Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Міщенко Катерина Семенівна 

  

- доцент кафедри публічного управління та публічної служби,

кандидат наук з державного управління, доцент 

 

https://orcid.org/0000-0003-0669-208X 

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=SmgLImAAAAAJ

https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4371

https://ibima.org/accepted-paper/genesis-of-the-system-of-state-communications-of-authorities-in-ukraine/    

 

Освіта:

-  1974 - 1980 рр. - Дніпропетровський медичний інститут, спеціальність «Лікарська справа», кваліфікація «лікар-терапевт» (диплом з відзнакою).

- 1999 - 2001 рр. - Українська Академія державного управління при Президентові України (Одеська філія), спеціальність «Державне управління», кваліфікація «магістр державного управління» (диплом з відзнакою)

- 2003 – 2007 рр. – аспірантура в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президенті України (кафедра соціально-гуманітарних наук), наукова спеціальність 25.00.02 «механізми державного управління»;

   2009 р. - кандидат наук з державного управління, тема кандидатської дисертації «Механізми державного управління соціальним захистом інвалідів в Україні».

  Вчене звання – доцент кафедри публічного управління та адміністрування (2020 р.)

Досвід роботи на адміністративних посадах:

- головний лікар спортивно-оздоровчого комплексу заводу «Пресмаш»  (м. Одеса, 1984 – 1994 рр.);

- заступник начальника Управління політики соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики України (2001 – 2005 рр.);

- заступник директора Департаменту у справах людей похилого віку та соціальних послуг Міністерства соціальної політики України (2006 – 2011 рр.)

- Учений секретар вченої ради ІПК ДСЗУ (2014 – 2017 рр.)

Досвід роботи в міжнародних проектах:

- проект технічної допомоги Світового банку «Розбудова системи соціальних послуг в Україні», (2004 – 2007 рр., м. Київ, Український фонд соціальних інвестицій, Мінсоцполітики);

- проект технічної допомоги Європейського Союзу ТАСІС «Посилення регіональних соціальних служб в Україні», (2007 - 2009 рр., м. Київ, Мінсоцполітики);

- проект технічної допомоги Міністерства міжнародного розвитку Великобританії «Механізми фінансування соціальних послуг» (2006 – 2008 рр.,        м. Київ, Мінсоцполітики);

- проект технічної допомоги Уряду Фінляндії «Підтримка розробки середньострокової стратегії для поліпшення системи соціальних виплат» (2009 – 2011 рр., м. Київ, Мінсоцполітики).

Досвід експертної роботи – залучалася в складі групи експертів Мінсоцполітики до міжнародної експертизи Європейської Соціальної Хартії (оновленої) в частині виконання Україною статті 14 Хартії (право громадян на отримання соціальних послуг) (2010 – 2011 рр.).

Досвід розроблення освітньо-професійних програм підготовки магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (співавтор розроблення ОПП «Публічне управління та адміністрування у сфері охорони здоров’я», ОПП «Місцеве самоврядування та управління територіальною громадою»).

Наукові публікації: усього публікацій понад 65, з них:

- стаття в наукометричній базі Scopus (у співавторстві) – одна (2019);

- стаття в наукометричній базі Web of Science Core Collection – одна (одноосібно, 2020);

- наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до інших міжнародних наукових баз – три (2016, 2019, 2020);

- наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України – одинадцять (2014 – 2022);

- індекс Хірша (h-індекс) в Гугл-Академії – 4.

- співавторство у п’яти колективних монографіях.

 Участь в атестації наукових кадрів у якості офіційного опонента (двічі) на захисті дисертаційних досліджень здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління (2017,  2019 рр.).

 Була членом редакційної колегії періодичних наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України – наукового журналу «Економіка і держава» (серія «Державне управління») та «Інвестиції: практика та досвід» .

  Навчально-методичні розробки:

1. Міщенко К.С. Програма стажування студентів магістратури спеціальності 8.15010008 «Публічне адміністрування» (з методичними рекомендаціями)» [Текст] / К.С. Міщенко. – К. : ІПК ДСЗУ, 2016. –  30 с.

2. Міщенко К.С. Робоча програма стажування з методичними рекомендаціями щодо його проходження і захисту результатів стажування для магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» [Текст] / К.С. Міщенко. – К. : ІПК ДСЗУ, 2019. – 32 с.

3. Міщенко К.С. Освітньо-професійна програма підготовки магістрів галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація «Публічне управління та адміністрування у сфері охорони здоров’я»);

4. Міщенко К.С. Освітньо-професійна програма підготовки магістрів галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація «Місцеве самоврядування та управління територіальною громадою»).

5. Міщенко К.С. Інформування громадськості та співпраця зі ЗМІ: Методичний посібник для фахівців системи соціального захисту населення / К.Міщенко, Т.Семигіна, Г.Мальона та ін. – К.: 2007. – 48 с. (Посилення регіон. соц. служб. Проект ТАСІС).

6. Семигіна Т.В., Міщенко К.С., Кіча Т.Г., Косянчук С.А., Курбан О.В., Ремезовська С.С., Філь С.С. Соціальні послуги в Україні: сьогодення та перспективи. Методичний посібник для фахівців системи соціального захисту населення – К.: ВК «Зірка», 2007. – 52 с.

7.Міщенко К.С. Методичні рекомендації щодо впровадження в практичну діяльність суб’єктів, що надають соціальні послуги, Стандартів надання соціальних послуг групам ризику (у співавторстві). / Коаліція ВІЛ-сервісн. організацій. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2011. - 126 с.

8.Міщенко К.С. Методичні рекомендації щодо впровадження в практичну діяльність суб’єктів, що надають соціальні послуги, Стандартів надання соціальних послуг групам ризику // К.Міщенко, О.Цвілій та ін. / Проект Глобального Фонду «Створення сприятливих умов для впровадження гранту Глобального Фонду», 2011. – 75 с.

9.Міщенко К.С. Комунікації в публічному управлінні та адмініструванні // Бібліографія публічного управління та адміністрування: навчально-методичний посібник / За наук. редакції д. держ. упр. Р. В. Войтович та П.В. Ворони – Київ, 2018. – 474 с. (авторські с. 360 – 396).

 Колективні монографії (співавторство):

  1. Теоретико-методологічні засади інформаційно-комунікативної діяльності в публічному управлінні та адмініструванні. Публічне управління в умовах інституційних змін : колективна монографія / за наук. редакції д. держ. упр. Р.В. Войтович та П.В. Ворони. Київ. 2018. 480 с. (С. 388 - 409).
  2. Public administration in conditions of institutional changes: collective monograph / According to the scientific edition of Doctor of Public Administration Sciences R.V. Voitovych and P.V. Vorona. – Kyiv, – 512 с.n (engl.).
  3. Публічне управління у сфері зайнятості в Україні у контексті євроінтеграції: проблеми, ефективність, інноваційність, результативність: колективна монографія / за наук. ред. д. держ.упр. Р.В. Войтович та К.В. Дубич. Київ, 2020. 480 с.
  4. Українські реалії ринку праці в умовах глобалізації: колективна монографія / за наук. pедакції докторів держ.упр. Р.В. Войтович, П.В. Ворони, М.І. Лахижі. Київ, 2021. 238 с.
  5. Розвиток ринку праці в умовах глобалізації колективна монографія / За наук. редакції д. держ. упр. Р. В. Войтович, П.В. Ворони, М.І. Лахижі. Київ, 2021. – 504 с.

 Підготовлено для слухачів Центру підвищення кваліфікації служби зайнятості (ЦПК):

- дистанційний курс «Публічні комунікації в системі державної служби зайнятості: сучасний стан і перспективи розвитку»;

- дистанційний курс «Управління змінами в Службі зайнятості»

- тематична слайд-презентація «Генеза трудового посередництва в Україні».

  Особисті досягнення:

- стажування за кордоном: Університет північного Лондона, Великобританія (2000);

- вища школа міжнародного бізнесу, м. Прешов, Словаччина (2019);

- досвід роботи у сфері державного менеджменту (займала керівні посади середнього рівня управління в апараті Мінсоцполітики, 2001-2011 рр.);

- досвід роботи в органах місцевого самоврядування (головний спеціаліст відділу у справах інвалідів виконавчого комітету Одеської міської ради, 1998-2000 рр.);

- досвід викладацької роботи в системі підвищення кваліфікації (Центр підвищення кваліфікації Мінсоцполітики (2001 – 2011 рр.), Центр підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців державної служби зайнятості (ЦПК ІПК ДСЗУ, 2011 – 2021 рр.)

  Додаткове навчання, підвищення кваліфікації:

✔             Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорії (2012 р., ІПК ДСЗУ, м. Київ)

✔             Програма з підвищення кваліфікації керівних кадрів (2015 р., Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ, м. Київ) 

✔             Короткотерміновий курс «Лідерство у місцевому самоврядуванні» (Програма Ради Європи «Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні») (2016 р., НАДУ при Президентові України, м. Київ);

  Нагороди :

Почесна грамота Кабінету Міністрів України; подяка Кабінету Міністрів України; медаль «За сумлінну працю» Міністерства соціальної політики України; Почесні грамоти: Міністерства соціальної політики України, Міністерства молоді та спорту України, Державного центру зайнятості України, Українського центру інвалідного спорту «Інваспорт».