Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

04.04.2007 - 11:05

 

 Вшановуємо ювілярів

 Соціальне управління і профспілковий рух

Гавриленко І.М.

Соціальні передумови формування американської та японської моделей управління

Ліпіч Л.М.

Есе – нетрадиційний метод викладання соціології (теоретичне узагальнення педагогічного досвіду)

Барматова С.П.

Дизайн інформаційно-комінікаційного простору політики: обґрунтування дослідних завдань

Зубченко О.С.

Партійно-політична ідентифікація в електоральній поведінці українських виборців23

Кравцов С.О.

Людський капітал за умов реформування ринку праці

Согорін А.А.

ЗМК та трудова адаптація людини: аналіз впливу

Сорокіна О.А., Петко В.О.

Переривання незапланованої вагітності: спроба соціально-психологічної оцінки

Туленков М.В.

Технологізація управління кадровим потенціалом сучасної організації

 

Право України: теорія і практика

Бабій І.В.

Незалежність судової влади в особі судді – запорука демократичної держави

Сьомич М.І.

Правове регулювання трудових відносин у країнах Західної Європи та США в контексті його удосконалення 
в Україні

 

Економіка. Проблеми економічного дослідження

Головко І.В.

Основне рівняння системи національних рахунків в обліку і звітності підприємства

Гуляєва Л.П.

Взаємовідносини банків та підприємств у контексті теорії монетарного циклу

Круп’як Т.П.

Формування ринку інтелектуальної власності за умов глобалізації

Новак О.В.

Стратегічне управління розвитком підприємства

Носова Є.А.

Визначення розміру вибірки у маркетингових дослідженнях

Охріменко О.О.

Розвиток практики страхування майнових ризиків туристів в Україні

Очерет А.Ю.

Криза менеджменту в Україні як наслідок недоліків вітчизняної корпоративної культури

Сидорчук А.А.

Оптимізація формування бюджету Пенсійного фонду України

Смагін В.Л.

Роль і місце фінансового ринку в економічній системі: теоретичні аспекти

Сташкевич Ю.А.

Інвестиційні стратегії зарубіжних страховиків та можливість їх використання вітчизняними суб’єктами страхового підприємства

Туголуков С.І., Городецька М.О.

Особливості активних операцій НПФ України

Харкянен Л.В.

Проблеми малого бізнесу та зайнятість населення

Шолудченко С.В.

Інноваційні технології управління підприємством

 


Політика, історія, культура

Адамович Н.М.

Боротьба політичних сил за прийняття Конституції України 1996 р.

Баженова Г.Ю.

IV Міжнародний Конгрес історичних наук 1913 р. та участь у ньому вітчизняних вчених54

Бондарчук Я.О.

Документи профспілок як джерело вивчення соціального діалогу в незалежній Україні

Горбань А.В.

Компаративний аналіз націоналістично-визвольного руху за умов окупації України тоталітарними державами (1939–1945): проблеми історіографії

Гедін М.С.

Формування Я.М. Шульгіна як ученого-історика

Годлевська В.Ю.

Роль збройних сил Іспанії у перехідному процесі до демократії

Добровольська Г.О.

Глобалізаційні процеси в Україні та позиція профспілок (1991–2002 рр.).

Збаржевецький О. Л.

Становлення та діяльність кафедри римського права в Київському університеті (друга половина ХІХ –

початок ХХ ст.)

Казакевич О.М.

Погляди М.Драгоманова на мовне питання в українському національному русі

Лабур О.В.

Гендерна соціалізація в українському суспільстві XVI–XVIII ст.: спроба теоретичного та історичного аналізу

Литвин І. В.

Боротьба Михайлівського Золотоверхого монастиря за нерухому власність у XVII– XVIII ст.

Ніколаєць Ю.О.

Аграрна політика на західноукраїнських землях у другій половині 1940-х років у працях українських дослідників

Перещ В.М.

Деякі питання «мінойської» монархії

Розмериця Ю.О.

Державницький погляд Д. Дорошенко на українську історію

Свистович С.М.

Участь громадських об’єднань у вилученні матеріальних ресурсів в українському селі у другій половині 
20-х – початку 30-х років ХХ ст.