Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Наказами Міністерства освіти і науки України від 16.12.2021 №1384 та від 03.02.2020 №102 створено спеціалізовану вчену раду ДФ 26.888.004 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Капліна С.М. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.888.004

1. Голова ради: Журавель Ярослав Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Рецензенти:

2. Шкарупа Костянтин Вікторович, доктор юридичних наук, старший дослідник, професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Академії праці, соціальних відносин і туризму.

3. Майданник Олена Олексіївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Опоненти:

4. Батанов Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

5. Марцеляк Олег Володимирович, доктор юридичних наук, професор,  професор кафедри конституційного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради №1384

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради №102

 

Каплін Сергій Миколайович

Спеціальність: 081 "Право"
Назва дисертаційної роботи: «Конституційно-правове забезпечення діяльності професійних спілок в Україні у контексті зарубіжного досвіду»
Науковий керівник: Шатіло Володимир Анатолійович

Захист дисертації відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 3-А, ауд. 307

Дата захисту: 17.02.2022

 

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Дисертаційна робота

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента (1)

Відгук опонента (2)

АУДІО: Засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 26.888.004. 17 лютого 2022 р.

ВІДЕО: Засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 26.888.004. 17 лютого 2022 р.

See video