Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.12.2021 № 1384 створено спеціалізовану вчену раду ДФ 26.888.004 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Капліна С.М. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.888.004

1. Голова ради: Журавель Ярослав Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Рецензенти:

2. Ховпун Олексій Сергійович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Академії праці, соціальних відносин і туризму.

3. Майданник Олена Олексіївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Опоненти:

4. Батанов Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

5. Марцеляк Олег Володимирович, доктор юридичних наук, професор,  професор кафедри конституційного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

 

Каплін Сергій Миколайович

Спеціальність: 081 "Право"
Назва дисертаційної роботи: «Конституційно-правове забезпечення діяльності професійних спілок в Україні у контексті зарубіжного досвіду»
Науковий керівник: Шатіло Володимир Анатолійович

 

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Дисертаційна робота

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента (1)

Відгук опонента (2)