Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

05.03.2021 - 16:10

На нашому сайті опубліковано "Вісник АПСВТ” № 3-4/2020, присвячений актуальним питанням у сфері юриспруденції. 

Вільний доступ до всіх матеріалів "Вісника АПСВТ” № 3-4/2020 

Міжнародним стандартам та зарубіжному досвіду організації діяльності судових установ господарської юрисдикції держав-членів Європейського Союзу присвячена стаття Сергія Буравльова. У публікації визначено розуміння сутності міжнародних стандартів у сфері діяльності судових установ господарської юрисдикції та позитивний зарубіжний досвід їх реалізації окремими країнами-членами Європейського Союзу. Дефінітивна характеристика булінгу як юридичної категорії адміністративного права є предметом статті Анастасії Корнійченко. Авторкою наведено авторське розуміння булінгу та його характерні ознаки. 

У статті Віталія Оксіня досліджено сутність та особливості адміністративних процедур вирішення питань місцевого значення в Україні. Аналізу концептуальних засад діяльності виконавчої влади в Україні зосереджено увагу в публікації Олексія Дніпрова. Про співвідношення понять публічне управління і публічне адміністрування йдеться у статті Ігоря Бінько. З’ясуванню адміністративно-правового статусу служби судової охорони та пропозиціям його вдосконалення присвячена стаття Зорі Журавльової. У публікації Марії Сіроткіної охарактеризовано сутність та класифікацію кримінально-процесуального компромісу. Про специфіку адміністративних правовідносин у сфері соціального захисту громадян йдеться у статті Ірини Ткаченко. У публікації Ксенії Токарєвої здійснено теоретико-правовий аналіз етичних засад діяльності медіатора.

Нормативно-правові засади обмеження повноважень органів місцевого самоврядування щодо регулювання земельних правовідносин у столиці України місті-герої Києві розглянуто у статті Олексія Чепова. Публікація Андрія Манжули присвячена особливостям фінансового забезпечення публічної служби та кадровій політиці на місцевому рівні в умовах реформування публічного управління у соціально-економічній сфері. Колективна публікація Арменуі Телестакової, Ксенії Кудрявцевої та Алтай Сахіб огли Бахшалієва розкриває тенденції розвитку ринку юридичних послуг в Україні. У статті Олени Омельян проаналізовано систему гарантій прав учасників адміністративно-правових відносин при здійсненні публічно-сервісної діяльності у сфері містобудування. Стаття Андрія Францевича розкриває напрями взаємодії Державного бюро розслідувань з органами державної влади.

Аналізу основних адміністративно-правових засобів (стандартизація, сертифікація косметичної продукції) впливу на ринок косметологічних послуг та розробці пропозицій щодо вдосконалення вітчизняного законодавства у досліджуваній сфері йдеться у статті Владислава Теремецького та Артема Садовенка. У публікації Олега Бернацського зосереджено увагу на дослідженні сутності громадського контролю у сфері забезпечення академічної доброчесності, аналізі механізмів його реалізації в сучасному суспільстві та обґрунтуванні перспектив подальшого розвитку. Стаття Юрія Тарасюка присвячена визначенню поняття, видів та характеристиці принципів забезпечення житлового будівництва в Україні. У статті Сергія Коробенка розглянуто проблеми правового регулювання та правореалізації правового статусу митних органів України.