Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики була створена у вересні 1996 р.

Першим завідувачем кафедри був доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України Лановенко Ігор Петрович.

У різні періоди функціонування кафедри завідувачами були Василевич В.В.Невмержицький Є.В.Грязін В.І.Лановенко І.І.Ховпун О.С. З вересня 2022 року кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Діордіца І.В. 

Створення кафедри кримінального права, процесу та криміналістики було обумовлено новими вимогами здійснення ґрунтовної підготовки фахівців для діяльності у органах правосуддя, прокуратури, адвокатури та органах МВС України. Отже, особливо актуальним стає оволодіння знаннями щодо структури правоохоронної системи України, судової системи та питань її реформування, такими галузями права як Кримінальне право України, Кримінальний процес України, Кримінально-виконавче право України, теоретичними знаннями та практичними навичками щодо кваліфікації злочинів, планування профілактичної діяльності щодо правопорушень, окремих видів злочинів та злочинності в цілому, у галузі сучасної криміналістики, юридичної психології та судової медицини і психіатрії, проведення окремих видів експертиз, кримінологічними знаннями тощо. Причому, більшість дисциплін, які викладаються на кафедрі входить в перелік обов’язкових для вивчення за спеціальністю «Право».

З метою отримання практичних навичок розслідування злочинів при кафедрі успішно працює навчальна лабораторія криміналістики, яка оснащена усім необхідним для отримання навичок фіксування слідів злочинів, фіксації та роботи з відбитками пальців, техніко-криміналістичного дослідження документів, створення фотороботу, проведення окремих слідчих дій тощо.

Діяльність кафедри направлена на повне виконання вимог Законів України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII, «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30 грудня 2015 р. № 1187 щодо інтеграції навчальної та наукової діяльності професорсько-викладацького складу. Працюючи за затвердженою комплексною темою наукових досліджень «Боротьба зі злочинністю та корупцією як складова соціальної політики України на шляху розвитку громадянського суспільства» та «Кримінальна відповідальність у сфері дотримання трудового законодавства» за останні 5 років викладачі кафедри опублікували: 9 монографій, 4 підручника, 24 навчальних посібників, 76 статті та 20 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях. Із 2022-2023 н.р. кафедра працює над новою науково-дослідною розробкою «Правове регулювання інноваційних відносин в Україні».

Матеріали досліджень постійно використовуються у навчальному процесі згідно затверджених кафедрою тематичних планів навчальних дисциплін.