Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Соціально-трудові відносини: питання теорії та практики.

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Осовий Г.В., Жуков В.І., Руденко В.М., Семеніхін В.О.

Навчальний посібник написаний відповідно до діючої програми курсу «Економіка праці й соціально-трудові відносини». У ньому висвітлено теоретичні і практичні питання формування та регулювання соціально-трудових відносин. Розкрито систему СТВ в Україні, роль держави, профспілок і роботодавців у соціальному діалозі, їх вплив на вдосконалення відносин у сфері праці. Значна увага приділяється колективно-договірному регулюванню соціально-трудових відносин та механізму вирішення трудових спорів, зарубіжному досвіду оптимізації відносин між працею і капіталом, діяльності Міжнародної організації праці.

Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів та системи підвищення кваліфікації кадрів, роботодавців, профспілок, науковців, які досліджують проблеми соціально-трудових відносин. 
Члени авторського колективу, які мають безпосереднє відношення до нормотворчої роботи та формування системи соціально-трудових відносин в Україні, висловлюють сподівання, що навчальний посібник буде корисним не тільки для студентів, а й для викладачів вузів, соціальних партнерів та широкого кола читачів.

Соціологія організацій

Автор(-и): 
Гавриленко І.М.

Узагальнено і адаптовано до навчального процесу вітчизняний і світовий досвід дослідження проблем і передумов виникнення, історичної еволюції і сучасного способу суспільного функціонування такого специфічного соціального явища як організація.

Соціальна структура суспільства

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Юрженко Л.В.

Систематизується накопичений соціологами матеріал відносно соціальної структури суспільства.З нових позицій розкриваються основні положення про суспільство як соціальну систему, підкреслюється її взаємозв’язок із соціальною структурою. Розглядаються питання ієрархічної будови соціуму – такої як соціальна група, соціальна організація, соціальний інститут; аналізуються поняття соціальної стратифікації та соціальної мобільності. Написаний на основі класичних джерел і праць сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідників. Визначаються не тільки традиційно вживані поняття, а й висвітлюються питання, які сьогодні є дискутивними або нерозробленими. Для студентів та викладачів вищих закладів освіти.