Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

30.03.2010 - 22:46

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науковій студентській конфе­ренції «Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства: погляд молоді», яка відбудеться27–29 квітня 2010 р. в Академії

Співорганізаторами конференції є:

  • Федерація професійних спілок України;
  • Міжнародна асоціація навчальних і нау­кових установ з підготовки кадрів для соціально-трудової сфери

 

Тематичні напрями роботи конференції:

 

Секція 1. Громадянське суспільство: освіта, культура, духовність
Секція 2. Правове забезпечення формування громадянського суспільства
Секція 3. Економічні засади формування громадянського суспільства
Секція 4. Соціальні проблеми розвитку громадянського суспільства
Секція 5. Роль професійних спілок у формуванні громадянського суспільства

 В рамках конференції відбудеться засідання Круглого столу 
«Молодь та профспілки» та 
Конкурс молодіжної соціальної реклами

  

Організаційні питання

  

До 1 квітня необхідно:

– повідомити про Ваше рішення і надісла­ти заявку, оформлену відповідно до пропо­нованого зразка;

– направити на нашу адресу тези доповіді обсягом до трьох сторінок (в електронному і друкованому вигляді) згідно із зазначеними вимогами.

Після одержання і розгляду матеріалів Оргкомітет інформує авторів про їх прийняття і відправляє персональне запрошення.

 

 

Реєстрація учасників конференції відбу­деться 28 квітня з 900до 1000.

 

  

Публікація матеріалів конференції

 

Вимоги до оформлення тез доповіді:

1. Тези повинні подаватися однією з робочих мов конференції у двох варіантах:
– у вигляді віддрукованого на папері текс­ту, обсягом до трьох сторінок з рецен­зією наукового керівника та його підпи­сом;
– електронного файлу, ім’я якого співпа­дає з прізвищем автора тез.
2. Наявність як електронного, так і друкова­ного тексту обов’язкова. Обидва варіанти мають бути ідентичними.
3. У друкованому та електронному варіантах необхідно дотримуватися  таких вимог:
−  параметри сторінок – А4 (210 х 297 мм);
−  поля сторінок – 2 см;
−  міжрядковий інтервал – полуторний (ком­п’ютерний), вирівнювання – по ширині;
−  шрифт – Times New Roman;
−  назва тез – 16 пт;
−  текст – 14 пт;
−  вихідні дані автора: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), назва вузу, курс, факультет, спеціальність, науковий ке­рівник (прізвище, ім’я, по батькові, нау­ковий ступінь, наукове звання);
−  текстові матеріали подаються у фор­маті *.doc, або *.rtf. Електронні файли інших форматів не приймаються;
−  обов’язковим є посилання на викорис­тану літературу по тексту та список лі­тератури наприкінці тез.