Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

31.01.2018 - 14:09

Побачив світ останній у 2017 році випуск наукового журналу "Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму". Тематично цей випуск зосереджено на економічних питаннях, чимало з яких мають ще й соціальний вимір. Пропонуємо до уваги читачів огляд матеріалів номеру.

Добірка наукових публікацій, включена у випуск Вісника АПСВТ №4 за 2017 рік, відображає актуальні проблеми у різних сферах господарської діяльності та відбиває розмаїття наукових підходів до їх дослідження й розв'язання. Ми сподіваємося, що представлені у цьому випуску матеріали сприятимуть розвитку методології економічних досліджень та вирішенню актуальних теоретичних та практичних проблем сьогодення, зокрема, впровадження ідей сталого розвитку.

Відкриває поточний номер рубрика «Дослідження питань гідної праці», що презентує результати наукового дослідження Олени Кобзистої, Янини Ткаченко та Олександра Шубіна на тему «Підвищення рівня мінімальної заробітної плати: наслідки та ризики». У статті на основі аналізу публічних статистичних даних виявлені динамічні зміни мінімальної заробітної плати , а також влив її розміру на такі макроекономічні показники, як ВВП і рівень інфляції. Автори наводять як позитивні аспекти збільшення розміру мінімальної заробітної плати, так й окреслюють можливі ризики, зокрема зниження мотивації висококваліфікованих працівників, зростання рівня безробіття, масове скорочення обсягів субсидій.

Наступна рубрика присвячена питанням економічних відносин та державного управління. Стаття Вікторії Буяшенко «Недержавні вищі навчальні заклади і державна політика освіти в Україні» піднімає важливе питання формування державної політики України в сфері освіти. Ця стаття є продовженням тез виступу автора на науковій конференції «Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри» (м. Київ, 2017 р.). Автор розглядає дане питання з різних позицій (соціально-філософської, соціологічної, економічної та управлінської). У матеріалі наголос зроблено на недосконалості та низької ефективності чинної державної політики освіти, також негативних наслідків імплементації такої політики на практиці як для студентів та викладачів недержавних ВНЗ, так і суспільства в цілому.

У статті Анастасії Софієнко «Міжнародний досвід управління зовнішнім державним боргом: уроки для України» проаналізовано сучасний стан зовнішньої заборгованості у різних країнах світу, зокрема Франції та Японії. Автор детально зупиняється на розгляді особливостей управління державним боргом у країнах- сусідах: Польщі та Угорщини. Проведений аналіз світового досвіду дав авторці змогу розробити рекомендації щодо управління державним боргом України.

Статті Юлії Ярмоленко та Бориса Сидорука присвячені актуальним економічним проблемам аграрної сфери й об’єднані в рубрику «Дослідження економіки АПК». Стаття Ю. Ярмоленко «Стан та тенденції розвитку аграрного виробництва в Україні» презентує результати дослідження, проведеного на основі аналізу статистичних даних Державної служби статистики України за 2000-2016 рр. У статті Б. Сидорука «Оцінювання збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі: основні етапи і система показників» здійснено подальший розвиток теоретико-методологічних засад оцінки збалансованого використання земельних ресурсів у сільськогосподарській галузі. Заслуговує на увагу представлена у статті систематизація показників економічної, соціальної та екологічної оцінки використання земельно-ресурсного потенціалу аграрними формуваннями. Автор обґрунтовано доводить, що вирішення проблеми раціонального використання земель сільськогосподарського призначення можливе лише на основі поєднання соціально- економічного та екологічного підходів.

Завершує добірку статей рубрика «Вивчення профспілкового руху», яка представлена статтею Ігоря Береста «Товариство приватних службовців» Галичини: передумови та історія створення організації». Ця стаття побудована на аналізі документів стосовно створення та існування «Товариства приватних службовців» Галичини. На основі проведеного дослідження автор приходить до висновку, що товариство зіграло важливу роль у підтримці службовців різних категорій свого часу, а зараз може слугувати прикладом мультипрофесійної спілки найманих працівників різних галузей.

У рубриці «Рецензія» розміщена рецензія Тетяни Семигіної «(Об)міркування стосовно неформальності як багатовимірної соціальної практики». Авторка робить аналітичний огляд книги «Неформальні економіки у постсоціалістичному просторі: практики, інституції та мережі». Рецензентка звертає увагу на цікаві підходи авторів до розмежування дефініцій «формальність» і «неформальність». На думку авторки рецензії, книга буде цікавою корисною як досвідченим науковцям, так і тим, хто робить перші кроки у вивченні економіки.

Усе про наукове фахове видання "Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму"