Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Любарець Владислава Вікторівна

 

 

 Посада та науковий ступіньпрофесор кафедри інтелектуальних систем та цифрових технологій ,

 доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти,

 професор

 

  телефон:   v.v.lubarets@ukr.net

  ORCID iD icon Google Scholar

  ORCID iD icon orcid.org/0000-0001-8238-1289

   SCOPUS       

   WoS         

 

 Освіта: 

1990 р. – Ржищівське педагогічний коледж імені А. С. Макаренка, кваліфікація: вчитель початкових класів, вихователь.

1998 р. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, кваліфікація: вчитель трудового і професійного навчання.

2005 р. – Київський університет туризму, економіки і права, кваліфікація: викладач-туризмолог.

2017 р. – Міжрегіональна академія управлення персоналом, кваліфікація: практичний психолог.

 

Досвід роботи: 33 роки, в освіті 26 років

Професійний досвід:

з 1990 р. – вчитель початкових класів в середній школі № 1 ім. А.С. Макаренка, м. Ірпінь

1998-2002 р.р. заступник директора ТОВ «Ентрепост».

З 2002-2005 р. – інспектор факультету довузівської підготовки та підвищення кваліфікації Київського університету туризму, економіки і права (КУТЕП)

З 2005 по 2016 р.р. заступник директора Економіко-юридичного коледжу КУТЕП

З 2013 по 2016 р.р. доцент кафедри готельно-ресторанної справи КУТЕП по сумісництву

З 2016 р. доцент кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

З 2020 р. професор кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

З 2024 р. професор кафедри інтелектуальних систем та цифрових технологій Академії праці, соціальних відносин і туризму

 

Наукова діяльність: Основні результати дослідження відображено у 170 наукових працях: 5 монографії (4 у співавторстві), 72 статей (45 у наукових фахових виданнях, 15 у зарубіжних, 11 на платформі Scopus та Web of Scіence); 56 тез у збірниках матеріалів наукових конференцій, 32 навчально-методичних посібників, 1 літературний твір, 1 журнал, 5 авторських прав

Викладання наступних дисциплін: «Педагогіка», «Психологія та педагогіка вищої школи», «Психологія професійної діяльності»

Коло наукових інтересів:     Цифровізація та соціальні інновації в освіті, професійна підготовка, психологія лідерства, гостинність, інклюзивне середовище

Членство у редакційній колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України:

1)              Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища Освіта України», Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

2)              Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика» Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки  НАПН України

 

 Інформація про видані підручники, навчальні посібники та монографії:        

1. Любарець В. В. Професійна підготовка майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності для індустрії гостинності: теоретичні обґрунтування: монографія. Суми: П.Ф «Видавництво “Університетська книга”», 2018. 382 с.

2. Liubarets Vladyslava. Cognitive technologies in educational environment of establishments of higher education: collective monograph // Cognitive technologies in education and social practice possibilities of application / by edition N.V. Kochubey, V.O. Nesterova. Germany. 2018. P. 111–132.

3. Любарець В. В. Освітні кластери як шлях підвищення конкурентоздатності закладів вищої освіти. // Освіта майбутнього: концепції, методи, підходи : монографія; за ред. В. В. Любарець, Н. В. Бахмат.  К.: Міленіум, 2020. 310 с.

4. Любарець В. В., Літовка-Деменіна С.Г., Родінова Н.Л. Професійна підготовка майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності в умовах інформаційно-освітнього середовища академічного простору. Стратегія післядипломної освіти для сталого розвитку : монографія; за ред. Н.М. Рідей, Л.М. Панченко. К. : Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2020. 190-232 c.

5. Журнал спостережень та планування роботи асистента вчителя закладів освіти з інклюзивною формою навчання навчальний посібник / за ред. В.В. Любарець, Ж.Л. Верьовкіна. Київ : Міленіум, 2022. 90 с.

 

Наукові статті (за останні 5 років) :       

 

1. Bakhmat N. V., Dudka T. Y., Liubarets V. V. Multimedia education technologies usage as the condition for quality training of the managers of socio-cultural activity. Information technologies and learning tools. 2018. Vol. 64, no. 2. P. 98–109. URL:

 

2. N Bakhmat, N Ridei, N Tytova, V Liubarets, O Katsero. Methodology of safety and quality of life on the basis of noospheric education system formation. Strategies for Policy in Science and Education, No. 29 . 2021 P. 82-92.

 

3. Bakhmat Nataliia, Ridei Nataliia, Liubarets Vladyslava, Ivashchenko Victoria, Petrovska Olga, Averina Kateryna Information Technology in Incentive Management in Student Learning International Journal of Computer Science and Network Security (21(2)). 2021. Р. 142–147.

 

4. Liubarets Vladyslava, Levadna Каteryna, Tsypko Victoriia, Rodinova Nataliia. Hospitality etnics – the main image criterion of the tourism industry managers. Turismo: Estudos & Práticas (UERN), Mossoró/RN, v. 10 (2), 2021. 

 

5. Н. Рідей, T. Гоголь, В. Любарець, Ю. Земліна, Н. Родінова TERRITORIAL INNOVATION CLUSTERS: WORLD LANDMARKS / UKRAINIAN REALITIES. FINANCIAL AND CREDIT ACTIVITIES: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 2021 No 5 (40) 2021. Р. 418–428.

 

6. Vladyslava Liubarets, Nataliia Bakhmat, Olena Matviienko, Oksana Tsykhmeistruk, Inna Feltsan Formation оf Professional Competence оf Assistant Teacher оf Inclusive Education иn Secondary Education Institutions Strategies for Policy in Science and Education,. 2021

 

7. Liubarets, V., Miroshnichenko, T., Cherusheva, G., Pyzh, N., & Protas, O. Control monitoring of the educational process of students with special learning needs. Journal of Higher Education Theory and Practice. 2022. No 22 (5) 2021. Р. 60–73.

 

8. Любарець В. В. Професійна підготовка майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності в зарубіжних країнах // Науковий вісник УМО: електронне видання. Вип. 1(21). 2018.

 

9. Любарець В. В. Практична реалізація створення електронних підручників у інформаційно-освітньому середовищі ВНЗ // Педагогічні науки: зб. наук. праць / Херсонський державний університет. Херсон: Вид. дім «Гельветика». 2018. № 81, т. 1. С. 148–153.

 

10. Любарець В. В. Особливості професійної підготовки менеджерів соціокультурної діяльності для індустрії гостинності // Вища освіта України: теоретичний та наук.-метод. часопис. Київ: Педагогічна преса, 2018. № 4. С. 56–61.

 

11. Любарець В. В. Гостинність як продукт розвитку соціокультурного середовища // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2018. № 61. С. 117–122.

 

12. Любарець В. В. Дидактичний потенціал віртуального навчального простору освітнього середовища та можливості його практичного втілення в менеджерській освіті // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. / ред. кол.: Товканець Г. В. (гол. ред.) та ін. Мукачево: Вид-во МДУ, 2019. Вип. 1 (9). С. 40–43.

 

13. Любарець В. В. Особливості проектування електронних підручників для професійної підготовки менеджерів соціокультурної діяльності в індустрії гостинності // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки / [гол. ред. О. В. Діденко]. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2019. Вип. 1(16). С. 234–249.

 

14. Карташова Л.А. Любарець В. В. Підготовка менеджерів соціокультурної діяльності до соціалізації осіб з особливими потребами в індустрії дозвілля. Вища освіта України. 2019. №2. С. 57–62.

 

15. Любарець В. В., Верьовкіна Ж.Л. Профілізація художньо-естетичного циклу в закладах середньої освіти. Вища освіта України. 2019. № 4. С. 68-75.

 

16. Любарець В.В., Родінова Н. Л., Левадна К.Ю. Професійна підготовка майбутніх менеджерів індустріı̈ гостінності в умовах дуальноı̈ форми навчання. Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам'янець- Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Бахмат Н.В.]. Вип. 29 (2-2020). Київ: Міленіум, 2020. 432 c.

 

17. Любарець В. В., Скибун Н. Д. Мовленнєва адаптація іноземних здобувачів освіти через онлайн підготовчі факультети та онлайн краєзнавчі студії. проф. Вища освіта України К. : Педагогічна преса, №4 2021. С. 77-84

 

18. Любарець В. В., Любима А. Є. Становлення конкурентоспроможності майбутніх фахових молодших бакалаврів з інженерії програмного забезпечення. Вища освіта України. Теоретичний та науково0методичний часопис. ДІВПВ «Педагогічна преса», 2022. № 1-2(84-85). С. 38-43.

 

19. Любарець В. В., Яковенко І.В. Перспективи управління розвитком освіти дорослих в умовах воєнного та післявоєнного стану України. Вища освіта України. Теоретичний та науково0методичний часопис. ДІВПВ «Педагогічна преса», 2022. № 3(86)

 

20. Liubarets V. V. Multimedia technologies use in future specialists in service sphere training // INTERNATIONAL ACADEMY JOURNAL WEB of SCHOLAR. 2018. No. 8(26), vol. 2, August. P. 3–9. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos

 

21. Liubarets Vladyslava. Content of professional training of future managers of socio-cultural activity for the industry of hospitality // INTERNATIONAL ACADEMY JOURNAL WEB of SCHOLAR. 2018. No. 12(30), December.  P. 43–48.

 

22. Liubarets V. V. Psychological features of personality of modern manager of socio-cultural activity // ELMİ İŞ (humanitar elmlər üzrə aylıq beynəlxalq elmi jurnal).  2019. No. 2 (3). P. 1–4.

 

23. Liubarets V. V. Digitalization of education in Ukraine // East European Scientific Journal (Warsaw, Poland). 2019. No. 3(43). P. 4–7.

 

24. Liubarets Vladyslava. Socio-cultural activity managers practical training FEATURES // Science Review. 2019. No. 3(20). P. 20–24,

 

25. Lubarets V., Litovka-Demenina S., Nehodenko V. Sociocultural Activity Managers’ Professional Training in the Conditions of Information and Educational Environment / Edukacja – Technika – Informatyka. Kwartalnik Naukowy Nr 4 (30) / 2019 / Щоквартальний журнал № 4/30/2019

 

26. Petrichenko L. O., Bakhmat N. V., Tsypko V. V., Liubarets V. V., Prokopenko A. O. Mobile-oriented Learning: Developing and Using Infoword Application «Informatics Dictionary» // International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 2020. Vol. 24, Issue 5 P. 4813-4826

 

27. Nataliia Bakhmat, Nataliia Ridei, Vladyslava Liubarets, Victoria Ivashchenko, Olga Petrovska, Kateryna Averina Evaluation of the Peculiarities of the Implementation of the Impulse Stimulus of Students in the Process of Educational Activity Systematic Reviews in Pharmacy Vol 11, Issue 11, Nov-Dec 2020 , Р.1037-1041

 

28. Liubarets V., Pavlenko D., Litvinova T. V.  Education Process Digitalization in Sociocultural Activity Managers’ Training. Journal of education, technology and computer science. Rzeszów, 2020. No 1(31). Р. 30-35.

 

29. Bakhmat, N., Liubarets, V., Bilynska, M., Ridei, N., Anhelina, S. Digital transformation of preparation of the future: Specialists in the economic industry in conditions of dual professional education. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 2020. 7(3), 242–251.

 

30. Liubarets V., Vasylieva H. Educational workers methodological  competence formation in the conditions of inclusive learniig. Frankfurt. TK Meganom LLC. Paradigm of knowledge. 1(45). 2021.

 

31. N Bakhmat, V Liubarets, I. Rozman, O. Rarytskyi, N. Kochubey. Innovative Learning Environment for Training Competitive Education Specialists of Ukraine Innovative Environment of Higher Education in Ukraine. Psychology and education. 2021. Volume: 58(3): P. 65-73.

 

32. Liubarets V., Lyubyma А. Heuristic Teaching Methods Of Professional Junior Bachelors In Software Engineering. International Science Journal of Education & Linguistics. 2022. 1(2): P.1-6