Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

    15 грудня — Всесвітній день працівників суду України, бібліотека Академії експонує книжкову виставку на тему: «Судді повинні пам’ятати, що їхня справа — тлумачити закон, а не дарувати його» Бекон Ф.

     Указом Президента від 08.12.2000 № 1318/2000 15 грудня в Україні встановлено щорічне професійне свято — День працівників суду.

     В систему судових органів України входять:

     Конституційний Суд України, який вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України, дає офіційне тлумачення норм Конституції і законів України;

    Суди загальної юрисдикції, які утворюються, як правило, за територіальним принципом і які розглядають всі цивільні і кримінальні справи та справи про адміністративні правопорушення;

    Арбітражні суди, які розглядають справи стосовно господарських правовідносин.

    Згідно зі ст. 124 Конституції, правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Юрисдикція судів поширюється на всі правові відносини в державі. Конституція України підкреслює неприпустимість створення надзвичайних та особливих судів, які діяли б поза межами конституційно встановленої системи судів.

   Вищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Голова Верховного Суду обирається на посаду та звільняється з неї шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суду України.

   Ст. 127 Конституції встановлює до кандидатів у судді певні вимоги. Вони повинні мати відповідну освіту, належний стаж юридичної роботи, проживати в Україні не менше десяти років і володіти державною мовою. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону. Народу України забезпечується можливість брати участь у здійсненні правосуддя через запровадження інститутів народних засідателів і присяжних.

   Конституція України дає можливість продовжити реформування судово-правової системи України в напрямі створення надійних гарантій для забезпечення прав і свобод людини.

 

Конституція України [Текст]: чинне законодавство станом на 10 жовтня 2011р. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 96 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон України про судоустрій і статус суддів [Текст]: чинне законодавство із змінами та допов. на 10 жовтня 2011 року: (Відповідає офіц. текстові) – К .: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 152 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судові та правоохоронні органи України [Текст]: зб. законодавчих та нормативних актів. – К.: ПАЛИВОДА, 2003. – 472 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання судових рішень [Текст]: збірка коментованого законодавства / Упоряд. К.М.Гуцалова. – К.: Юстініан, 2002. – 512 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи [Текст]: матеріали наук.-практ. конф./ Гол.ред.Сташис В. В. – К.: ЮрінКом, 2002. – 288 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правові позиції Конституційного Суду України в рішеннях і висновках (1997-2003 роки) [Текст]: навч. посіб./ Чаюн М. Г., Кириченко Ю. М., Кидисюк Р. А. та ін. - К.: Атіка, 2003. – 336 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молдован В.В. Судоустрій [Текст]: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН: навч. посіб. – К.: Кондор, 2003. – 256 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація судової влади в Україні [Текст]: навч. посіб. – Х.: Одіссей, 2007. – 328 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бараннік Р.В.  Судові, правоохоронні та правозахисні органи України [Текст]: навч. посіб. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 348 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Судові та правоохоронні органи України [Текст]: навч. посіб./ Бесчастний В.М., Пашутін В.В., Бабін Б.В. та ін.; За ред. В.М.Бесчастного –  (Вища освіта ХХІ століття). – К.: Знання, 2007. – 286 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Судові та правоохоронні органи України [Текст]: навч. посіб./ Галай А.О., Стеценко С.Г., Тимченко С.М., Штанько О.Ф. – К.: Правова єдність, 2008. – 208 c.

 

 

 

 

 

 

 

 

Семерак О.С. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України [Текст]: навч. посіб.- 2-е вид., перероб.і доп. – (Вища освіта ХХІ століття). – К.: Знання, 2008. – 392 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Юзікова Н.С.Судові та правоохоронні органи України [Текст]: навч. посіб. – 4-е вид., перероб.і доп. – К.: Істина, 2007. – 320 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грязін В.І. Підготовка та призначення судових експертиз [Текст]: посіб. / В.І.Грязін, В.К.Гіжевський, О.І.Рощин. – К.: Школа, 2004. – 560 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи [Текст]: навч.посіб. – К.: Кондор, 2006. – 234 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика розгляду судами кримінальних справ [Текст]: зб.постанов Пленуму Верховного Сду України/ Упоряд. М.І.Камлик. - К.: Атіка, 2004. – 544 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черепій П.М. Система і повноваження органів кримінального судочинства у ФРН і Україні [Текст]: навч.посіб. – К.: ЦНЛ, 2005. – 416 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цивільне судочинство в Україні: законодавство та практика застосування [Текст]: навч.посіб./ Упоряд.Сунцов В.В.- (Реформа судів України). - Х.: Консум, 2001. – 384 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Мойсенко В.М. Помилувати не можна стратити [Текст]: наук.-інформ. вид. – К.: Вища шк., 2011. – 376 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] / Бюлетень законодавства і юридичної практики України, № 8. – К.: Юрінком інтер, 2005. – 174с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика судів України з кримінальних справ  (2001 – 2005) /Бюлетень законодавства і юридичної практики України, № 11. – К.: Юрінком інтер, 2005. – 462 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фулей Тетяна. Окремі аспекти права на справедливий суд: коментар до справи «Корнєв і Карпенко проти України» [Текст] / Тетяна Фулей // Юридичний журнал, № 4. – К.: Юстініан. – 2012. –  С. 127 – 129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федорів Оксана. Судовий прецендент у праві України: доцільність запровадження та варіативність наслідків [Текст] /Оксана Федорів // Юридичний журнал, № 6. – К.: Юстініан. – 2012. – С. 57 – 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сердюк В. Принцип територіальності у побудові системи судів загальної юрисдикції: нові підходи до реалізації [Текст] / В. Сердюк // Право України. Юридичний журнал, № 6. – К.: ЮСТІНІАН. – 2012. – С.255 – 262