Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Кафедра спеціальних туристичних дисциплін спрямовує свою роботу на якісну підготовку туристичних кадрів, підвищення кваліфікації викладачів, залучення студентів до наукових досліджень та вдосконалення наукового забезпечення професійної діяльності в сфері туризму України. Кафедра займається науковими дослідженнями в рамках загальної наукової теми Академії «Гідна прація як основа соціально-економічного розвитку»  та закріпленою за кафедрою темою «Зміни парадигми професійної підготовки фахівців туристичної сфери України в умовах трансформацій ринку праці в сучасному туризмі».

Викладачі кафедри ведуть наукові дослідження також за наступною тематикою:

  • сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної сфери;
  • визначення фахових компетенції працівників туристичного супроводу з метою якісної підготовки спеціалістів;
  • чинники структурних змін стану та розвитку туристичної сфери;
  • ресурсний потенціал українського туризму в контексті виходу на європейський туристичний ринок;
  • перспективи професійної підготовки фахівців в сфері туризму в умовах взаємодії навчального закладу та бізнес-середовища.

Викладачі кафедри спецтурдисциплін мають у своєму науковому доробку підручники, посібники, монографії, словники, методичні розробки, статті та тези, регулярно беруть участь у наукових та науково-практичних конференціях, форумах і круглих столах з питань туризму та сфери гостинності, підготовки кваліфікованих кадрів; виступають в якості офіційних опонентів на захисті дисертацій з туристичної тематики, здійснюють експертну оцінку праць туристичного спрямування. 

Наукова студентська робота здійснювалась кафедрою за такими напрямами: організація роботи студентських гуртків, організація та проведення студентських предметних олімпіад, участь у наукових конференціях, в тому числі – міжнародних, участь у Всеукраїнській олімпіаді з туризму, індивідуальна організація наукової роботи студентів, розробка науково-практичних проектів.

З метою забезпечення професійної практичної підготовки студентів та ініціювання наукових досліджень прикладного характеру при кафедрі було створено навчальну лабораторію з туризму. Наукові дослідження лабораторії плануються по напрямах: дослідження ринку туристичних послуг, визначення оптимальних умов співробітництва із підприємствами сфери туризму, аналіз різних систем бронювання в туризмі, розробка інноваційного турпродукту, формування екскурсійно-музейних циклів обслуговування для різних цільових аудиторій; методичні розробки інноваційних форм екскурсійного, музейного обслуговування.

Кафедра у своїй роботі постійно контактує з аналогічними за профілем кафедрами ВНЗ, підтримує творчі зв’язки з базовими туристичними підприємствами м. Києва та України. В результаті такої співдружності формується тематика комплексних контрольних завдань, курсових та дипломних робіт, удосконалюються робочі програми дисциплін, а також тематика науково-дослідницької роботи кафедри.