Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Компоненти освітньо-професійної програми «Психологія»

 Освітня програма «Клінічна психологія»

2022          2023

Навчальні плани 

2022                       2023

Денна   Заочна         Денна   Заочна

Другий (магістерський рівень)

Обов'язкові дисципліни:

Робочі програми

Силабуси           

Анотації              

 

Вибіркові дисципліни:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виконання кваліфікаційної роботи здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія»

ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ освітньої програми «Клінічна психологія»