : Атіка, 2008.– 592 с.
 — Погорілко В.Ф. Конституційне право України [Текст] : підруч. / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко; за заг. ред. В.Л. Федоренка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2010. — 432 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 — Совгиря О.В. Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 632 с.

  — Чушенко В.І. Конституційне право України [Текст] : підруч. / В.І. Чушенко, І.Я. Заяць; за заг. ред. В.І. Чушенка. —К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 488 с.
 — Конституційне право України: Хрестоматія [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / упоряд. В.С. Журавський, Ю.М. Тодика. — К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2003. — 884 с. — Фрицький  О.Ф. Конституційне право України [Текст] : підруч. / О.Ф. Фрицький . — 3-є вид., перероб. і випр. — К. : Юрінком Інтер, 2006.– 512 с.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Теліпко В.Е.  Конституційне та конституційно-процесуальне право України [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.Е.Теліпко. — К.:ЦУЛ, 2009.— 568 с. — Конституційне право України [Текст] : навч. посіб./ В.І. Орленко, М.І. Зубок, В.В. Ладиченко [та ін.]; за ред. Ю.І. Крегула. — К. : Київ, 2003.– 417 с.
 — Конституційне право України [Текст] : підруч. для студ. ВНЗ / Л.К. Байрачна, В.С. Журавський, В.П. Колісник [та ін.]; за ред. Ю.М. Тодики, В.С.Журавського. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. — 544 с. — Конституційне право України [Текст] : підруч. для студ. ВНЗ / за ред. В.П. Колісника, Ю.Г. Барабаша. — Х.: Право, 2008. — 416 c.