Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Кафедра спеціальних туристичних дисциплін спрямовує свою роботу на якісну підготовку туристичних кадрів, підвищення кваліфікації викладачів, залучення студентів до наукових досліджень та вдосконалення наукового забезпечення професійної діяльності в сфері туризму України. Кафедра займається науковими дослідженнями в рамках загальної наукової теми Академії «Гідна прація як основа соціально-економічного розвитку» та закріпленою за кафедрою темою «Зміни парадигми професійної підготовки фахівців туристичної сфери України в умовах трансформацій ринку праці в сучасному туризмі».

Викладачі кафедри ведуть наукові дослідження також за наступною тематикою:

  • сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної сфери;
  • визначення фахових компетенції працівників туристичного супроводу з метою якісної підготовки спеціалістів;
  • чинники структурних змін стану та розвитку туристичної сфери;  
  • ресурсний потенціал українського туризму в контексті виходу на європейський туристичний ринок;
  • перспективи професійної підготовки фахівців в сфері туризму в умовах взаємодії навчального закладу та бізнес-середовища.

 

За останні 5 років викладачами  кафедри спецтурдисциплін підготовано і випущено: 

Наукові праці

Кількість

Монографії

 2

Статті, тези

 46

Доповіді на наукових конференціях

 27

Методичні розробки і НМК

 2 + 25 НМК
Підручники та методичні посібники для вищої школи  5


Доцент кафедри Мартинова Н.С. 29.09.2015 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» на тему «Ігрові технології в професійній підготовці майбутніх менеджерів туризму». Сокол Т.Г. виступила в якості офіційного опонента на захисті 5 дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук з туристичної тематики, здійснювала експертну оцінку дисертацій з економічних наук туристичного спрямування. 

Наукова студентська робота здійснювалась кафедрою за такими напрямами: організація роботи студентських гуртків, організація та проведення студентських предметних олімпіад, участь у наукових конференціях, в тому числі – міжнародних, участь у Всеукраїнській олімпіаді з туризму, індивідуальна організація наукової роботи студентів, розробка науково-практичних проектів.

В рамках роботи наукових студентських гуртків з туризму проводяться круглі столи з питань розвитку туристичної сфери, Дні туризму, готується і проводиться щорічний студентський зліт «Туристичні станції».

З метою забезпечення професійної практичної підготовки студентів та ініціювання наукових досліджень прикладного характеру при кафедрі було створено навчальну лабораторію з туризму. Наукові дослідження лабораторії плануються по напрямах: дослідження ринку туристичних послуг, визначення оптимальних умов співробітництва із підприємствами сфери туризму, аналіз різних систем бронювання в туризмі, розробка інноваційного турпродукту, формування екскурсійно-музейних циклів обслуговування для різних цільових аудиторій; методичні розробки інноваційних форм екскурсійного, музейного обслуговування.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти прийняли участь у олімпіаді, організованою підприємством «Туристична пошта», у  Всеукраїнській олімпіаді з туризму, де зайняли друге місце у квесті з екскурсійної діяльності. Також студенти приймають щорічну активну участь у наукових відеоконференціях, організованих Казахскою Академією праці та соціальних відносин, виступаючи з науковими доповідями.

Викладачі кафедри беруть активну участь у науково-методичних семінарах, організованих Академією та вищими навчальними закладами м. Києва.

Кафедра у своїй роботі постійно контактує з аналогічними за профілем кафедрами ВНЗ, підтримує творчі зв’язки з базовими туристичними підприємствами м. Києва та України. В результаті такої співдружності формується тематика комплексних контрольних завдань, курсових та дипломних робіт, удосконалюються робочі програми дисциплін, а також тематика науково-дослідницької роботи кафедри.

Завідувач кафедри Сокол Т.Г. працює у складі Наукової ради по туризму Міністерства економічного розвитку і торгівлі, за дорученням Наукової ради була одним з редакторів Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, працює над тезаурусом туризму. У складі робочої групи Міністерства освіти і науки України Сокол Т.Г. стала одним з розробників проекту стандарту вищої освіти України галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм першого бакалаврського та другого магістерського рівнів.