Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Освітньо-професійна програма «ТУРИЗМ»

Відомості про самооцінювання освітньої програми “Туризм” ОС Бакалавр

Профіль освітньої програми 242 Туризм. Бакалавр

ОПП "Туризм"

АНКЕТА для опитування потенційних роботодавців щодо необхідних вмінь, навичок, та компетентностей майбутніх випускників ОПП “Туризм” 

 

Навчальний план

Навчальний план освітньо-професійної програми «Туризм» 

Компетентності та програмовані результати навчання

к

Відгуки стейкхолдерів

в

Освітні компоненти

Обов’язкові компоненти

Вибіркові компоненти

Практична складова ОП

Бази практик

Силабуси освітніх компонент ОП Туризм

 

Ваша думка важлива (опитування стейкхолдерів)

Анкета

Анкета

Анкета

На допомогу здобувачу

Освітня та організаційна підтримка
Деканат факультету 
Гарант ОПП
Студентське самоврядування
Бібліотека АПСВТ
Moodle

Академічна доброчесність

Кодекс академічної доброчесності у Академії праці, соіальних відносин і туризму
Положення про академічну доброчесність в Академії праці, соіальних відносин і туризму