Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

02.05.2020 - 14:45

На нашому сайті опубліковано "Вісник АПСВТ” №1-2/2020, присвячений актуальним питанням у різних сферах та сучасним науковим підходам до їх дослідження й розв’язання.

Вільний доступ до всіх матеріалів "Вісника АПСВТ” № 1-2/2020

Значна кількість публікацій поточного випуску представлена у рубриці «Дослідження правових відносин».

Провадженню у справах з митних спорів в порядку адміністративного судочинства присвячена стаття Марини Толстолуцької. Авторкою наведено авторське визначення, загальні та особливі ознаки, стадії, етапи провадження у справах з митних спорів в адміністративному судочинстві. Встановлено категорії митних спорів в адміністративному судочинстві, які можуть бути розглянуті у порядку загального позовного провадження, спрощеного позовного провадження та позовного провадження в окремих категоріях адміністративних справ. Визначено напрями вдосконалення провадження у справах з митних спорів в адміністративному судочинстві.

Стаття Олександра Коваля розкриває сучасний стан адміністративно-правового забезпечення реформи адвокатури України. У публікації окреслено основні проблеми адвокатури та адвокатської діяльності, виділено заходи, реалізація яких має посилити гарантії здійснення адвокатської діяльності, розглянуто проекти законодавчих актів, які спрямовані на реформування адвокатури, а також виокремлено напрями, які сприятимуть впорядкуванню адміністративно-правових відносин між державою та адвокатурою та створенню ефективної моделі адвокатури в Україні.

У статті Валерія Машики досліджено здійснення представницьких повноважень найменш захищеним категоріям учасників кримінального провадження. Розглянуто поняття неповнолітньої особи, обмежено дієздатної особи та недієздатної особи, а також запропоновано внести зміни до процедури заміни законного представника вказаної категорії осіб.

Кримінально-процесуальне доказування злочинів у сфері економіки в умовах інформатизації суспільства є предметом статті Тетяни Часової. У публікації досліджено електронну базу кримінальних провадження – Єдиний реєстр досудових розслідувань та запропоновано внести зміни до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань. Особливу увага приділено питанню формування електронного запиту з метою отримання інформації з електронних баз даних, виклику осіб за допомогою електронної повістки. Встановлено порядок електронної фіксації на стадії досудового розслідування кримінального провадження.

Аналізу зарубіжного досвіду реалізації права на охорону здоров’я в контексті реалізації права на охорону здоров’я присвячена стаття Галини Муляр. У публікації зосереджено увагу на основних складових реалізації права на охорону здоров’я, що визначають рівень якості медичної допомоги та функціонування системи охорони здоров’я загалом: доступі до медичної допомоги, процесі догляду, адміністративній ефективності, результатах охорони здоров’я, фінансуванні. Для підвищення ефективності системи охорони здоров’я в Україні запропоновано розробити та впровадити власну програму медичного страхування з врахуванням соціально-економічних особливостей розвитку нашої держави.

Про мету, завдання та принципи державного управління фармацією йдеться у статті Олексія Ховпуна. У публікації проаналізовано основні нормативно-правові акти, що регламентують питання державного управління фармацевтичним сектором сфери охорони здоров’я. Запропоновано авторські визначення таких категорій як «мета державного управління фармацією», «завдання державного управління фармацією», «принципи державного управління фармацією», а також розкрито зміст основних завдань і принципів державного управління фармацією. Визначено види правових відносин у фармацевтичному секторі охорони здоров’я.

У публікації Олени Майданник та Ярослава Журавля розглянуто особливості справляння місцевих податків і зборів в Україні та зарубіжних країнах. З’ясовано,  що місцеві податки і збори в Україні виконують незначну роль у формуванні фінансів органів місцевого самоврядування порівняно з доходами місцевих бюджетів в зарубіжних країнах. Для формування місцевих бюджетів в Україні запропоновано використати досвід Японії, оскільки податкова система цієї країни має виняткову гнучкість і високу адаптивність. Сформульовано пропозиції та напрями вдосконалення системи місцевих податків і зборів в Україні.

Правовим аспектам механізму передачі деяких державних повноважень у сфері земельних відносин органам місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад присвячена стаття Олени Майданник та Юрія Оніщика. Розглянута природа предметів відання та повноважень органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин. Встановлено, що їхній вектор спрямований на управління землями комунальної власності та реалізації делегованих державних повноважень. Проаналізовано проекти законодавчих актів, якими пропонується перерозподіл цих повноважень на предмет їх відповідності Конституції України. Аргументовано, що передача повноважень органів виконавчої влади у сфері земельних відносин органам місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад можлива лише у формі делегування законом. Обґрунтовано доцільність розроблення нових законодавчих актів у сфері місцевого самоврядування, земельних відносин та містобудівної діяльності.

Ряд актуальних статей представлено у рубриці «Вивчення соціальних феноменів».

Колективна публікація Ольги Байдарової, Олени Карагодіної та В’ячеслава Федченкова висвітлює результати дослідження відповідності моделі професійних компетентностей потребам фахівців сфери захисту прав та інтересів дітей в Україні. У статті доведено відповідність моделі реальному контексту професійної діяльності працівників ключових організацій сфери захисту прав дітей і доцільність її використання для розробки програм навчання практиків сфери захисту прав та інтересів дітей в Україні. Обґрунтовано перспективність застосування моделі й дослідження такого типу для удосконалення інструментів професійного регулювання у галузі соціальної роботи та у сфері захисту прав дітей, зокрема, при розробці й перегляді професійних та освітніх стандартів, для розвитку системи навчання у частині сертифікації, ліцензування, акредитації освітніх програм.

З’ясуванню перспектив впровадження сучасних моделей фізкультурно-оздоровчих реабілітаційних центрів інклюзивного типу в Україні для дітей із проблемами розумового розвитку присвячена стаття Анастасії Чистякової, Тетяни Семигіни та Лариси Гончар. У публікації встановлено позитивний вплив спортивно-оздоровчих занять на дітей. На основі теоретичного та емпіричного дослідження було рекомендовано статичну та динамічну моделі фізкультурно-оздоровчого реабілітаційного центру інклюзивного типу, а також розроблено практичні рекомендації фізкультурно-оздоровчих реабілітаційних центрів інклюзивного типу.

У статті Людмили Гуляєвої та Ярослава Головка проаналізовано  державну політику та проектну діяльність громадських організацій в Україні щодо проблематики соціальних медіа у житті молоді з інвалідністю. Вказано на відсутність виваженої комплексної політики та діючих соціальних проектів / державних програм, які б комплексно розглядали тематику використання соціальних медіа молоддю з інвалідністю та сприяли розвитку інклюзивності таких медіа. Обґрунтовано, що, на фоні активного розвитку соціальних медіа та викликів Четвертої індустріальної революції, наявність у молодої людини цифрових навичок роботи з соціальними медіа визначатимуть потенціал інклюзивності громадянина, можливості його участі в економічних та суспільних процесах, а також впливатиме на його конкурентоспроможність на ринку праці. На думку авторів соціальні медіа для молоді з інвалідністю є дієвим інструментом для їх розвитку, самореалізації, включеності в культурне, економічне та соціальне життя. Оволодівши навичками професійної роботи у соціальних медіа, молодь матиме нові можливості для просування себе як фахівця на ринку праці, побудови кар’єри в медіа-сфері та отримання доходів як експерта з маркетингу в соціальних медіа (SMM експерта).

У рубриці «Вивчення механізмів забезпечення сталого розвитку» Оксана Мороз охарактеризувала особливості апроксимації механізмів функціонування систем фінансових послуг до міжнародних та європейських стандартів, а рубрика «Історія світової культури» представлена публікацією Злати Сапєлкіної «Культура Середньовіччя: роль ідейних домінантів у формуванні західноєвропейської цивілізації».