Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Компоненти освітньо-професійної програми «Психологія»

 Освітня програма «Клінічна психологія»

2022          2023

Навчальні плани 

2022                       2023

Денна   Заочна         Денна   Заочна

Другий (магістерський рівень)

 1.     Навчальні дисципліни, які  формують загальні компетентності.


Обов'язкові дисципліни:

Іноземна мова професійного спрямування, Методологія наукових досліджень, Педагогіка та методика викладання фахових навчальних дисциплін. 

Робочі програми

Силабуси           

Анотації              

   

Вибіркові дисципліни:

Громадські організації в Україні, Європейські студії, Політикум України, Професійна та корпоративна етика.

 

  2.     Навчальні дисципліни, які  формують спеціальні (фахові) компетентності


Обов'язкові дисципліни:

Клінічна психологія, Клінічна психодіагностика, Психологія ортобіозу людини, Дитяча патопсихологія та корекція, Клінічна геронтологія, Патопсихологія, Психологічні технології індивідуального та групового консультування, Кризове психологічне консультування та перша психологічна допомога, Соціальна психіатрія та наркологія, Психосоматика, Напрями сучасної психотерапії

Робочі програми

Силабуси           

Анотації              

 

 

Вибіркові дисципліни:

Психологія девіантної поведінки

Екстремальна психологія

Психологічне консультування клієнтів різних категорій

Психологія травмуючих ситуацій

Індивідуальна психотерапія

Групова психотерапія

Основи психотерапії дітей, підлітків та їх сімей

Реабілітаційна психологія перміщених осіб

Методи і техніки сучасної психотерапії: практикум

Психологія неврозів

Психологія стресу

Психологічна допомога військовослужбовцям та ветеранам

Психологічний коучинг працівників медичних установ

Психологічна підтримка осіб, що працюють з постраждалими 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виконання кваліфікаційної роботи студентами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія»

ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ освітньої програми «Клінічна психологія»