Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

12.02.2020 - 15:04

На нашому сайті опубліковано "Вісник АПСВТ №4-2019", присвячений актуальним проблемам у різних сферах господарської діяльності та сучасним науковим підходів до їх дослідження й розв’язання.

Відкриває поточний номер рубрика «Дослідження проблем конкурентоспроможності», що об’єднує статті Ірини Альошиної та Ліни Артеменко і Марини Пічугіної. Стаття Ірини Альошиної «Міжнародна конкурентоспроможність фінансового сектору України» презентує результати наукового дослідження 20 європейських країн за допомогою програмного середовищ EViews 10.0. На основі проведеного аналізу представлено економетричну модель конкурентоспроможності фінансового сектору країни залежно від індикаторів зовнішнього середовища та індикаторів банківської системи. Застосовуючи розроблену модель, автор здійснила прогноз рівня конкурентоспроможності фінансового сектору України на 2019 рік. Отримані результати свідчать про те, що за таких низьких позицій у рейтингу конкурентоспроможності фінансового сектора Україні буде дуже важко отримати позитивні ефекти в глобальних інтеграційних процесах та ефективно реалізувати існуючий економічний потенціал.

У статті Ліни Артеменко і Марини Пічугіної «Вища освіта в Україні: інституційні деформації» охарактеризовані інституційні деформації вітчизняної системи вищої освіти. Автори детально зупиняються на ролі освітньої складової в інноваційному розвитку та конкурентоспроможності України та країн ЄС. Піднімається також питання корупції у системі освіти, що є одним з визначальних факторів деформацій у цій сфері.

Наступна рубрика присвячена вивченню механізмів забезпечення сталого розвитку, яка представлена статтею Оксани Мороз «Інноваційні механізми регулювання національних планів розвитку». У статті детально розглядається передовий зарубіжний досвід щодо регулювання досягнення цілей національних політик і планів розвитку, зокрема у сфері енергетики, із мінімальними витратами. Автор аналізує сильні та слабкі сторони різних документів міжнародних організацій дотичних до даної теми. Обґрунтовуються головні принципи підготовки та управління національними планами імплементації.

Стаття колективу авторів, у складі Олени Корчинської, Оксани Жук та Анни Півторак «Ринок праці України: теоретичні та практичні аспекти» піднімає актуальні питання щодо ринку праці в Україні й представлена у рубриці «Дослідження соціально-економічних основ праці». Автори наводять різні теоретико-методологічні підходи до вивчення понять «ринок праці» та «регулювання ринку праці», детально зупиняючись на їхніх особливостях. Виходячи з проведеного аналізу, авторами обґрунтовані  9 Вісник АПСВТ, 2019, № 4 основні принципи державного регулювання ринку праці. У статті представлений детальний аналіз сучасного стану ринку праці в Україні та виявлені основні проблеми, характерні для даного типу ринку.

Завершує добірку статей рубрика «Дослідження питань місцевого самоврядування», яка містить три статті. У статті Олени Майданник і Юрія Оніщика «Правові аспекти завершення реформи місцевого самоврядування в Україні: добровільне об’єднання територіальних громад або примусовий шлях» розглядаються проблеми, які виникли на завершальному етапі реформи місцевого самоврядування в Україні, пов’язані з необхідністю стимулювання процесу добровільного об’єднання громад, а також досліджується можливість застосування процедури примусового утворення об’єднаних територіальних громад (ОТГ) в Україні. Детальний аналіз законодавчих актів стосовно даного питання та вивчення практики здійснення місцевого самоврядування дало підстави авторів стверджувати, що існує необхідність пошуку нових механізмів утворення ОТГ. Стаття Ярослава Журавеля, Олени Майданник, Олександра Риженка «Встановлення місцевих податків і зборів об’єднаними територіальними громадами: сучасний стан та перспективи розвитку правового регулювання» піднімає питання формування місцевих податків і зборів національної системи місцевого оподаткування. Автори виявлено колізії норм законодавства України щодо встановлення місцевих податків і зборів, наслідком чого є недосконалість механізму правового регулювання у цій сфері функціонування територіальних громад. Наголошується, що всупереч задекларованій ідеології створення та розвитку об’єднаних територіальних громад, правове регулювання цих питань є не достатньо розвиненим та упорядкованим, що створює проблеми у практичній реалізації ідеї децентралізації в аспекті функціонування об’єднаних територіальних громад.

Закриває поточний випуск стаття Тетяни Семигіної «Соціальні послуги у територіальних громадах України: інновації правового регулювання», яка присвячена аналізу ключових новел законодавчого акту 2019 року про соціальні послуги. У статті окреслені виклики, що постають перед територіальними громадами з огляду на потребу забезпечити виконання нового законодавства в умовах процесів децентралізації.

Отже, поточна добірка наукових публікацій відображає актуальні проблеми у різних сферах господарської діяльності та відбиває розмаїття наукових підходів до їх дослідження й розв’язання. Ми сподіваємося, що представлені у даному випуску матеріали сприятимуть розвитку методології економічних, правових та інших наукових досліджень та вирішенню актуальних теоретичних та практичних проблем сьогодення.

Вільний доступ до всіх матеріалів "Віснику АПСВТ № 4-2019" - https://www.socosvita.kiev.ua/Visnyk_4_2019