Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Електронний репозитарій зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

 

 

 1. Шпекторенко. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. – 120 с. Рік: 2018 [Електронний ресурс] URL: https://grani print.dp. ua/index. php/home/ issue/view/ 13/november
 2. ПУБЛІЧНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ. Малиновський В. Я. Публічна служба в Україні: підручник. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. 312 с. Рік: 2018 [Електронний ресурс] URL:   https:// core.ac.uk/ download/ pdf/199400191.pdf
 3. Публічна служба : посіб. для підгот. до іспиту / Ю. П. Битяк, Н. П. Матюхіна, С. А. Федчишин ; за заг. ред. Н. П. Матюхіної. – Харків : Право, 2018. – 260 с. Рік: 2018 [Електронний ресурс] URL:https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/486/3_Publichna_sluzba_NPd_ispitu_vnutri.pdf
 4. Публічна служба : навч. посіб. / С. М. Серьогін, Н. А. Липовська, Є. І. Бородін [та ін.] ; за заг. ред С. М. Серьогіна. – 2-ɝɟ ɜиɞ. - Дніпро : ГРАНІ, 2019 – 384 с. Рік: 2019 [Електронний ресурс] URL: https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/162886/2019_9_Publichna_sluzhba_2_2019.pdf?sequence=1
 5. Публічне управління та адміністрування : навчальний посібник / А.О. Дєгтяр, О.А. Дєгтяр, Х.І. Калашнікова, М.К. Гнатенко. ‒ Харків : НАУ «ХАІ», 2021. ‒ 128 с.Рік: 2021[Електронний ресурс] URL:    http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/10953/1/%D0%9F%D1%83%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2006.09.2021%20128%20%D1%81.pdf
 6. Публічне управління та адміністрування: вступ до спеціальності : навч. посіб. / О. О. Долженков. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. – 190 с. [Електронний ресурс] URL:    http://dspace.pdpu. edu.ua/bitstream/ 123456789/13268/1/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87.%D0%BF%D0%BE%D1%81..pdf
 7. Публічне управління та адміністрування: теоретичні та практичні аспекти: Навч. посібник / С. В. Панченко, О. Г. Дейнека, О. В. Дикань та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – 380 с., рис. 11, табл. 24. ISBN 978-617-654-109-7  [Електронний ресурс] URL:   http://lib.kart.edu.ua/bitstream/ 12345678 9/2 215/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0% BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1 %D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
 8. Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 26 жов. 2018 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 520 с [Електронний ресурс] URL:    http://www.oridu.odessa.ua/news/ 2018/10/24/ sbirnuk.pdf
 9. Публічне адміністрування в процесі прийняття рішень: навчально-методичні рекомендації (для студентів-магістрантів спеціальності «281 Публічне управління та адміністрування») / Навчально-методична серія «КАФЕДРА» / № 62; [Ужгород. нац. ун-т; Ф-т сусп. наук; Каф. політології і держ. управління]. Ужгород, УжНУ. 2022. 36 с. [Електронний ресурс] URL:    https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/43261/1/62%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%90%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%A0%D0%90-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2% D0%B5 %D0%BD%D1%8F%D0%BA-2022.pdf
 10. Публічне управління та адміністрування в територіальних громадах: навчально-методичні рекомендації (для студентів-магістрантів спеціальності «281 Публічне управління та адміністрування») / Навчально-методична серія «КАФЕДРА» / №58; [Ужгород. нац. ун-т; Ф-т сусп. наук; Каф. політології і держ. управління]. Ужгород, УжНУ. 2022. 74 с. [Електронний ресурс] URL:    https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/48498
 11. Неділько А.І., ст. викладач секції державого управлння і права, Задорожний В.П., д.держ.упр., професор секції державого управлння і права, Бойко В.В. ст. викладач секції державого управлння і права. Н42 Публічна політика: навчальний посібник. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 225с. [Електронний ресурс] URL:   https://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/ PoltNTU /8518/ 1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%D 1%81%D1%96%D0%B1%20%D0%9F%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.pdf
 12. Музиченко Г. В., Коляда Т. А. Навчальний посібник з дисципліни «Публічні фінанси» [для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціально-поведінкові науки» спеціальності 052 «Політологія» та 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форми навчання]. Одеса : Вид-во «Університет Ушинського». 2022. 100 с. (5,5 а.а.) [Електронний ресурс] URL:   http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/15850/1/Publischni%20Financy.pdf
 13. Рішення Вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика від 19.10.2022 р. № 7 [Електронний ресурс] URL:   https://www.nuozu.edu.ua/zagruzka3/13_02_23-6.pdf
 14. Основи публічного управління та антикорупційна діяльність [навчальний посібник] /  Є.Г. Карташов, А. П. Миколаєць, А. В. Антонов, І. О. Драган, Н. В. Дацій та ін., за заг. ред. Є. Г. Карташова, А. П. Миколайця– Київ : Освіта Україна, 2020.- 303с. [Електронний ресурс] URL:    https://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/material/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB.pdf
 15. Публічне управління = Public Administration : навч. посібник / А.В. Стасишин, Г.В. Капленко, Г.О. Комарницька та ін. ; [за заг. ред. А.В. Стасишина]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с. ISBN 978-617-10-0528-0. [Електронний ресурс] URL:   https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/komarnyts-ka-9-07-2019.pdf
 16. Публічне управління та адміністрування : навч. посібник / Скидан О. В., Якобчук В. П., Дацій Н. В., Ходаківський Є. І. [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 с [Електронний ресурс] URL:   http://ir.polissiauniver.edu.ua/bitstream/123456789/8495/1/Publichne_ upravlinnia_2017.pdf
 17. Публічне управління та адміністрування : навчальний посібник / [А. О. Азарова, Л. М. Ткачук, Л. О. Нікіфорова та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 181 с. [Електронний ресурс] URL:    https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/28069/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%20%D0%9F%D0%A3%D0%90%20%28%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BA%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 18.  Публічне адміністрування: електронний навчальний посібник / В.М. Нагаєв. – Х.: ХНАУ, 2018. – 278 с. [Електронний ресурс] URL:    https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/4925/1/NP_Public%20administration_2019.PDF
 19. Теорія та практика публічного управління та адміністрування [Текст] : навчальний посібник / Ю. Є. Вороніна. – Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», 2020. – 204 с. [Електронний ресурс] URL:    http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/9019/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81i%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%284%29%20%281%29.pdf
 20. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Основи публічного управління та адміністрування» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Т. В. Бєльська. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 41 с. [Електронний ресурс] URL:    https://eprints.kname.edu.ua/52442/1/2018%20320%D0%9C%20%D0%9F%D0%A0_%D0%A1%D0%A0_%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%9F%D0%A3%D1%96%D0%90.pdf
 21. Публічне управління та адміністрування : навчальний посібник / [А. О. Азарова, Л. М. Ткачук, Л. О. Нікіфорова та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 181 с. [Електронний ресурс] URL:https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/28069/%d0%9d%d0%b0%d0%b2%d1%87.%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b7%20%d0%9f%d0%a3%d0%90%20%28%d0%90%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%2c%20%d0%a2%d0%ba%d0%b0%d1%87%d1%83%d0%ba%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 22. Публічна політика[Електронний ресурс] : навчально-методичП50 ний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / упоряд. Е. Мамонтова ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». — Одеса : Юридична література, 2023. — 148 с. — (Серія: Навчально-методичні посібники) [Електронний ресурс] URL:http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/25692/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7 %2 0%0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?sequence=3&isAllowed=y
 23. Публічне управління та адміністрування : навчальний посібник / А.О. Дєгтяр, О.А. Дєгтяр, Х.І. Калашнікова, М.К. Гнатенко. ‒ Харків : НАУ «ХАІ», 2021. ‒ 128 с. [Електронний ресурс] URL:http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/10953/1/%D0%9F%D1%83%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2006.09.2021%20128%20%D1%81.pdf
 24. Публічне адміністрування: електронний навчальний посібник / В.М. Нагаєв. – Х.: ХНАУ, 2018. – 278 с. [Електронний ресурс] URL:https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/4925/1/NP_Public%20administration_2019.PDF
 25. Малиновський В. Я. Публічна служба в Україні: підручник. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. 312 с. [Електронний ресурс] URL: https://core.ac.uk/download/pdf/199400191.pdf
 26. Методологія наукових досліджень : підручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань. – Харків : Право, 2019. – 368 с. [Електронний ресурс] URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/SENMK/OMND.pdf\
 27. Самсонов В.В., Сільвестров А.М., Тачиніна О.М. Методологія наукових досліджень та приклади її використання: Навч. посібник. К.:НУХТ, 2022. – 385 с. [Електронний ресурс] URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/47687/1/MND.pdf
 28. Публічне управління та адміністрування : навчальний посібник / [А. О. Азарова, Л. М. Ткачук, Л. О. Нікіфорова та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 181 с. [Електронний ресурс] URL:  https://ir.lib.vntu.du.ua/bitstream/handle/123456789/28069/%d0%9d%d0%b0%d0%b2%d1%87.%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%b7%20%d0%9f%d0%a3%d0%90%20%28%d0%90%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%2c%20%d0%a2%d0%ba%d0%b0%d1%87%d1%83%d0%ba%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 29. Вороніна Ю. Є. Теорія та практика публічного управління та адміністрування [Текст] : навчальний посібник / Ю. Є. Вороніна. – Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», 2020. – 204 с. [Електронний ресурс] URL:   http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/9019/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81i%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%284%29%20%281%29.pdf
 30. Стовбан М. П., Толстанов О. К., Волянський П. Б. Медико-соціальне обґрунтування системи взаємодії закладів охорони здоров’я в межах одного госпітального округу. / Стовбан М. П. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня „Рутаˮ», 2021. – 416 с. [Електронний ресурс] URL:  https://drive.google.com/drive/folders/1Q_ndQy7lI5CI7CzdDjBVIkX1PDOf1N-m
 31. Коломоєць А. В., Толстанов О. К., Михальчук В. М., Гбур З. В., Кошова С. П. К 61 Системи логістики та логістичних підходів в управлінні закладами охорони здоров’я. / Коломоєць А. В. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня „Рутаˮ», 2021. – 348 с [Електронний ресурс] URL:   https://idundcz.dsns.gov.ua/upload/6/1/9/4/3/9/Zy2uRYONaROfRuAnK6DhBgd77M0uq2wfpzNNnupQ.pdf
 32. Maglona, Z. V. Hbur, S. P. Koshova, S. A. Yeremenko Formation of electronic government in Ukraine problems and prospects of development. Monograph. – Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2021. – 60 p. [Електронний ресурс] URL:   https://idundcz.dsns.gov.ua/upload/5/3/9/3/7/6/2021-biblioteka-monograph.pdf
 33. Публічне адміністрування: навч. посіб. /А.С. Даниленко та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора, академіка НААН України Даниленка А.С., д-ра екон. наук, професора Юхименка П.І., д-ра екон. наук, доцента Сокольської Т.В. К.: Центр учбової літератури, 2019. 288 с. [Електронний ресурс] URL:   https://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/2285/1/publichne_administruvannya.pdf
 34. Підготовка до єдиного державного кваліфікаційного іспиту здобувачів магістратури 281 «Публічне управління та адміністрування» [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. проф. С.Д. Гусарєва. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. – 393 с. [Електронний ресурс] URL:   https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/EDKI/EDKI_PUA.pdf
 35. Шевченко С. О., Липовська Н. А., Сидоренко Н. С. Ш 37 Підготовка до єдиного державного кваліфікаційного іспиту здобувачів магістратури спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» : навч. посібник ; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр-я, проф. С. О. Шевченка. Дніпро : ДДУВС, 2022. 296 с. [Електронний ресурс] URL:   https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/11016/1/%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82_%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%84%d0%94%d0%9a%d0%86.pdf
 36. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / За заг. ред. Сергія Чернова, Валентини Воронкової, Віктора Банаха, Олександра Сосніна, Пранаса Жукаускаса, Йоліти Ввайнхардт, Регіни Андрюкайтене; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – 606 с. [Електронний ресурс] URL: https://umo.edu.ua/images/content/depozitar/monografii/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_2017.pdf
 37.  Публічне управління та адміністрування у цифровому суспільстві: монографія / Г. В. Ортіна та інш. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2020. 194 с. [Електронний ресурс] URL: http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/13157/1/monograf-publ-upravl-6.07.20-1.pdf
 38.  Детермінанти розвитку публічного управління та адміністрування в Україні: колективна монографія / за заг. Ред. Н.С. Орлової. – Київ: ВД «Освіта України», 2020 – 262 с. . [Електронний ресурс] URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/10954/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%A3%D0%90_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%A1..pdf
 39. Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування : Колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Кирич Н. Б. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2020. – 268 с. [Електронний ресурс] URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/32378/2/monograph_PU_2020_TNTU.pdf
 40. Поступна О. В. Публічне управління регіональними освітніми системами в Україні : монографія / О. В. Поступна. – Харків : ТОВ «Оберіг», 2021. – 400 с.
 41. Трансформація трудових відносин та профспілкового руху у посткомуністичних країнах/ за наук. редакції докт. н. держ. упр., проф. М. І. Лахижі; к. н. держ. упр., доц. Я. В. Качан та; к. н. держ.упр., доц. В. Б. Сухомлина. Київ, 2023. 310 с. ISBN 978-966-654-699-2