Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 ДІОРДІЦА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
 
Завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, доктор юридичних наук, професор
 

Діордіца Ігор Володимирович після закінчення Київського міжнародного університету у 2004 р. розпочав трудову діяльність як практичний працівник, працюючи на посадах юрисконсульта, а згодом і начальника юридичного відділу підприємств приватної форми власності.

З 2004 по 2008 рр. навчався в аспірантурі Київського міжнародного університету (заочна форма навчання).

У травні 2012 року отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

З 01.09.2022р. по теперішній час – завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Кандидат юридичних наук із 2009 року. Дисертацію захищено 11 лютого 2009 року у спеціалізованій вченій раді К 26.122.01 в Академії адвокатури України на тему «Кримінально-правова відповідальність за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Доктор юридичних наук із 2019 року. Дисертацію захищено 23 червня 2018 року у спеціалізованій  вченій раді Д 17.051.07. Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки України на тему «Адміністративно-правове регулювання кібербезпеки України», спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Вчене звання доцента кафедри кримінального права, процесу та криміналістики присвоєно у 2014 році.

Вчене звання професора кафедри приватного та публічного права присвоєно у 2021 році.

Ігор Діордіца постійно підвищує професійну кваліфікацію. У 2020 році пройшов міжнародне стажування в Університеті Juraj Dobrila University of Pula (Croatia), сертифікат про міжнародне стажування від 02.10.2020 (135 год.) «Unified Educational Space: Ukraine-EU» from 03.08.2020 till 02.10.2020. У 2021 році пройшов підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті права та сучасних технологій Київського національного університету технологій та дизайну за програмою «Використання цифрових технологій в освітньому процесі».

Працює з обдарованою молоддю. Входив до складу організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу для студентів-правників на тему: «Краща наукова праця з проблематики муніципального права» (2022 р.).

Особисто Діордіцою І.В. та його аспірантами здійснюється активна законотворча та нормотворча робота у сферах, що відповідають тематиці їх наукових досліджень. Останнім часом він здійснює науково-дослідницьку діяльність у сферах правового регулювання інформаційної безпеки України, адміністративного правосуддя та муніципальної реформи в нашій державі.

 Ігор Діордіца є автором 165 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 3 монографій (2 – у співавторстві), 6 навчальних посібників (4 – у співавторстві), 6 статей у міжнародних наукових виданнях, які входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. Є співавтором науково-практичних коментарів до кодексів України, які широко використовуються практикуючими юристами, адвокатами, викладачами та студентами-правниками юридичних закладів вищої освіти України.

Бере активну участь у фахових зарубіжних та вітчизняних науково-практичних конференціях.

Готує наукові кадри для органів юстиції, суду та прокуратури. Нині керує науковими дослідженнями низки здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії.

Свою наукову роботу І.В. Діордіца успішно поєднує зі суспільно-науковою та громадською діяльністю. З 2012 року є членом Національної асоціації адвокатів України, з 2013 р. – голова Інституту адміністративного правосуддя та судової реформи Глобальної організації союзницького лідерства, а з 2022 р. – член Союзу юристів України. Бере активну участь у співпраці з громадськими організаціями, надаючи безоплатну правову допомогу найбільш вразливим верствам населення з питань соціального забезпечення, житлово-комунального господарства і т. ін.

 

Публікації у виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та/або Web of Science

1. Diorditsa I. (2017). Cyberthreats as a Component of Threats in the Contemporary World (a Legal Aspect). Journal of Advanced Research in Law and Economics, 2017, Volume VIII, Winter, 7(29): 2086 – 2093.

2. Diorditsa I. (2018). Social discount rate: assessment methodology. Baltic Journal of Economic Studies, 2018, Vol. 4, No. 2: 114 – 118.  

3. Diorditsa I. (2020). Prerequisites of criminalization of cyber espionage in Ukraine. Journal of law and political sciences, 2020. - VOL. 25.- ISSUE (4). – 63-90.

4. Diorditsa I. Protection of Human Health: Medical and Legal Aspects. Vol. 39 Núm. 70 (2021): Cuestiones Políticas Р. 385-406 (Web of Science).

5. Diorditsa, I. (2021). Cyberterrorism as a threat to the cyber security of Ukraine: A discussion of theoretical aspects. Amazonia Investiga, 10(40), 73-83.

6. Diorditsa, I. (2022). Interpretation of “Health”, “Pain” and “Suffering” Concepts in Modern Multidisciplinary Sciences. Health Education and Health Promotion. 2022; (10)(2):323-332.

https://orcid.org/0000-0001-7765-6591

https://scholar.google.com.ua/citations?user=iaezWoQAAAAJ&hl=uk

Scopus Author ID: 57202887166