Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

28.09.2010 - 14:57

Шановні колеги!Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Проблемиформування і розвитку громадянського суспільства», яка відбудеться 23–25 лютого 2011р. в Академії

Співорганізаторами конференції є:

 

−      Федерація професійних спілок України;

−     Міжнародна асоціація навчальних і нау­кових установ з підготовки кадрів для соціально-трудової сфери

Тематичні напрями роботи конференції:

Секція 1. Сучасне філософське осмислення концепції громадянського суспільства

Секція 2. Політична влада і громадянське суспільство у системі споріднених суспільних відносин

Секція 3. Роль професійних спілок у форму­ванні громадянського суспільства

Секція 4.  Міжнародне і національне право у подоланні явища заборгованості з виплати заробітної плати та практика його застосування

Секція 5. Економічні засади формування гро­мадянського суспільства

Секція 6. Соціальні проблеми формування грома­дянського суспільства

Секція 7. Теоретичні та практичні аспекти правової розбудови грома­дянського суспільства: шляхи та перспективи розвитку


Організаційні питання

До 10 січня 2011 р. необхідно повідомити про Ваше рішення, надіслати заявку, оформ­лену відповідно до пропонованого зразка, тези (2-3 сторінки в електронному і друкова­ному вигляді) згідно із зазначеними вимогами та копію документів про оплату організацій­ного внеску.

 

Після одержання і розгляду матеріалів Оргкомітет інформує авторів про їх прийняття і відправляє персональне запрошення.

 

Після проведення конференції авторам пропонується опублікувати статтю збірнику наукових праць «Вісник Академії праці і со­ціальних відносин Федерації профспілок Ук­раїни» на загальних підставах.

 

Реєстрація учасників конференції відбу­деться 23 лютого 2011 р. з 900 до 1000.

 

 

Організаційний внесок, передбачений на організацію конференції, видання програми і збірника тез (у сумі 150 грн.), просимо перерахувати на бан­ківський рахунок Академії:

р/р 26006301255074 у Московському відділенні ПІБ м. Києва МФО 322175,

код 04641405.

Призначення платежу: «За тези».

 

Робочі мови конференції:

  • російська,
  • українська,
  • англійська.

Виступ — до 10 хв.

Витрати на проїзд, проживання, харчування здійснюються за рахунок учасників конференції.

Публікація матеріалів конференції

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез. 

Вимоги до оформлення тез:

Тези друкуються на папері стандартного фор­мату (А 4) через 1,5 інтервалу з дотриманням таких розмірів полів: верхнього, нижнього і ліво­го – 2 см, правого – 1 см.

Весь текст повинен бути набраний шрифтом Times New Roman 14pt в одну колонку без застосування будь-якого форматування. Не допус­кається використання вставок та гіперпосилань. Можна виділяти окремі частини тексту курсивом або напівжирним шрифтом. Формули обов’язково повинні розмічатися. Посилання на літературу роз­міщується наприкінці тексту.

Разом із друкованими тезами подається елект­ронний варіант на дискеті 3,5 дюйма. Файл тез повинен бути збережений у форматі RTF або у форматі MS Word. На дискеті обов’язковими мають бути тільки файли, які відносяться до змісту тез. На етикетці дискети необхідно вказати прізвище та ініціали автора/авторів.

Структура тез:

- у правому верхньому куті розміщують прізвище автора, його ініціали та доповнюють відомостями про нього(науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи);

- назва тез доповіді коротко відображає голов­ну ідею, думку, положення (2-5 слів).

Послідовність викладу змісту така: актуальність проблеми; стан розробки проблеми в науці і на практиці; основна ідея, положення, висновки дослід­ження; основні результати та їх практичне значення.

Автор підписується на звороті останньої сторінки.

За науковий зміст і якість поданих матеріалів відповідальність несуть учасники конференції.

Публікація наукових статей

З питань розміщення статті у збірнику наукових праць «Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок Ук­раїни» звертатися до редакційно-видавничого відділу: тел. (38044) 526–15–45 (Іоніна Олена Валеріївна).