Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Всесвітній день захисту прав споживачів відзначається 15 березня невипадково. 15 березня 1962 р. в Конгресі США відбувся виступ президента Джона Кеннеді, під час якого він вперше сформулював чотири основні права споживачів: безпека, інформація, вибір  і  право бути почутим. Вперше Всесвітній день захисту прав споживачів відмічався 15 березня 1983 під егідою Всесвітньої організації союзів споживачів (CI), яка була зареєстрована в Нідерландах в 1961 р.
         У квітні 1985р. Генеральна Асамблея 00Н затвердила Керівні принципи щодо захисту інтересів споживачів, які повинні використовуватися урядами країн світу при реалізації політики і захисту інтересів споживачів.

 Зазначені принципи спрямовані на:

  захист споживачів від недоброякісних товарів (робіт, послуг), які можуть завдати шкоди здоров'ю та безпеці;

  сприяння економічним інтересам споживачів та їх захист;

 ефективні процедури розгляду скарг споживачів;

  одержання достовірної інформації, необхідної для компетентного вибору товару (робіт, послуг) у відповідності з індивідуальними запитами і потребами;

  просвіту споживачів;

  свободу створювати споживчі та інші відповідні групи або організації та можливість для таких організацій висловлювати свою точку зору під час прийняття рішень, які зачіпають їх інтереси.

З урахуванням міжнародних основ цивілізованої споживчої політики, Верховна Рада України у травні 1991 р. прийняла Закон України "Про захист прав споживачів". У ньому були визначені основні правові положення захисту інтересів споживачів товарів (робіт та послуг) в умовах функціонування різних форм власності, розширення ринкових і товарно-грошових відносин.

4000.jpg. — Конституція України [Текст] : чинне законодавство станом на  10 жовтня 2011р.:  офіц. текст. — К.: Алерта; ЦУЛ, 2011.  — С 17.

4001.jpg. — Большой юридический словар [Текст]  / под ред. А.Я.Сухарева, В.Д.Зорькина, В.Е.Крутских — М. : ИНФРА-М, 1998. — 790 с.

 

4002.jpg. — Дудла І.О. Захист прав споживачів [Текст]: навч. посіб. / І.О.Дудла. — К.: ЦУЛ, 2007. — 448 с.

 

4003.jpg. — Захист прав споживачів: соціально-правовий аспект [Текст]: монографія / за заг. ред. Л.В. Ніколаєвої. — К.: КНЕУ, 2002. — 312 с.

 

4004.jpg.  — Колодій А. М. Права людини і громадянина в Україні [Текст] : навч. посіб. / А.М.колодій, А.Ю.Олійник. — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 336 с.

4005.jpg. — Колодій А.М. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні [Текст] : підручник / А.М.Колодій, А.Ю.Олійник. — К. : Правова єдність, 2008.— 350 с.

4006.jpg. — Бесчастний В.М. Організації споживачів та кредитні спілки [Текст] / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін та ін. // Громадські об'єднання в Україні: навч. посіб. / за ред. В. М. Бесчастного. — К.: Знання,       2007. — С.240 — 246.

 

4007.jpg. —   Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України [Текст]: навч. посіб. / М.Д.Бойко. — 4-те вид., доп.та перероб. — К.:Атіка, 2007. — 400 с.

4008.jpg. — Бойко М.Д. Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення прав споживачів [Текст] / М.Д.Бойко // Відшкодування шкоди: Правовий аспект: навч.-практ. посіб. — К.: Атіка, 2007. — С.289 — 321.

 

4009.jpg. — Відшкодування матеріальної та моральної шкоди: нормативні акти, роз'яснення, коментарі [Текст]: станом на 1 січня 2001 р./ укл. С.Е.Демський, В.С.Перепічай, В.А.Скоробагатько [та ін.]; відп. ред. П.І. Шевчук.— К.:Юрінком Інтер, 2001.— 624 с.

4010.jpg. — Отраднова О.О. Недоговірні зобов’язання в цивільному праві України [Текст]: навч. посіб. / О.О. Отраднова. — К.: Юрінком Інтер,  2009. — 240 с.

 

4011.jpg. — Бібліотечка голови профспілкового комітету: Захист прав споживачів(з використанням матеріалів Верховного суду України щодо аналізу судової практики з розгляду цивільних справ про захист прав споживачів) [Текст]  / ФПУ. — 2013. — червень (№6). —   48 с.

4012.jpg. — Звєрєва О. Інтеграційні процеси і забезпечення прав споживачів [Текст] / О.Звєрєва // Право України. — 2013. — №6. — С 41 —47.

 

4013.jpg. — Соляник К. «У старій версії Закону споживач мав більше можливостей відстояти свої права на повернення коштів чи заміну товару» [Текст] / К.Соляник // Юридичний журнал. — 2011. — №9.— С.8 — 10.

 

4014.jpg. — Кампо В. «Теорія та практика захисту прав підприємницької діяльності окремих судових юрисдикцій» [Текст] / В.Кампо // Юридичний журнал. — 2012. — №3. — С.47—58.     

4015.jpg. — Пергаменщик М. «Боротьба з «сірим імпортом» - головний біль інтернет- магазинів і споживачів» [Текст] / М.Пергаменщик // Юридичний журнал. — 2013. — №6-7. — С.121—123. 

    

4016.jpg. — Орєхов С. «Обізнаність споживачів щодо своїх прав зростає» [Текст] / С.Орєхов // Профспілкові вісті.— 2013. — 14 березня (681). — С. 5