Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Оптимізація стохастичних моделей. Спецкурс. Керовані марковські та напівмарковські моделі з повною і неповною інформацією.

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Андрєєв М.В.

    Cпецкурс присвячено одному з найбільш актуальних питань у загальній теорії керування –– задачам оптимального керування марковськими та напівмарковськими моделями за повною і неповною інформацією, –– методи та ідеї якої знаходять застосування в інженерній справі, економіці тощо. Теоретичні питання в ньому викладаються паралельно із застосуваннями до задач про розподіл ресурсів між споживанням та різними галузями виробництва, планування слабко залежних міжгалузевих економічних зв’язків, оптимальні терміни контролю та заміни устаткування, регулювання водопостачання, стабілізацію функціонування стохастичних об’єктів керування, оптимізацію систем масового обслуговування та керування запасами.

    Посібник складається з чотирнадцяти лекцій, які можна розділити на дві частини. У першій частині (лекції 1–6) основна увага приділяється класифікації керованих марковських моделей у дискретному часі з повною інформацією, вибору критеріїв оптимальності та побудові оптимальних стратегій керування. У другій частині (лекції 7–14) розглянуто задачі оптимізації керованих марковських та напівмарковських моделей з невідомими параметрами.

     Посібник може бути доступним для студентів середніх і старших курсів ВНЗ. Він може бути цікавим як для студентів природничих спеціальностей, так і студентів-гуманітаріїв, і для тих, хто цікавиться сучасними методами теорії керування і прийняття рішень в умовах стохастичної невизначеності та їх практичними застосуваннями.

Сучасна зарубіжна соціологія

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Гавриленко І.М.

    У навчальному посібнику відтворюються, критично аналізуються і адап¬туються до сприйняття і розуміння українськими студентами основних концепцій су¬часних зарубіжних соціологів. Водночас здійснюється попе¬редня, хоч і досить умовна, їх класифікація за критеріями приналежності (мікро- мікросоціологія) пев¬ного типу суспільств – соціологія міжнародного соціального порядку, стосовно ана¬лізованого історичного періоду (пре¬модерні-модерні-постмодерні суспільства). Аналіз окремих концепцій здійснюється у максимально стислій, навіть конспектив¬ній формі, що диктується завданнями навчального процесу.
Розрахований на студентів соціологічного і близьких до нього суспільство¬знавчих факультетів, переважно для старшокурсників і магістрів.

«Роса любові»

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Галябарда С.П.

    Ця книга відомого українського поета-пісняра, заслуженого діяча мистецтв України Степана Галябарди «Роса любові» стала зібранням кращих поезій автора, написаних упродовж останніх років, а також нотний запис пісень на його вірші. Оригінальним додатком до книги є однойменний компакт-диск пісень С. Галябарди у виконанні популярних артистів української естради – Героя України, народного артиста України Василя Зінкевича, народних артистів України Лілії Сандулеси, Іво Бобула, Оксани Білозір, Олега Марцинківського, Алли Кудлай, Василя Волощука та ін. Книга розрахована на студентів вищих навчальних та музичних закладів, а також на поціновувачів сучасної  української поезії і пісні, яким не байдужа доля нації і майбутнє Української держави.

Регулювання соціально-трудових відносин на виробничому рівні: практикум

Навчально-методичний посібник
Автор(-и): 
Шемяков О.Д.

    Пропонований посібник містить стислий конспект лекцій, методичні рекомендації щодо правил поведінки сторін соціально-трудових відносин у колективно-трудових спорах (конфліктах), питання для самоконтролю і обговорення, ситуаційні задачі та навчальні тести, індивідуальні завдання, теми рефератів для самостійної роботи, рольові ігри.
   Розрахований на самостійне вивчення навчального модуля студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», «спеціаліст» галузі знань «Конфліктологія», «Трудове право», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», а також тих, хто цікавиться проблемами регулювання соціально-трудових відносин між найманими працівниками і роботодавцями.

Релігія і культура. Релігійний туризм

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Сапєлкіна З.П.

    У навчальному посібнику розкривається сутність релігійного туризму як важли­вого сегмента туристичного ринку, суспільною функцією якого є пропагування ду­ховно-культурної спадщини. У ньому детально розглянуті найбільші святині різних ре­лігій, історія їх появи та доленосне значення, а також окремі визначні культові об’єкти, з яких значною мірою складається світовий культурний фонд. Посібник сприяє повноцінному сприйняттю унікальних церковних пам’яток, уможливлює розширення й поглиблення знань про сакральне мистецтво, висвітлює питання історії різних релігій та притаманну їм обрядовість, допомагає зрозуміти специфіку формування конфесій­ного простору України.

    Для майбутніх фахівців туризму та екскур­сійної діяльності, а також для  сту­дентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, які поглиблено вивчають «Релігієзнавство», «Культурологію», «Українську та зарубіжну культуру», «Всесвіт­ню історію» та «Історію України».

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ З СУДОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХІАТРІЇ

Тлумачний словник
Автор(-и): 
Литвин О.П., Лановенко І.І., Чорний М.В.

Російсько-український тлумачний словник спеціальних термінів з судової психології та психіатрії підготовлений для кращої орієнтації у складній фаховій термінології правознавців. Пропоноване видання адресується, в першу чергу, студентам, курсантам, слухачам, що вивчають судову психологію та психіатрію (правознавцям), але автори сподіваються, що воно стане в пригоді і практичним працівникам - слідчим, судям тощо.

Лекції з байєсової статистики. Послідовні мето­ди у статистиці та оптимізації стохастичних моделей

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Андрєєв М.В.

За останніх 60 років була створена теорія байєсових статистичних рішень, методи та ідеї якої знаходять застосування в інженерній справі, економіці, соціології, медицині, психології тощо. У пропонованому читачеві посібнику наведено систематичний детальний виклад цієї теорії і представлено основні результати, що відносяться до прийняття оптимальних рішень у задачах послідовного аналізу за умов невизначеності.
Посібник складається з 12 лекцій, у яких головна увага зосереджується на застосуванні байєсового підходу в теорії оптимальних статистичних рішень та оптимізації стохастичних моделей у реальних проблемах економіки тощо. Посібник може стати в нагоді як студентам середніх і старших курсів ВНЗ природничих спеціальностей, так і студентам–гуманітаріям, а також тим,хто цікавиться сучасними методами байєсової статистики, теорією статистичних і загальних проблем рішень за умов стохастичної невизначеності та їх практичними застосуваннями.

Соціальна політика держави та роль профспілок: останнє 15-річчя

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Осовий Г.В., Бондарчук О.О., Головко М.Л., Кондрюк С.М., Максимчук В.С., Новак І.М., Работа Ю.І., Українець С.Я.

У посібнику аналізуються особливості формування соціальної політики у період переходу до ринкової економіки, сутність таких пріоритетних напрямів як відтворення та розвиток трудового потенціалу, реформування соціального страхування та пенсійного забезпечення тощо.
Для науковців, профспілкових працівників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто досліджує проблеми соціальної політики держави.

Організація підприємницької діяльності та бізнесу

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Збарський В.К., Горьовий В.П., С.Г. Пастушенко, Сапєлкіна О.В.

Спираючись на досягнення вітчизняної та зарубіжної науки у сфері підприємницької діяльності та бізнесу авторам вдалося створити сучасний посібник для студентів, які вивчають нормативні курси «Основи підприємництва та бізнесу», «Підприємництво у соціальній сфері».

У посібнику розкривається зміст основних етапів підприємницької діяльності – планування, виробництва і реалізації на ринку товарів і послуг. Ці процеси розглядаються як єдина система, спрямована на прямий діалог між її учасниками та є гнучкою у часі і до вимог ринку, а тому здатна до відбору найбільш раціональних рішень.

Хоча цей посібник розрахований на студентів, він може бути використаний і тими, хто бажає самостійно одержати знання з проблем підприємництва і бізнесу. Цьому сприяє повнота охоплення матеріалу, обособленість тем, кожна з яких написана саме у даній галузі бізнесу.

Моделі прийняття оптимальних рішень в умовах стохастичної невизначеності

Автор(-и): 
Андрєєв М.В.