Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Компоненти освітньо-професійної програми «Психологія»

 Освітня програма «Психологія бізнесу та управління»

2022          2023

Навчальні плани 

2022                      2023

Денна  Заочна          Денна   Заочна

Другий (магістерський рівень)

 

Обов'язкові дисципліни:

Робочі програми

Силабуси           

Анотації              


Вибіркові дисципліни

Робочі програми

Силабуси           

Анотації              

   

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виконання кваліфікаційної роботи здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія»

ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ освітньої програми «Психологія бізнесу та управліня»