Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики здійснює підготовку фахівців-правознавців за напрямками: викладання та сприяння ґрунтовному засвоєнню фундаментальних дисциплін кримінально-правового циклу (Кримінальне право України, Кримінальний процес України, Криміналістика, Кримінологія, Кримінально-виконавче право України тощо) та  дисциплін спеціального циклу, необхідних для успішного оволодіння навичками кваліфікації, розслідування, розкриття злочинів; кваліфікованого проведення кримінального судочинства в якості судді, адвоката, прокурора.

Переглянути презентацію кафедри

Кафедра об’єднує відомих науковців у галузі кримінально-правових питань, боротьби зі злочинністю які мають значний досвід практичної роботи у сфері правоохоронної діяльності. Випускники кафедри за результатами вивчення навчальних дисциплін кафедри успішно працюють у правоохоронних органах, органах виконавчої, законодавчої та судової влади, в інших організаціях на адміністративно-управлінських посадах, зокрема, пов’язаних з юридичною та правозахисною діяльністю.

Головними цінностями та принципами, що підтримуються колективом кафедри, є:

  • наслідування традиціям Української школи Кримінального права, зокрема, започаткованими на юридичному факультеті АПСВ Заслуженим діячем науки та техніки України, Член-кореспондентом Академії правових наук України, доктором юридичних наук, професором Лановенком  І.П.; Заслуженим працівником вищої школи України, доктором юридичних наук, професором Матишевським П.С. та іншими знаними правознавцями України.
  • творче відношення до викладання з використанням таких методів, як ділова гра, в ході якої відпрацьовуються навички ведення судового засідання у спеціально створеній моделі Зали судових засідань, проведення практичних занять на матеріалах реальної судової практики, лабораторних занять у спеціально створеній лабораторії криміналістики, оснащеної сучасними технічними засобами, що використовуються в практиці розслідування злочинів; 
  • надання студентам знань щодо стратегії та тактики участі у кримінальному процесі в якості судді, прокурора, адвоката та практичних основ складання кримінально-процесуальних документів;
  • наукова співпраця зі студентами на ґрунті прагнення до спільного вирішення актуальних питань боротьби зі злочинністю та реформування правової системи, співпраця у сфері наукової студентської роботи з ВНЗ інших країн;
  • співпраця з провідними викладачами ВНЗ Києва, України та європейських країн, що здійснюють підготовку фахівців у галузі боротьби зі злочинністю; 
  • в рамках програми «Подвійний диплом» наші студенти магістратури мають можливість здобувати ступінь магістра у європейському виші-партнері за спеціальністю Дослідження в криміналістиці;
  • створення необхідних умов для оволодіння теоретичними та практичними знаннями за вибірковою складовою «Кримінальна юстиція та правозахисна діяльність» фахівців інших спеціальностей, з можливістю отримання  другої вищої освіти за спеціальністю «Право».  
  • заохочення та підтримка студентів у їх прагненні до майбутньої науково-педагогічної та наукової діяльності, безперервність фахової підготовки від отримання кваліфікації Бакалавр, Магістр до відповідного наукового ступеня та вченого звання з можливим працевлаштуванням на кафедрі кримінального права, процесу та криміналістики (колишні студенти кафедри сьогодні є здобувачами наукового ступеня кандидат юридичних наук, деякі з них вже отримали це звання та займаються плідною науковою та викладацькою діяльністю).

Провідним гаслом організації роботи кафедри є фундаментальність та актуальність навчання майбутніх фахівців-правознавців на ґрунті гармонічного поєднання теоретичної та практичної (проходження практики в судах, правоохоронних органах та органах влади) підготовки в сучасних реаліях організації боротьби зі злочинністю. 

На кафедрі ведеться активна наукова робота студентів, одним з напрямків якої є функціонування студентського наукового гуртка з криміналістики (керівник – к.ю.н., доц. Кушнір Г.А.). 

Спеціальна увага приділяється поглибленню знань щодо спеціальних і нетрадиційних методів розслідування та розкриття окремих видів злочинів з практичним ознайомленням використання сучасних цифрових та інших технічних криміналістичних засобів; питанням психологічних прийомів ведення слідства, оволодіння студентами знаннями про психологічні механізми скоєння правопорушень та злочинів, проведення окремих слідчих дій, призначення комплексних судово-психологічних та судово-медичних (психіатричних) експертиз, аналізу слідів злочину, зокрема, на практиці патолого-анатомічного дослідження тощо.

 

 

Історія та сучасний розвиток кафедри


Персональний склад кафедри

Навчальні дисципліни