Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Бацуровська Ілона Вікторівна

 

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри


телефон batsurovskaiv@mnau.edu.ua

 ORCID iD icon Google Scholar
ORCID iD icon orcid.org/0000-0002-8407-4984
ResercherID

Біографія

Бацуровська Ілона Вікторівна, закінчила Миколаївський державний педагогічний університет ім. В.О. Сухомлинського. З 2006 року, отримавши ступінь магістра, розпочала трудову діяльність в системі освіти. Відрізняє творчий шлях І.В. Бацуровської активна наукова дослідницька діяльність, що супроводжується пошуком нових аспектів в системі інженерної та педагогічної освіти. Активно бере участь у дослідженнях різних аспектів роботи вищих навчальних закладів України. Успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних у 2019 році зі спеціальності 13.00.04 (015) «Теорія та методика професійної освіти». В подальшому продовжує роботу над проблемами застосування технології дистанційного навчання в системі інженерної освіти.
Під її керівництвом захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата (2015 р.) та дві дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (2020 р. і 2021 р.). Керує дослідницькою роботою аспірантів та докторантів. Напрями наукових досліджень: інженерна освіта, дистанційна освіта, масові відкриті дистанційні курси, підготовка магістрів, елементи дистанційного управління освітою, вища освіта.
Творчий здобуток Бацуровської І.В. нараховує більше 200 публікацій. Із них, сім монографій та десять методичних посібників. Авторка брала активну участь у регіональних, міжнародних та всеукраїнських конференціях, конкурсах, виставках та номінаціях. Результати наукової діяльності Бацуровської І.В. мають чисельні відзнаки, грамоти, дипломи та сертифікати.

Основні наукові публікації

Монографії

 1. Бацуровська, І. В. 2021. В: Науково-методичні засади модернізації системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників в інформаційному суспільстві/ за заг. ред. професора В. П. Сергієнка. Компетентнісний підхід як основа підвищення кваліфікації вчителів природничого напряму в умовах мереживо-цифрового освітнього простору – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2021. – c.87-105.
 2. Methodology of the competence approach to the problem of professional training of future engineers in the specialty “electric power, electrical engineering and electrical mechanics” in the conditions of the mass open online courses. Pedagogical and psychological sciences: regularities and development trends. Riga, Latvia, 2020. P. 16–33.
 3. Самойленко О. М., Бацуровська І. В. Компетентнісний підхід щодо розробки мережево-цифрового середовища для підвищення кваліфікації вчителів природничого напряму на основі інтеграції системи LMS+Office 365. Теоретико-методологічні основи модернізації навчання: компетентнісний підхід: колективна монографія. Херсон, 2020. С. 201–232.
 4. Модернізація технології навчання в умовах реформи університетської освіти : колективна монографія / ред.: О. М. Самойленко, І. В. Бацуровська. Миколаїв, 2018. 456 с.
 5. Теорія та практика формування професійних компетентностей фахівців аграрної галузі в умовах єдиного інформаційно-освітнього університетського простору : колективна монографія / ред.: О. М. Самойленко, І. В. Бацуровська. Миколаїв, 2017. 414 с.
 6. Бацуровська І. В., Грінь Д. С. Освітньо-наукова підготовка магістрів в умовах масових відкритих дистанційних курсів: монографія. Херсон, 2016. 514 с.
 7. Шарко В. Д., Юзбашева Г. С., Бацуровська І. В. Теоретико-методичні основи вдосконалення системи освіти: дидактичний аспект: колективна монографія / ред. Г. Юзбашева. Херсон : КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти», 2014. 440 с

Публікації, що індексуються наукометрічніх базах Scopus та Web of Science

 1. Batsurovska І., Dotsenko Estimation of efficiency of use of water-lifting equipment in technological processes of agricultural production. (Scopus2022. ICSF-2022 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1049 (2022) 012047 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/1049/1/012047 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1049/1/012047/pdf
 2. Batsurovska I. MOOCs in the system of e-learning of masters in Electrical Engineering. IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), (Scopus).  2021. 1-4. doi: 10.1109/MEES52427.2021.9598641
 3. Batsurovska І., Dotsenko , Gorbenko О., et al. Technology of application of 3D models of electrical engineering in the performing laboratory work. (Scopus2021Proceedings of the 9th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2021) Kryvyi Rih, Ukraine, December 17, 2021. P. 323-335 https://cte.ccjournals.eu/cte2021/CTE2021/paper09.pdf
 4. Batsurovska I., Dotsenko N., Gorbenko O. Organizational and pedagogical conditions for training higher education applicants by learning tools of a competence-oriented environment. .(WOS)  Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021), review stage https://notso.easyscience.education/ichtml/2021/ DOI: 10.1051/shsconf/202110402014
 5. Batsurovska I. Інформаційно-освітнє середовище навчання загальнотехнічних дисциплін бакалаврів електричної інженерії.(WOS) / І. В. Бацуровська та ін. Інформаційні технології і засоби навчання2021. Т. 83, № 3. С. 259–273. URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v83i3.4373.
 6. Batsurovska I., Havrysh V., Hruban V. and Novikov O., “Methods for Organising Conferences for Electrical Engineering Specialists via Distance Learning,” 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), (Scopus2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/MEES52427.2021.9598718.
 7. Batsurovska I. “Massive Open Online Courses in the System of E-learning of Masters in Electrical Engineering”. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), (Scopus2021, pp. 1-4. doi: 10.1109/MEES52427.2021.9598641.
 8. Batsurovska I. Technological model of training of masters in electrical engineering to electrical installation and commissioning. (Scopus). Journal of physics: conference series 1946 (2021) 012015 IOP publishing icon-masted2021. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1946/1/012015. URL: https://doi.org/doi:10.1088/1742-6596/1946/1/012015.
 9. The technology of competencies acquisition by bachelors in higher education institutions in the conditions of the digital media communication environment (Scopus). / I. Batsurovska et al. ICNTLLSC 2021international conference on new trends in languages, literature and social communications (ICNTLLSC 2021) submission site. 2021. URL: https://notso.easyscience.education/icntllsc/2021/paper/22?cap=022awwOlUYong3k.
 10. Implementation of future agricultural engineers’ training technology in the informational and educational environment. (Scopus) / I. Batsurovska et al. Proceedings of the 8th workshop on cloud technologies in education2020. P. 233–246.
 11. STEM-освіта в системі підготовки майбутніх інженерів в умовах інформаційно-освітнього середовища. 2020(WOS) / І. В. Бацуровська та ін. Інформаційні технології і засоби навчання. Т. 80, № 6. С. 127–139. URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v80i6.3635.
 12. Energy saving technologies for automatical move irrigation equipment 2019 (Scopus) / I. Batsurovska et al. IEEE problems of automated electrodrive. theory and practice2020. URL: https://doi.org/10.1109/PAEP49887.2020.9240881.
 13. Pedagogical model of preparation of future engineers in specialty “elektrik power, electrical engineering and engineering mechanics” with use of massive online courses 2019, Київ, (WOS) / І. В. Бацуровська та ін. Information technologies and learning tools. Т. 73, № 5. С. 161–173.
 14. Application of Monitoring of the Informational and Educational Environment in the Engineering Education System 2019, Кременчук (Scopus) / I. Batsurovska та ін. Application of monitoring of the informational and educational environment in the engineering education system,” 2019 IEEE international conference on modern electrical and energy systems (MEES), (Scopus) Kremenchuk, Ukraine2019. С. 442–445. URL: https://doi.org/10.1109/MEES.2019.8896469.
 15. Development of an approach to using a style in software engineering.2019, Київ (Scopus) / I. Batsurovska та ін. Eastern-European journal of enterprise technologies: information technology. industrial control systems. 2019. Т. 4, № 2.
 16. Формування професійних компетенцій майбутніх агроінженерів у комп’ютерно-орієнтованому середовищі закладу вищої освіти. 2018, Київ, (WOS). / І. В. Бацуровська та ін. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Т. 68, № 6. С. 140–154. URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v68i6.
 17. Упровадження моделі підготовки магістрів до освітньо-наукової діяльності в умовах масових відкритих дистанційних курсів. 2018. Київ, (WOS). / І. В. Бацуровська та ін. Інформаційні технології і засоби навчання2018. Т. 64, № 2. С. 197–220. URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v64i2.