Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Компоненти освітньо-професійної програми «Психологія»

 Освітня програма «Психологія бізнесу та управління»

2022          2023

Навчальні плани 

2022                      2023

Денна  Заочна          Денна   Заочна

Другий (магістерський рівень)

 1.     Навчальні дисципліни, які  формують загальні компетентності.

Обов'язкові дисципліни:

Іноземна мова професійного спрямування, Методологія наукових досліджень, Педагогіка та методика викладання фахових навчальних дисциплін

Робочі програми

Силабуси           

Анотації              


Вибіркові дисципліни:

Громадські організації в Україні, Європейські студії, Політикум України, Професійна та корпоративна етика.

 

 2.     Навчальні дисципліни, які  формують спеціальні (фахові) компетентності

 

Обов'язкові дисципліни:

Психологія бізнесу, Психологія управління, Управлінський консалтинг, Психологія персоналу, Психологія розвитку кар’єри та іміджу, Психологічні технології індивідуального та групового консультування в державних та комерційних організаціях, Кризове бізнес-консультування, Психологічні практики бізнес-тренінгу, Техніки соціально-психологічного тренінгу, Психологія стресових станів та емоційного вигорання особистості, Психологія Паблік Рілейшенз та маркетингую

Робочі програми

Силабуси           

Анотації              


Вибіркові дисципліни

Теоретико-методологічні аспекти медіації

Сучасні техніки медіації

Моделі та техніки регулювання конфліктних ситуацій

Технології, стратегії та практики ефективних переговорів

Психологічний практикум конфлікт-коучингу

Тренінгові технології в управлінні та вирішенні конфліктів

Психологічний коучинг підприємницької діяльності

Професійний підбір та адаптація персоналу

Інтерактивні технології навчання персоналу організації

Психологія травмуючих ситуацій

Психологія бізнес комунікації

Методологія індивідуального та командного коучингу

Психологія тімбілдінгу (командоутворення)

Психологія реклами та PR-технологій

Комунікативна риторика

Психологія інфомедійної безпеки

Основи таймменеджменту

Психологія емоційного інтелекту 

Робочі програми

Силабуси           

Анотації              

   

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виконання кваліфікаційної роботи студентами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія»

ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ освітньої програми «Психологія бізнесу та управліня»