Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Положення про кафедру

    Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики здійснює підготовку фахівців-правознавців за напрямками:

  • викладання та сприяння ґрунтовному засвоєнню фундаментальних дисциплін кримінально-правового циклу (Кримінальне право України, Кримінальний процес України, Криміналістика, Кримінологія, Кримінально-виконавче право України тощо);
  • дисциплін спеціального циклу, необхідних для успішного оволодіння навичками кваліфікації, розслідування, розкриття злочинів; кваліфікованого здійснення кримінального судочинства в якості судді, адвоката, прокурора.

Кафедра об’єднує відомих науковців у галузі кримінально-правових питань, протидії кримінальним правопорушенням, які мають значний досвід практичної роботи у сфері правоохоронної та правозастосовної діяльності. Випускники кафедри за результатами вивчення навчальних дисциплін кафедри успішно працюють у правоохоронних органах, органах виконавчої, та судової влади, в інших організаціях на адміністративно-управлінських посадах, зокрема, пов’язаних з юридичною та правозахисною діяльністю.

Головними цінностями та принципами, що підтримуються колективом кафедри, є:

  • наслідування традиціям Української школи Кримінального права, зокрема, започаткованими на юридичному факультеті АПСВТ Заслуженим діячем науки та техніки України, член-кореспондентом Академії правових наук України, доктором юридичних наук, професором Лановенком  І.П.; Заслуженим працівником вищої школи України, доктором юридичних наук, професором Матишевським П.С. та іншими знаними правознавцями України.
  • творче відношення до викладання з використанням таких методів, як ділова гра, в ході якої відпрацьовуються навички ведення судового засідання у спеціально створеній моделі Зали судових засідань, проведення практичних занять на матеріалах реальної судової практики, лабораторних занять у лабораторії криміналістики, оснащеної сучасними технічними засобами, що використовуються в практиці розслідування злочинів; 
  • надання студентам знань щодо стратегії та тактики участі у кримінальному процесі в якості судді, прокурора, адвоката та практичних основ складання кримінально-процесуальних документів;
  • наукова співпраця зі студентами на ґрунті прагнення до спільного вирішення актуальних питань боротьби зі злочинністю та реформування правової системи, співпраця у сфері наукової студентської роботи із ЗВО інших країн;
  • співпраця з провідними викладачами ЗВО Києва, України та європейських країн, що здійснюють підготовку фахівців у галузі кримінально-правової юстиції; 
  • створення необхідних умов для оволодіння теоретичними та практичними знаннями за вибірковою складовою «Кримінальна юстиція та правозахисна діяльність» фахівців інших спеціальностей, з можливістю отримання  другої вищої освіти за спеціальністю «Право».  
  • заохочення та підтримка студентів у їх прагненні до майбутньої науково-педагогічної та наукової діяльності, безперервність фахової підготовки від отримання кваліфікації Бакалавр, Магістр до відповідного наукового ступеня та вченого звання з можливим працевлаштуванням на кафедрі кримінального права, процесу та криміналістики (колишні студенти кафедри сьогодні є здобувачами наукового ступеня доктор філософії, деякі з них вже отримали це звання та займаються плідною науковою та викладацькою діяльністю).

Провідним гаслом організації роботи кафедри є фундаментальність та актуальність навчання майбутніх фахівців-правознавців на ґрунті гармонічного поєднання теоретичної та практичної (проходження практики в судах, правоохоронних органах та органах влади) підготовки в сучасних реаліях протидії злочинності. 

Спеціальна увага приділяється поглибленню знань щодо спеціальних і нетрадиційних методів розслідування та розкриття окремих видів злочинів з практичним ознайомленням використання сучасних цифрових та інших технічних криміналістичних засобів; питанням психологічних прийомів ведення слідства, оволодіння студентами знаннями про психологічні механізми скоєння кримінальних правопорушень, проведення окремих слідчих дій, призначення комплексних судово-психологічних та судово-медичних (психіатричних) експертиз, аналізу слідів злочину, зокрема, на практиці патолого-анатомічного дослідження тощо.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ»

 

 

Історія та сучасний розвиток кафедри


Персональний склад кафедри

Навчальні дисципліни