Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

Компоненти освітньо-професійної програми «Психологія» 

2022          2023

Навчальні плани 

2022          2023

Перший (бакалаврський рівень)

 1.     Навчальні дисципліни, які  формують загальні компетентності.

Обов'язкові дисципліни:

Історія української державності, Світова та українська культура і мистецтво, Українська мова за професійним спрямуванням, Соціально-політичні студії (соціологія, політологія, основи демократії та громадянського супільства), Профспілки в умовах соціальних трансформацій, Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка), Основи господарського та трудового законодавства

Інформаційно-комунікаційні технології, Іноземна мова,

 

Вибіркові дисципліни:

Іміджелогія (етика, діловий етикет, риторика, основи самопрезентації, корпоративна культура), Самоменеджмент (розвиток особистості, удосконалення освіти, кар'єрне зростання, тайм-менеджмент), Іноземна мова за професійним спрямуванням / Глобалістика, Євроінтеграційні процеси, Іноземна мова за професійним спрямуванням, Соціальна політика (соціальний захист, соціальний діалог, профспілки в громадянському суспільстві).

 

 2.     Навчальні дисципліни, які  формують спеціальні (фахові) компетентності

Обов'язкові дисципліни:

Загальна психологія, Диференціальна психологія, Анатомія та еволюція нервової системи людини, Психофізіологія, Вступ до спеціальності «Психологія», Вікова психологія, Геронтопсихологія, Клінічна психологія, Соціальна психологія, Патопсихологія, Експериментальна психологія, Психодіагностика, Математичні методи в психології, Педагогічна психологія, Психологія сім’ї, Організаційна психологія, Психологія управління, Психологія бізнесу, Юридична психологія, Психологія конфлікту, Психологія травмуючих ситуацій, Основи психотерапії, Психологія здорового способу життя.

 

Вибіркові дисципліни:
Психологія розвитку особистості, Психологія спілкування, Психологічний коучинг підприємницької діяльності, Психологія підприємницької діяльності

Арттерапія, Психологія девіантної поведінки, Психологія адиктивних станів та поведінки, Особливості роботи з вразливими групами населення, Соціально-психологічний тренінг, Тренінг особистісного зростання, Психологія супервізорства, Психосоматика, Психологія кризових станів, Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології, Основи соціальної психіатрії, Психологія соціальної роботи, Психологічна служба, Інтерактивні методи і форми роботи